ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: фондовий ринок, фондова біржа, цінні папери, статистичні методи, дослідження біржової діяльності, біржові індекси, графічний метод, фінансові інструменти

Анотація

У даній роботі надано характеристику фондової біржі як центрального інституту ринку цінних паперів та особливого посередника систематичних операцій щодо купівлі-продажу цінних паперів. Здійснено економіко-статистичне дослідження біржової діяльності у світі за 2020-2022 рр. та представлено рейтинг найбільших фондових бірж світу у 2022 році. Таким статистичним методам як індексний та графічний, приділено особливу увагу. Розглянуто види біржових індексів, зазначено цілі їх використання та методика розрахунків, а саме: Dow Jones, S&P 500, PFTS Index, UX Index. Також авторами проведено дослідження біржового ринку України за 2017-2021 роки та показано які фінансові інструменти застосовується на його фондовому ринку. Зроблено порівняльний аналіз даних обсягів торгів на ринку цінних паперів та ВВП. Розкрито проблеми ринку біржової діяльності в Україні, що існують.

Посилання

Богач Д. Сучасний стан фондового ринку України. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. сер. «Економіка і менеджмент». 2016. Вип. № 1. С. 128–136.

Кремень О. І. Методичний інструментарій статистичного вивчення фондового ринку. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. Суми : УАБС НБУ, 2013. C. 54–56.

Назарова О. Ю. Сучасні тенденції розвитку біржової діяльності. «Молодий вчений». 2017. № 9 (49) вересень. С. 554–557.

Приходько Д. О. Основи біржової діяльності. Підручник. Харків : ФОП Бровін О. В., 2021. 280 с.

Colin Campbell, Rosemary G. Campbell, Edwin G. Dolan. Money, Banking, and Monetary Policy. Harcourt School, 1988. 448 с.

Всесвітня федерація фондових бірж. URL: https://ua.nesrakonk.ru/world_federation_of_exchanges/ (дата звернення 08.02.2023).

Кремень В. М., Кремень О. І. Фінансова статистика. Навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2014. 368 с.

Міністерство фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ (дата звернення 08.02.2023).

Українська біржа. URL: http://www.ux.ua/ua/graph/dynamics/ (дата звернення 08.02.2023).

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/ (дата звернення 08.02.2023).

Bohach D. (2016) Suchasnyi stan fondovoho rynku Ukrain [The current state of the stock market of Ukraine]. Visnyk Skhidnoievropeiskoho universytetu ekonomiky i menedzhmentu. ser. «Ekonomika i menedzhment», no 1, 128–136. (in Ukrainian)

Kremen O. (2013) Metodychnyi instrumentarii statystychnoho vyvchennia fondovoho rynk [Methodical toolkit of statistical study of the stock market]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy: zb. nauk. prats. Sumy: UABS NBU, 54–56. (in Ukrainian)

Nazarova O. (2017) Suchasni tendentsii rozvytku birzhovoi diialnosti [Modern trends in the development of stock market activity]. «Molodyi vchenyi» no 9 (49) veresen, 554–557. (in Ukrainian)

Prykhodko D. O. (2021) Osnovy birzhovoi diialnosti [Basics of exchange activity]. Kh.: FOP Brovin O. V. 280 р. (in Ukrainian)

Colin Campbell, Rosemary G. Campbell, Edwin G. Dolan. (1988) Money, Banking, and Monetary Policy Harcourt School, 448 р.

Vsesvitnia federatsiia fondovykh birzh. Available at: https://ua.nesrakonk.ru/world_federation_of_exchanges/ (accessed 8 February 2023).

Kremen V. M., Kremen O. I. (2014) Finansova statystyka [Financial statistics]. K.: Tsentr uchbovoi literatury, 368 р. (in Ukrainian)

Ministerstvo finansiv Ukrainy. Available at: https://index.minfin.com.ua/ (accessed 8 February 2023).

Ukrainska birzha. Available at: https://www.ux.ua/ua/graph/dynamics/ (accessed 8 February 2023).

Natsionalna komisiia z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku. Available at: https://www.nssmc.gov.ua/ (accessed 8 February 2023).

Переглядів статті: 197
Завантажень PDF: 161
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Назарова, О., Чатченко, Т., & Митрофанова, Л. (2023). ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-21
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають