ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА ЯК ТРЕНД СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРАЦІ

  • Денис Загірняк Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0002-7009-8635
  • Вікторія Дружиніна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0001-8776-1408
  • Валерій Дружинін Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0001-5178-1984
Ключові слова: зайнятість, гнучкі форми зайнятості, дистанційна робота, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

Стаття присвячена актуальному питанню сучасності – створенню нових організацій часу і форми праці, які є гнучкими формами зайнятості, орієнтованими насамперед на продуктивність і повне використання потенціалу працівника. Проаналізовано різноманітні форми гнучкої зайнятості. Досліджено світовий досвід організації часу і форм праці. Виявлено, що завдяки розвитку ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) і доступу до Інтернет, змінюється модель роботи шляхом впровадження дистанційної роботи, що виступає трендом сучасного менеджменту праці, системи розподілу завдань і віддаленого обліку робочого часу. Така модель праці особливо важлива в ІТ-сфері і створює можливості працевлаштування спеціалістів незалежно від місця їх проживання. Однак, щоб організація функціонувала належним чином відповідно до моделі, має бути виконано ряд технічних умов, необхідних для виконання роботи та спілкування в компанії, а також формальних умов, пов’язаних, серед іншого, з формою працевлаштування. Окреслено перспективи майбутніх досліджень.

Посилання

Дружиніна В.В., Луценко Г.П. Гнучкість місцевого ринку праці: теорія і практика : монографія. Кременчук : ПП «Щербатих», 2009. 179 с.

Berezka A. Nietypowe formy zatrudnienia w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 2012. № 28. S. 97–115.

Kozek W. Rynek pracy w Polsce w perspektywie instytucjonalnej, [w:] A. Barska T. Michalczyk, M.S. Szczepański (red.), Ku integracji rozwoju człowieka i społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice – Opole 2001, s. 55.

Gazon J. Ani bezrobocie, ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2008, s. 68.

Zagirniak D. Educational pragmatism divergence in the context of professional qualification conformity. Науковий вісник Полісся. Чернігів : ЧНТУ, 2017. № 3 (11). Ч. 2. С. 18–28.

Możliwość coworkingu pozwala im na większy komfort pracy niż w domu. URL: http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,6686156,Coworking___wynajmij_sobie_biurko.html (дата звернення: 15.03.2022)

Дружинін В. О., Дружиніна В. В. Вплив мобільних технологій на поведінку споживачів покоління Z. Ідеї академіка В.І. Вернадського і науково-практичні проблеми сталого розвитку освіти і науки : матеріали ХІХ Міжнародної наук.-практ. конф. (Кременчук, 16–17 вересня 2021 р.). Кременчук : КрНУ, 2021. С. 57.

Дружинін В. О., Загірняк Д. М. Перспективи розвитку ринку праці ІТ. Актуальні питання управління трансформаційними процесами в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи : зб. матеріалів XІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Кременчук, 27–28 жовтня 2022 р.). Кременчук : КрНУ, 2022. С. 84–87.

Zagirniak D., Sizova K., Bilous R., Soshenko S., Herasymenko L., Shmeleva A. Academic Performance & Dynamics of Generation Z Representatives (Electrical Engineering Students and Other Specialties) during the Transition to E- learning in Covid-19 Crisis. Proceedings of the 20th IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES). Kremenchuk, Ukraine, 2021. P. 169–172.

Druzhynіna, V., & Lutsenko, G. (2009). Gnuchkіst' mіstsevogo rinku pratsі: teorіya і praktika [Flexibility of the local labor market: theory and practice]. Kremenchuk: PP «Shcherbatikh» [in Ukrainian].

Berezka, A. (2012). Nietypowe formy zatrudnienia w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 28, 97–115. http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip28-2012/SiP-28-97.pdf

Kozek, W. (2001). Rynek pracy w Polsce w perspektywie instytucjonalnej. In A. Barska, T. Michalczyk & MS Szczepański (Eds.). Katowice–Opole: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego.

Gazon, J. (2008). Ani bezrobocie, ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zagirniak, D. (2017). Educational pragmatism divergence in the context of professional qualification conformity. Polissya scientific bulletin – Polissya scientific bulletin, 3 (11), 18–28. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2017-2-3(11)-18-28 [in Ukrainian].

Możliwość coworkingu pozwala im na większy komfort pracy niż w domu. Retrieved from http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,6686156,Coworking___wynajmij_sobie_biurko.html

Druzhynіn, V. O., Druzhynіna, V. V. (2021).Vpliv mobіl'nikh tekhnologіi na povedіnku spozhivachіv pokolіnnya Z [The influence of mobile technologies on the behavior of consumers of generation Z]. Іdeї akademіka V.І. Vernads'kogo і naukovo-praktichnі problemi stalogo rozvitku osvіti і nauki: materіali ХІХ Mіzhnarodnoї nauk.-prakt. konf. – The International Science and Practical Conference «Ideas of academician V.I. Vernadskyi and scientific and practical problems of sustainable development of education and science» (Kremenchuk, September 16–17th, 2021) (p. 57). Kremenchuk: KrNU [in Ukrainian].

Druzhynіn, V. O., Zagіrnyak, D. M. (2022). Perspektivi rozvitku rinku pratsі ІT [Prospects for the development of the IT labor market]. XІ Mіzhnarodna naukovo-praktichna konferenciya «Aktual'nі pitannya upravlіnnya transformatsіinimi protsesami v suchasnomu suspіl'stvі: problemi ta perspektivi» – The International Science and Practical Conference «Actual issues of management of transformational processes in modern society: problems and prospects» (Kremenchuk, October 27–28th, 2022) (pp. 84-87). Kremenchuk : KrNU [in Ukrainian].

Zagirniak, D., Sizova, K., Bilous, R., Soshenko, S., Herasymenko, L., Shmeleva, A. (2021). Academic Performance & Dynamics of Generation Z Representatives (Electrical Engineering Students and Other Specialties) during the Transition to E-learning in Covid-19 Crisis. Proceedings of the 20th IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES) (Kremenchuk, September, 2021) (pp. 169-172). Kremenchuk, KrNU. https://doi.org/10.1109/MEES52427.2021.9598642 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 162
Завантажень PDF: 126
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Загірняк, Д., Дружиніна, В., & Дружинін, В. (2023). ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА ЯК ТРЕНД СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРАЦІ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-39
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають