ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У БІОЕКОНОМІЧНОМУ КОНТЕКСТІ

Ключові слова: біоекономіка, трансформація, система, сталий розвиток, циркулярність, інновації

Анотація

Велика кількість країн в усьому світі розробляють і впроваджують біоекономічні стратегії для забезпечення переходу до сталого розвитку. Сучасна концепція біоекономіки виходять за рамки постачання сировини та матеріалів біологічного погодження та включає: заміну ресурсів викопної сировини у різних виробничих секторах, таких як хімічна промисловість і будівельний сектор; більш ефективне, каскадне використання біомаси та ефективна біотрансформація процесів у сільськогосподарській, харчовій, фармацевтичній та переробній промисловості, що забезпечить зниження використання ресурсів та створення більшої доданої вартості. Метою даної статті є дослідження теоретичних та методологічних підходів до визначення поняття біоекономічної трансформації соціально-економічних систем та його обґрунтування в контексті досягнення цілей сталого розвитку. Аналіз результатів досліджень показав, що трансформаційні процеси соціально-економічних систем є надзвичайно залежними від методів та механізмів управління. У статті вперше сформульовано поняття «біоекономічної трансформації», теоретично визначено та обґрунтовано чотири архетипи напрямків біоекономічної трансформації, впровадження яких може генерувати позитивні чи негативні результати в контексті досягнення Цілей сталого розвитку. Практична імплементація отриманих результатів сприятиме розробці біоекономічних стратегій на засадах сталого розвитку.

Посилання

Borgström S., Mauerhofer V. Developinglaw for the bioeconomy. J. Energy Nat. Resour. Law. 2016. Vol. 34. P. 373–406.

Staffas L., Gustavsson M., Mc Cormick K. Strategies and policies for the bioeconomy and bio-based economy: an analysis of official national approaches. Sustainability. 2013. Vol. 5. P. 2751–2769.

Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О., Бурєнніков Ю.Ю. Результативність функціонування та розвитку систем: оновлені підходи до дефініцій SEE-управління. БІЗНЕС ІНФОРМ. 2021. № 3. С. 94–100.

El-Chichakli B., von Braun J., Lang C., Barben D., Philp J. Policy: five corners tones of a global bioeconomy. Nature. 2016. Vol. 535. 221–223.

Laibach N., Börner J., Bröring S. Exploringthe future of the bioeconomy: an expert-based scoping study examining key enabling technology fields with potential to foster the transition toward abio-based economy. Technol. Soc. 2019. Vol. 58. P. 101–118.

Zolfagharian M., Walrave B., Raven R., Romme A.G.L. Studying transitions: past, present, and future. Res. Policy. 2019. Vol. 48. P. 103–188.

Gottinger A., Ladu L., Quitzow R. Studying the transition towards a circular bioeconomy- a systematic literature review on transition studies and existing barriers. Sustainability. 2020.Vol. 12. P. 89–90.

Dietz T., Börner J., Förster J., von Braun J. Governance of the bioeconomy: a global comparative study of national bioeconomy strategies. Sustainability. 2018. Vol. 10. P. 31–90.

Маркович І.Б. Розкриття сутності поняття трансформації економічного простору в системі категорій розвитку національної економіки. Економіка розвитку. 2014. № 2. С. 77–81.

Корнух О.В. «Економічна трансформація» як ключове поняття сучасного громадського розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. № 6 (3). С. 189–191.

Вострякова В.І. Біоекономіка як комплексна система забезпечення сталого розвитку країни. Бізнес-Інформ. 2023. №1.

Тоффлер Е. Третя Хвиля. Київ : Вид. дім «Всесвіт», 2000. 475 с.

Грищенко Г.О. Трансформація фінансово-економічних систем: теоретичні положення. Вісник ЖДТУ. 2012. С. 359–363.

Заволока Ю.М. Інвестиційна поведінка суб’єктів підприємницької діяльності в трансформаційній економіці. Вісник Дніпропетровського університету. 2009. №3(1). С. 175–179.

Івашина С.Ю. Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації. Проблеми економіки. 2014. №2. С. 309–314.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Пер. с англ. – М.: Academia, 1999. 786 с.

Гражевська Н.І. Еволюція сучасних економічних систем : навч. посіб. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ : Знання, 2011. 287 с.

Економічна енциклопедія: у 3 т. – Т. 3. (Поручництво) – Я (Японський центр продуктивності). П – Я / ред.: Б. Д. Гаврилишин, С. В. Мочерний. Київ : Акад.; Т.: Акад. нар. госп-ва, 2002. 952 с.

