БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ ТА ЇХ ІННОВАЦІЙНІСТЬ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: менеджмент, менеджер, комунікації, комунікаційні зв’язки, управління конфліктами, ефективність комунікацій

Анотація

У статті охарактеризовано процес комунікацій в системі менеджменту підприємства. Розглянуто підходи окремими науковцями до визначення поняття «комунікація». Виокремлено ієрархічні рівні управління комунікаційним процесами на підприємствах, наведені канали комунікацій та послідовні етапи комунікаційного процесу, описано їх зміст. Обґрунтовано, що комунікація є суб’єктивною складовою між окремими індивідами, індивідами і групою індивідів, між окремими групами. Окреслена модель традиційного комунікаційного зв’язку та обґрунтовані її елементи. Охарактеризовано поняття «конфлікт», визначено джерела та причини виникнення організаційних конфліктів. Наведено механізм управління конфліктами, що ґрунтується на інноваційності інструментарію, веденні ефективних комунікацій. Виокремлено важливі елементи дотримання корпоративності та ефективності як внутрішніх, так і зовнішніх бізнес-комунікацій.

Посилання

Денисюк С. Г. Комунікологія : навч. посіб. Вінниця : ВНТУ, 2015. 102 с.

Квіт С. М. Масові комунікації : підручник. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 206 с.

Тесленко Т. М. Психологічні особливості управління конфліктними ситуаціями у трудовому колективі. Інтернаука. 2016. № 9. С. 36–40.

Орел В. М. Роль комунікацій в управління підприємством. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. 2016. Вип. 174. С. 60–66.

Ровенська В. В. Особливості управління конфліктними ситуаціями на вітчизняних підприємствах. Інтелект ХХІ. 2020. № 1. С. 166–170.

Шпак Н. О. Основи комунікаційного менеджменту промислових підприємств : монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки. 2011, 328 с.

Кравчук І. І., Лавриненко С. О. Управління знаннями та бізнес-комунікаціями – актуальні тренди інноваційного розвитку сучасних організацій. Ефективна економіка. 2022. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9868 (дата звернення: 28.02.2023)

Shannon C. E. A mathematical theory of communication // ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review. 2001, Т. 5. №. 1, Р. 3–55.

Denysiuk S. H. (2015), Komunikolohiia [Communicology]: navch.posib. Vinnytsia: VNTU, 102 s. [in Ukrainian]

Kvit S. M. (2008) Masovi komunikatsii [Mass communications]. Kyiv: Vydavnychyj dim Kyievo-Mohylians'ka akademiia, 206 s. [in Ukrainian]

Teslenko T. M. (2021), Psykholohichni osoblyvosti upravlinnia konfliktnymy sytuatsiiamy u trudovomu kolektyvi [Psychological features of managing conflict situations in the workforce]. International scientific journal “Internauka”, vol. 1, pp. 36–40. [in Ukrainian]

Orel, V. M. and Kralia, V. H. (2016), “The role of communications in management of enterprise” [The role of communications in enterprise management]. Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu sil's'koho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, vol. 174, pp. 60–66. [in Ukrainian]

Rovens'ka V. V. (2020), Osoblyvosti upravlinnia konfliktnymy sytuatsiiamy na vitchyznianykh pidpryiemstvakh [Peculiarities of managing conflict situations at domestic enterprises]. Intelekt ХХІ, vol. 1, pp. 166–170. [in Ukrainian]

Shpak, N. O. (2011), Osnovy komunikatsijnoho menedzhmentu promyslovykh pidpryiemstv [Basics of communication management of industrial enterprises]: monohrafiia. L'viv: Vydavnytstvo L'vivs'koi politekhniky, 328 s. [in Ukrainian]

Kravchuk I. I., Lavrynenko S. O. (2022) Upravlinnja znannjamy ta biznes-komunikacijamy – aktualjni trendy innovacijnogho rozvytku suchasnykh orghanizacij [Knowledge management and business communications are current trends in the innovative development of modern organizations]. Efektyvna ekonomika, vol. 1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9868 [in Ukrainian]

Shannon C. E. (2001), “A mathematical theory of communication”, ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review, vol. 1, pp. 3–55. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 481
Завантажень PDF: 357
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Лавриненко, С., Зелінська, А., & Бездітко, О. (2023). БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ ТА ЇХ ІННОВАЦІЙНІСТЬ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-41
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають