ЄВРОПЕЙСЬКІ ВЕКТОРИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Ключові слова: митна політика, митниця, митні органи, європейські вектори, держава, цифровізація

Анотація

У статті розглядається проблематика вдосконалення митної політики в Україні в сучасних умовах через призму європейських векторів її покращення. Представлено основні нормативно-правові документи, покликані врегульовувати відносини у сфері митної політики України. Проаналізовано проблеми та порушення, які існують у митній сфері на даний час. Аргументовано потребу діджиталізації процесів, які супроводжують реалізацію відносин у митній сфері, та подано переваги їх цифровізації. Обґрунтовано потребу вдосконалення митних процедур на базі реалізації інструменту «Електронна митниця» та необхідність реалізації концепції Смарт митниці відповідно до потреби функціонування митних органів на інноваційних засадах. Подано пропозиції щодо впровадження європейських векторів вдосконалення митної політики в Україні.

Посилання

Авраменко Н.Л., Дорошенко Т.М., Матвеєв М.Е. Проблеми митного контролю в контексті європейської інтеграції України. Економiка та держава. 2022. № 1. С. 55-60. DOI: https://doi.org/10.32702/2306_6806.2022.1.55

Дорофеєва Л.М. Європейський вектор розвитку української митниці : монографія. Дніпро : УМСФ, 2019. 448 с.

Кийда Л.І., Шевченко Н.І. Особливості реалізації державної митної політики в Україні / Державне управління: удосконалення та розвиток. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2156-2020.4.66

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV. Київ : Видавничий дім «Скіф», 2006. 48 с.

Митний кодекс України: Закон України № 4495 VI від 13.03.2012. Офіційний вісник України. 2012. №32. Ст. 1175. С. 9.

Модернізація податкової та митної політики в інституціональному забезпеченні розвитку економіки України: монографія / К.О. Ващенко, П.В. Пашко, С.В. Онишко та ін.; за наук. ред. д.е.н., проф. П.В. Пашка, д.е.н., проф. С.В. Онишко. Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 518с.

Про встановлення Митного кодексу Союзу: Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 09.10.13. Офіційний вісник Європейського Союзу. 2013. L 269. C. 1.

Розвиток митної політики України в контексті реалізації економічної функції держави : монографія / Гребельник О.П., Пашко П.В., Шевчук С.В., Сушкова О.Є. та ін.; за ред. д. е. н., проф. О.П. Гребельника. Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. 266 с.

Сидорович О., Герчаківський С. Інформаційне забезпечення митної справи України в контексті цифрової стратегії розвитку суспільства. Світ фінансів. Митна справа. 2021. № 1(66). С. 210–225. DOI: https://doi.org/10.35774/sf2021.01.210

Угрин В.В. Діджиталізація митного контролю в Україні. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 47. С. 168–173. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct47$31

Avramenko N.L., Doroshenko T.M., Matveyev M.E. (2022). Problemy mytnogo kontrolyu v konteksti yevropeyskoyi integratsiyi Ukrainy [Problems of customs control in the context of the European integration of Ukraine]. Ekonomika ta derzava. – Economy and the state, vol. 1, pp. 55–60. DOI: https://doi.org/10.32702/2306_6806.2022.1.55 [in Ukrainian]

Dorofeyeva L.M. Yevropeyskyy vector rozvytku ukrainskoyi mytnytsi [European vector of Ukrainian customs development]: monografiya (2019). Dnipro: UMSF, 448 p. [in Ukrainian]

Kyyda L.I., Shevchenko N.I. Osoblyvosti realizatsiyi derzavnoyi mytnoyi polityky v Ukraini [Peculiarities of implementation of state customs policy in Ukraine]. Derzavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok. – Public administration: improvement and development. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1688 DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2156-2020.4.66 [in Ukrainian]

Customs Code of Ukraine: The Law of Ukraine (2012). The Verkhovna Rada of Ukraine. Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 32, p. 9. [in Ukrainian]

Vashhenko K.O., Pashko P.V., Onyshko SV. et al. (2020), Modernizacija podatkovoi' ta mytnoi' polityky v instytucional'nomu zabezpechenni rozvytku ekonomiky Ukrai'ny [Modernization of tax and customs policy in the institutional support of Ukraine's economy]. Universytet DFS Ukrai'ny v SFS University of Ukraine. Irpin', Ukraine. 518 р. [in Ukrainian]

Konstytutsiya Ukrainy. № 254k/96-VR (1996). Prynyata na pyatiy sesiyi VRU 28.06.2004 № 2222-IV. Kyiv: ”Vydanychyy dim Skif”, 48 p. [in Ukrainian]

The Council of the European Union (2013), Regulation "On the establishment of the Customs Code of the Union", Oficijnyj visnyk Jevropejs'kogo Sojuzu, L 269, p. 1. [in Ukrainian]

Grebel'nyk O.P., Pashko P.V., Shevchuk S.V., Sushkova, O.Je (2021), Rozvytok mytnoi' polityky Ukrai'ny v konteksti realizacii' ekonomichnoi' funkcii' derzhavy [Development of customs policy of Ukraine in the contextof realization of economic function of the state]. Universytet DFS Ukrai'ny – SFS University of Ukraine. Irpin', Ukraine, 266 р. [in Ukrainian]

Sydorovych O. and Gerchakivs'kyj S. (2021). Informatsiyne zabezpechennya mytnoyi spravy Ukrainy v konteksti tsyfrovoyi strategiyi rozvytku suspilstva [Information support of customs affairs of Ukraine in the context of digital strategy of society development]. Svit finansiv. Mytna sprava. – The world of finance. Customs business, vol. 1 (66), pp. 210–225. DOI: https://doi.org/10.35774/sf2021.01.210 [in Ukrainian]

Ugryn V.V. (2020). Didzytalizatsiya mytnogo kontrolyu v Ukraini [Digitalization of customs control in Ukraine]. Infrastruktura rynku. – Market infrastructure, vol. 47, pp. 168–173. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct47$31 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 207
Завантажень PDF: 229
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Бліщук, К. (2023). ЄВРОПЕЙСЬКІ ВЕКТОРИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-30
Розділ
ЕКОНОМІКА