Петришина Н.В. Проблеми трансформації економіки України. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. 2014. № 24. С. 31–38.

Поченчук Г.М. Закономірності трансформаційних процесів національної економіки. Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. 2014. Том 16. № 1. С. 123–129.

Weiss C.H. Nothing as practical as good theory: exploring theory-based evaluation for comprehensive community initiatives for children and families, 1st ed. 1995.

Connell J.P., Kubisch A.C. Applying a theory of change approach to the evaluation of comprehensive community initiatives: progress, prospects, and problems, 2nd ed. 1998.

Anderson A.A. The Community Builders ́ Approach to Theory of Change. The Aspen Institute. New York 2005. URL: https://www.theoryofchange.org/pdf/TOC_fac_guide.pdf

UN General Assembly Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Report No. A/RES/70/1. United Nations. 2015. URL: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

Zilberman D., Gordon B., Hochman G., Wesseler J. Economics of Sustainable Development and the Bioeconomy. Appl Econ Perspect Policy. 2018. Vol. 40. P. 22–37.

Kruus K., Hakala T. The making of bioeconomy transformation. VTT Technical Research Centre of Finland. 2017.

Bröring S., Laibach N., Wustmans M. Innovation types in the bioeconomy. Journal of Cleaner Production. 2020. Vol. 266. P. 121–939.

Bracco S., Calicioglu O., Gomez San Juan M., Flammini A. Assessing the contribution of bioeconomy to the total economy: A review of National Frameworks. Sustainability. 2018.Vol. 10(6). P. 1–17.

Vandermeulen V. Van der Steen M., Stevens C.V., Van Huylenbroeck G. Industry expectations regarding the transition toward a biobased economy. Biofuels, Bioproducts and Biorefining. 2012. Vol. 6(4). P. 453–464.

Ruttan Vernon W. Technology, Growth, and Development: An Induced Innovation Perspective. OUP Catalogue, Oxford University Press, 2000.

Wohlgemuth R., Twardowski T., Aguilar A. Bioeconomy moving forward step by step - A global journey. N. Biotechnol. 2021. Vol. 61. P. 22–28.

Delbrück S., Griestop L., Hamm U. Future Opportunities and Developments in the Bioeconomy – A Global Expert Survey. German Bioeconomy Council, Berlin (Germany). 2018.

Borgström, S., Mauerhofer, V. (2016). Developing law for the bioeconomy. J. Energy Nat. Resour. Law, 34, 373–406.

Staffas, L., Gustavsson, M., Mc Cormick, K. (2013). Strategies and policies for the bioeconomy and bio-based economy: an analysis of official national approaches. Sustainability, 5, 2751–2769.

Buriennikova, N.V., Yarmolenko V.O., Buriennikov Yu.Iu. Rezultatyvnist funktsionuvannia ta rozvytku system: onovleni pidkhody do definitsii SEE-upravlinnia. [Effectiveness of functioning and development of systems: updated approaches to definitions of SEE-management]. Biznes Inform, 2021, 3, 94–100.

El-Chichakli, B., von Braun, J., Lang, C., Barben, D., Philp, J. (2016). Policy: five corners tones of a global bioeconomy. Nature, 535, 221–223.

Laibach, N., Börner, J., Bröring, S. (2019). Exploringthe future of the bioeconomy: an expert-based scoping study examining key enabling technology fields with potential to foster the transition toward abio-based economy. Technol. Soc., 58, 101–118.

Zolfagharian, M., Walrave, B., Raven, R., Romme, A.G.L. (2019). Studying transitions: past, present, and future. Res. Policy., 48, 103–188.

Gottinger, A., Ladu, L., Quitzow, R. (2020). Studying the transition towards a circular bioeconomy – a systematic literature review on transition studies and existing barriers. Sustainability, 12, 89–90.

Dietz, T., Börner, J., Förster, J., von Braun, J. (2018). Governance of the bioeconomy: a global comparative study of national bioeconomy strategies. Sustainability, 10, 31–90.

Markovych, I.B. (2014). Rozkryttia sutnosti poniattia transformatsii ekonomichnoho prostoru v systemi katehorii rozvytku natsionalnoi ekonomiky [Revealing the essence of the concept of transformation of the economic space in the system of categories of development of the national economy]. Economics Development, 2, 77–81.

Kornukh, O.V. (2014). «Ekonomichna transformatsiia» yak kliuchove poniattia suchasnoho hromadskoho rozvytku ["Economic transformation" as a key concept of modern social development]. Scientific Bulletin of Kherson State University, 6 (3), 189–191.

