ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: управління персоналом, воєнний стан, менеджмент, ефективність управління, мотивація, дистанційні способи управління

Анотація

У статті розглянуто питання управління персоналом в умовах воєнного стану в Україні. Теоретично розглянуто актуальні питання сутності поняття «управління персоналом». Розкрито особливості управління персоналом на прикладі ізраїльських компаній, проведений розгляд впливу воєнного стану на якість управління. Особливий акцент в статті робиться на характеристику методів стимулювання та впливу на персонал в сучасних українських умовах. Були представлені різні підходи до класифікації соціально-психологічних методів дистанційного управління персоналом. Проведене дослідження по даній темі дозволило розглянути сучасні проблеми управління персоналом в сучасних українських умовах та на основі них розробити рекомендації, щодо їх рішення.

Посилання

Балановська Т. І., Гогуля О. П., Троян А. В. Менеджмент : навчальний посібник. Київ : ЦП «Компринт», 2017. 465 с.

Балановська Т. І., Михайліченко М. В., Троян А. В. Сучасні технології управління персоналом : навч. посіб. Київ : ФОП Ямчинський О. В. 2020. 466 с.

Войтко С. В., Мельниченко А. А. Лідерство та антикризовий менеджмент : підручник. Київ : Політехніка. КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021. 194 с.

Галузь E-commerce під час війни: як компанії підтримують бізнес, команди та державу. URL: https://budni.rabota.ua/ua/news/galuz-e-commerce-pid-chas-viyni-yak-kompaniyi-pidtrimuyut-biznes-komandi-ta-derzhavu (Дата звернення: 23.02.2023).

Дашко І. М. Розвиток інноваційних технологій управління персоналом на підприємствах в сучасних умовах господарювання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. №. 9. С. 37-42.

Дашко І. М., Крилов Д. В., Сєрова В. Ю. Сучасні системи управління персоналом. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки. 2021. Вип. 4(52). С. 121-128.

Коляденко І. І., Кавтиш О. П. Наукові підходи до сутності антикризового управління. Бізнес-навігатор. 2018. № 2. С. 7-10.

Морозова М. Е. Управління персоналом як основа підвищення конкурентоспроможності організації. Вісник післядипломної освіти. 2016. Вип. 16 (29). С. 94-105.

Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у трьох томах, м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 15-28 квітня 2022 р.; ред. колегія : І.О. Дегтярьова, В.С. Куйбіда, П.М. Петровський та ін., уклад. Т.О. Мельник. Т. 2. Київ : ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. 246 с.

Abraham H. Maslow. Motivation and Personality (2nd ed.) N.Y. Harper & Row, 1970 .

Fayol, Henri. Administration industrielle et générale. Paris. Dunod et Pinat. 1917. p. 11.

Frederick Taylor Principles of Scientific Management (monograph, 1911).

Herzberg F. The Motivation to Work. F. Herzberg, B. Mausner, B. Snyderman New Jersey: Transaction Publishers, 1993. 180 p.

Herzberg F. The Managerial Choice: To be Effective or to be Human. F. Herzberg Homewood, Illinois: Dow Jones-Irwin, 1976. 360 p.

Marshall, Alfred. History of Economics and Economic Thoughts: Current Economic Theories: navch. Help for VNS.О. O. Shevchenko: Center of study. lit., 2012. 234р.

Schultz T. Human capital: Policy Issues and Research Opportunities. In Human Resources. Fiftieth Anniversary Colloquium VI, 1975.

Smith A. Research on the nature and causes of the wealth of peoples, 1962.

Balanovska T. I., Hohulia O. P., Troian A. V. (2017) Menedzhment: navchalnyi posibnyk. [Management: a study guide.]. Kyiv: TsP «Komprynt». (in Ukrainian)

Balanovska T. I., Mykhailichenko M. V., Troian A. V. (2020) Suchasni tekhnolohii upravlinnia personalom: navch. posib. [Modern technologies of personnel management: training. manual]. Kyiv: FOP Yamchynskyi O. V. (in Ukrainian).

