УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Ключові слова: місцеві фінанси, управління, воєнний стан, органи місцевого самоврядування, місцеві бюджети, доходи, видатки

Анотація

У статті розглядається проблематика управління місцевими фінансами в умовах воєнного часу. Представлено нормативно-правові документи, які покликані врегульовувати відносини у сфері місцевих фінансів упродовж воєнного стану. Проаналізовано доходи та видатки місцевих бюджетів за перше півріччя 2022 року та зроблено відповідні висновки щодо розподілу та використання місцевих фінансів під час війни. Аргументовано, що в рамках подолання проблем, пов’язаних із формуванням та використанням місцевих фінансів, необхідні скоординовані дії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, покликані оперативно реагувати на постійні виклики. Здійснено пошук шляхів оптимізації використання місцевих фінансів, враховуючи пропозиції проєкту Державного бюджету на 2023 рік щодо збільшення ресурсної бази місцевих бюджетів.

Посилання

Ананьєва Є.А. Фінансово-правова основа діяльності об’єднаних територіальних громад. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2020. Випуск 4(48). C. 54–58. DOI https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.4(48).232693

Волкова В.В., Волкова Н.І. Організаційно-економічні засади розвитку місцевих бюджетів в умовах реформування місцевого самоврядування (на прикладі Вінницької міської територіальної громади) Економiка i органiзацiя управлiння. 2021. № 4(44). C. 258–167. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.4.14

Катан Л.І., Качула С.В., Демчук Н.І., Павлова Д.К. Формування місцевих бюджетів в умовах реформування суспільних фінансів України. Агросвіт. 2020. № 3. С. 3–12. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.3.3

Клочан В.В., Мірошник В.О., Надточий К.П. Особливості об'єднання територіальних громад в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 142–147. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.1.142

Кузьмак О.М. Світовий досвід формування бюджетного потенціалу місцевих фінансів в умовах децентралізації. Економічний форум. 2021. № 2. C. 135–14.1 DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-17

Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану: Постанова Кабінет Міністрів України №252 від 11.03.2022. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-formuvannya-ta-vikonannya-miscevih-byudzhetiv-u-period-voyennogo-stanu-252 (дата звернення: 18.10.2022)

Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану: Постанова Кабінет Міністрів №590 від 9.06.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 19.10.2022)

Уряд спростив механізм здійснення операцій з управління бюджетними коштами. Децентралізація. 20.06.2022. URL: https://decentralization.gov.ua/news/15100 (дата звернення: 20.10.2022)

Місцеві бюджети – що з виконанням за перші три місяці повномасштабної війни? Вокс Україна. 11.08.2022. URL: https://voxukraine.org/mistsevi-byudzhety-shho-z-vykonannyam-za-pershi-try-misyatsi-povnomasshtabnoyi-vijny/ (дата звернення: 21.10.2022)

Особливості бюджетного процесу в умовах воєнного стану. Пресцентр ініціативи "Децентралізація". URL: https://decentralization.gov.ua/(дата звернення: 21.10.2022)

Проєкт Державного бюджету на 2023 рік для місцевого самоврядування. Місцеві фінанси. 21.09.2022. URL: https://auc.org.ua/novyna/proyekt-derzhavnogo-byudzhetu-na-2023-rik-dlya-miscevogo-samovryaduvannya (дата звернення: 22.10.2022)

Наповнення місцевих бюджетів під час воєнного стану: виявлення резервів та залучення додаткових джерел фінансування. Громадський простір. 13.07.2022. URL: https://www.prostir.ua/?news=napovnennya-mistsevyh-byudzhetiv-pid-chas-vojennoho-stanu-vyyavlennya-rezerviv-ta-zaluchennya-dodatkovyh-dzherel-finansuvannya (дата звернення: 22.10.2022)

Ananyeva Ye.А. (2020) Finansovo-pravova osnova diyalnosti obyednanyh trytorialnyh gromad [The financial and legal basis of the activities of united territorial communities]. Visnyk NTUU “KPI”. Politologiya. Sotsiologiya. Pravo. – Bulletin of NTUU "KPI". Politology. Sociology. Right, 4(48), 54–58. DOI https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.4(48).232693 (in Ukrainian)