Vostryakova, V.I. (2023). Bioekonomika yak kompleksna systema zabezpechennia staloho rozvytku krainy. [Bioeconomy as a complex system of ensuring sustainable development of the country]. Business-Inform, 1.

Toffler, E. (2000). The Third Wave. Kyiv: Ed. House “Vsesvit”, 475 p.

Hryshchenko, G.O. (2012). Transformatsiia finansovo-ekonomichnykh system: teoretychni polozhennia. [Transformation of financial and economic systems: theoretical provisions]. Bulletin of ZHTU, 359–363.

Zavoloka, Yu.M. (2009). Investytsiina povedinka subiektiv pidpryiemnytskoi diialnosti v transformatsiinii ekonomitsi. [Investment behavior of business entities in the transformation economy]. Bulletin of Dnipropetrovsk University, 3(1), 175–179.

Ivashina, S.Yu. (2014). Sotsialno-instytutsionalni aspekty ekonomichnoi transformatsii. [Social and institutional aspects of economic transformation]. Problems of the economy, 2, 309–314.

Bell, D. (1999). Hriadushchee postyndustryalnoe obshchestvo. [Future post-industrial society]. Experience of social forecasting / Trans. with English. M.: Academia, 786.

Grazhevska, N.I. (2011). Evoliutsiia suchasnykh ekonomichnykh system : navch. posib. [Evolution of modern economic systems: education]. manual Kyiv. National T. Shevchenko. University. Kyiv: Znannia, 287.

Gavrylyshyn, B.D., Mocherny, S.V. (2002). Economic encyclopedia: (Vols. 1–3). (Vol. 3,952 p.). Kyiv: Acad.; T.: Acad. born Hosp-va, 952 p.

Petryshina, N.V. (2014). Problemy transformatsii ekonomiky Ukrainy. [Problems of transformation of the economy of Ukraine]. Scientific journal of the M.P. Drahomanov NPU. Series 18: Economy and law, 24, 31–38.

Pochenchuk, H.M. (2014). Zakonomirnosti transformatsiinykh protsesiv natsionalnoi ekonomiky [Patterns of transformational processes of the national economy]. Economic analysis: coll. of science works / Ternopil National University of Economics, 16(1), 123–129.

Weiss, C.H., (1995). Nothing as practical as good theory: exploring theory-based evaluation for comprehensive community initiatives for children and families, 1st ed.

Connell, J.P., Kubisch, A.C. (1998). Applying a theory of change approach to the evaluation of comprehensive community initiatives: progress, prospects, and problems, 2nd ed.

Anderson, A.A. (2005). The Community Builders ́ Approach to Theory of Change. The Aspen Institute, New York Retrieved from: https://www.theoryofchange.org/pdf/TOC_fac_guide.pdf

UN General Assembly (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Report No. A/RES/70/1. United Nations. Retrieved from: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

Zilberman, D., Gordon, B., Hochman, G., Wesseler, J. (2018). Economics of Sustainable Development and the Bioeconomy. Appl Econ Perspect Policy, 40, 22–37.

Kruus, K., Hakala, T. (2017). The making of bioeconomy transformation. VTT Technical Research Centre of Finland.

Bröring, S., Laibach, N., Wustmans, M. (2020). Innovation types in the bioeconomy. Journal of Cleaner Production, 266, 121–939.

Bracco, S., Calicioglu, O., Gomez San Juan, M., Flammini, A. (2018). Assessing the contribution of bioeconomy to the total economy: A review of National Frameworks. Sustainability, 10(6), 1–17.

Vandermeulen, V., Van der Steen, M., Stevens, C. V., Van Huylenbroeck, G. (2012). Industry expectations regarding the transition toward a biobased economy. Biofuels, Bioproducts and Biorefining, 6(4), 453–464.

Ruttan, Vernon W. (2000). Technology, Growth, and Development: An Induced Innovation Perspective. OUP Catalogue, Oxford University Press.

Wohlgemuth, R., Twardowski, T., Aguilar, A. (2021). Bioeconomy moving forward step by step – A global journey. N. Biotechnol., 61, 22–28.

Delbrück, S., Griestop, L., Hamm, U. (2018). Future Opportunities and Developments in the Bioeconomy – A Global Expert Survey. German Bioeconomy Council, Berlin (Germany).

Переглядів статті: 71
Завантажень PDF: 68
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Вострякова, В. (2023). ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У БІОЕКОНОМІЧНОМУ КОНТЕКСТІ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-31
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