Voitko S. V., Melnychenko A. A.(2021) Liderstvo ta antykryzovyi menedzhment: pidruchnyk. [Leadership and anti-crisis management: a textbook]. Kyiv: Politekhnika. KPI im. Ihoria Sikorskoho. (in Ukrainian).

Haluz E-commerce pid chas viiny: yak kompanii pidtrymuiut biznes, komandy ta derzhavu. [E-commerce at War: How Companies Support Business, Teams, and the State]. Available at: https://budni.rabota.ua/ua/news/galuz-e-commerce-pid-chas-viyni-yak-kompaniyi-pidtrimuyut-biznes-komandi-ta-derzhavu (accessed February 23, 2023)

Dashko I.M. (2016) Rozvytok innovatsiinykh tekhnolohii upravlinnia personalom na pidpryiemstvakh v suchasnykh umovakh hospodariuvannia. [Development of innovative personnel management technologies at enterprises in modern economic conditions.].Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, vol. 9, рp. 37–42.

Dashko I. M., Krylov D. V., Sierova V. Yu.(2021) Suchasni systemy upravlinnia personalom. [Modern personnel management systems]. Finansovi stratehii innovatsiinoho rozvytku ekonomiky – Financial strategies of innovative economic development, vol. 4(52). pp. 121–128.

Koliadenko I. I., Kavtysh O. P. (2018) Naukovi pidkhody do sutnosti antykryzovoho upravlinnia. [Scientific approaches to the essence of anti-crisis management]. Biznes-navihator-Business navigator, vol. 2, pp. 7–10.

Morozova M. E. (2016) Upravlinnia personalom yak osnova pidvyshchennia konkurentospromozhnosti orhanizatsii. [Personnel management as a basis for increasing the competitiveness of the organization]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity- Bulletin of postgraduate education, vol. 16 (29), pр. 94–105.

Publichne upravlinnia ta administruvannia v umovakh viiny i v postvoiennyi period v Ukraini [Public management and administration in the conditions of war and in the post-war period in Ukraine] : materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. u trokh tomakh, m. Kyiv, DZVO «Universytet menedzhmentu osvity» NAPN Ukrainy, 15-28 kvitnia 2022 r.[ DZVO "University of Education Management" National Academy of Sciences of Ukraine, April 15-28, 2022]; red. kolehiia : I.O. Dehtiarova, V.S. Kuibida, P.M. Petrovskyi ta in., uklad. T.O. Melnyk. T. 2. K.: DZVO «UMO» NAPN Ukrainy. (in Ukrainian)

Abraham H. Maslow.(1970) Motivation and Personality (2nd ed.)

N.Y. Harper & Row.

Fayol H. (1917) Administration industrielle et générale. Paris. Dunod et Pinat. p. 11.

Taylor F. (1911) Principles of Scientific Management (monograph).

Herzberg F. (1993) The Motivation to Work. F. Herzberg, B. Mausner, B. Snyderman New Jersey: Transaction Publishers.180 p.

Herzberg F. (1976) The Managerial Choice: To be Effective or to be Human. F. Herzberg Homewood, Illinois: Dow Jones-Irwin. 360 p.

Marshall A. (2012) History of Economics and Economic Thoughts: Current Economic Theories: navch. Help for VNS.О. O. Shevchenko: Center of study. lit. 234 р.

Schultz T. (1975) Human capital: Policy Issues and Research Opportunities. In Human Resources. Fiftieth Anniversary Colloquium VI.

Smith A. (1962) Research on the nature and causes of the wealth of peoples.

Переглядів статті: 1121
Завантажень PDF: 1818
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Череп, О., Калюжна, Ю., & Михайліченко, Л. (2023). ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-24
Розділ
ЕКОНОМІКА