Volkova V.V., Volkova N.І. (2021) Organizatsiyno-еkonomichni zasady rozvytku mistsevyh budzetiv v umovah reformuvannya mistsevogo samovryaduvannya (na prykladi Vinnytskoyi miskoyi terytorialnoyi gromady) [Organizational and economic principles of the development of local budgets in the conditions of local self-government reform (on the example of the Vinnytsia city-territorial community)]. Ekonomika i organizatsiya upravlinnya. – Economics and management organization, 4(44), 258–167. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.4.14 (in Ukrainian)

Katan L., Kachula S., Demchuk N., Pavlova D. (2020) Formuvannya mistsevyh budzetiv v umovah reformuvannya suspilnyh finansiv Ukrainy. [Local budgets formation in the conditions of reforming public finance of Ukraine]. Agrosvit – Agroworld, 3, 3–12. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.3.3 (in Ukrainian)

Klochan V., Miroshnyk V., Nadtochiy K. (2020) Osoblyvosti obyednannya terytorialnyh gromad v Ukraini [Features of association of territorial communities in Ukraine]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. – Investments: practice and experience, 1, 142–147. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.1.142 (in Ukrainian)

Kuzmak О.М. (2021) Svitovyy dosvid formuvannya budzetnogo potentsialu mustsevyh finansiv v umovah detsentralizatsiyi [The world experience of forming the budget potential of local finances in conditions of decentralization]. Ekonomichyy forum. – Economic forum, 2, 135–141. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-17 (in Ukrainian)

Deyaki pytannya formuvannya ta vykonannya mistsevyh budzetiv e period voyennogo stanu [Some issues of formation and execution of local budgets during martial law]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy №252 vid 11.03.2022. Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-formuvannya-ta-vikonannya-miscevih-byudzhetiv-u-period-voyennogo-stanu-252 (in Ukrainian)

Pro zatverdzennya Poryadku vykonannya povnovazen Derzavnoyu kaznacheyskoyu sluzboyu v osoblyvomu rezymi v umovah voyennogo stanu [On the approval of the Procedure for the exercise of powers by the State Treasury Service in a special regime under martial law]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy №590 vid 9.06.2021. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

Uryad sprostyv mehanizm zdiysnennya operatsiy z upravlinnya budzetnymy koshtamy [The government has simplified the mechanism of budget funds management operations]. Detsentralizatsiya. – Decentralization. 20.06.2022. Available at: https://decentralization.gov.ua/news/15100 (in Ukrainian)

Mistsevi budzety – scho z vykonannyam za pershi try misyatsi povnomasshtabnoyi viyny? [Local budgets – what about the implementation of the first three months of full-scale war]. Voks Ukraina. – Wox Ukraine. 11.08.2022. Available at: https://voxukraine.org/mistsevi-byudzhety-shho-z-vykonannyam-za-pershi-try-misyatsi-povnomasshtabnoyi-vijny/ (in Ukrainian)

Osoblyvosti budzetnogo protsesu v umovah voyennogo stanu [Peculiarities of the budget process under martial law]. Prestsentr initsiatyvy "Detsentralizatsiya". – Press center of the "Decentralization" initiative. Available at: https://decentralization.gov.ua/ (in Ukrainian)

Proyekt Derzavnogo budzetu na 2023 rik dlya mistsevogo samovryaduvannya [Draft State Budget for 2023 for local self-government]. Mistsevi finansy. – Local finance. 21.09.2022. Available at: https://auc.org.ua/novyna/proyekt-derzhavnogo-byudzhetu-na-2023-rik-dlya-miscevogo-samovryaduvannya (in Ukrainian)

Napovnennya mistsevyh budzetiv pid chas voyennogo stanu: vyyavlennya rezerviv ta zaluchennya dodatkovyh dzerel finansuvannya [Filling local budgets during martial law: identifying reserves and attracting additional sources of funding]. Gromadskyy prostir. – Public space. 13.07.2022. Available at: https://www.prostir.ua/?news=napovnennya-mistsevyh-byudzhetiv-pid-chas-vojennoho-stanu-vyyavlennya-rezerviv-ta-zaluchennya-dodatkovyh-dzherel-finansuvannya (in Ukrainian)

Переглядів статті: 454
Завантажень PDF: 584
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Бліщук, К. (2022). УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-67
Розділ
ЕКОНОМІКА