ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Ключові слова: цифрові трансформації, маркетинг, інструменти маркетингу, туристична галузь, цифровий маркетинг, цифровізація, розвиток

Анотація

Доведено, що процеси цифровізації змінили підходи до організації бізнесу, в тому числі і в туристичній сфері, а існуючі виклики стимулювали зростання ділової активності в сфері онлайн. Встановлено доцільність застосування маркетингових інструментів у інтерактивному просторі. Зазначено, що технології цифрового маркетингу здатні привернути інтерес до відповідних послуг, підвищити ефективність функціонування та конкурентоспроможність не лише цієї сфери, а й стимулювати розвиток суміжних галузей. Узагальнено практики туристичних компаній з різних країни світу, які мають значний досвід використання інструментів цифрового маркетингу. Акцентовано увагу на напрацюваннях, які представляють інтерес для вітчизняної галузі. Сформовано комплекс організаційних рішень для запровадження інструментів цифрового маркетингу в туристичній сфері.

Посилання

Герасименко В. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія. Одеса : ОНЕУ, 2016. 262 с.

Жаліло Я., Ковалівська C., Филипенко А., Химинець В., Головка А. Щодо розвитку туризму в Україні в умовах підвищених епідемічних ризиків : аналітична записка. Київ : НІСД, 2019. 35 с.

Липчук В. В., Липчук Н. В. Тренди в туризмі: корекція пандемії. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. № 2 (68). С. 33–37.

Negroponte Nicholas, Harrington Randal, McKay Susan R. Being Digital. Computers in Physics. 1997. № 11. С. 261–262. DOI: https://doi.org/10.1063/1.4822554

Tapscott Don. La era digital. Cómo la generación net está transformando al mundo. México, McGraw Hill, 2009. 365 с.

Шиманська К.В., Бондарчук В.В. Пріоритетні напрями та механізми розвитку цифрової економіки в Україні. Економіка, управління та адміністрування. 2021. № 1 (95). С. 17–22.

Westerman G., Bonnet D., McAfee A. Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation. USA: Harvard Business School Publisher, 2014. 292 p.

Evans D. The Internet of Things: How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything. CISCO White Paper. April 2011. URL: http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf (дата звернення 18.12.2022).

Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I. Marketing 4.0: Moving From Traditional to Digital. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2016. 208 р.

Заячковська Г.А. Маркетинг в’їзного туризму: теоретико-методологічні засади : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2020. 308 с.

Юринець З., Мельник Н. Основні аспекти формування маркетингової політики на підприємствах туристичної галузі України. Вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2014. Вип. 6. С. 137–141.

Назаренко О. В. Перспективи розвитку в’їзного туризму в Україні з використанням інструментів digital-маркетингу. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць Одеського національного економічного університету. 2020. № 3-4 (74-75). С. 205–219.

Sadchenko О., Lagodiienko V., Novykova I., Feshchenko O., Ruzhynska N., Bogdanov O. Marketing tools in stimulating innovative activity of enterprises. International journal of management. 2020. 11(6). Pp. 241–251. DOI: http://org/10.34218/IJM.11.6.2020.023

Шульгіна Л. Маркетинг підприємств туристичного бізнесу : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 597 с.

UNWTO. Офіційний сайт. URL: https://www.unwto.org. (дата звернення 18.12.2022).

World Travel & Tourism Council. URL: https://wttc.org (дата звернення 18.12.2022).

Державне агентство розвитку туризму. URL: https://www.tourism.gov.ua/ (дата звернення 18.12.2022).

AIEST. URL: https://www.aiest.org. (дата звернення 18.12.2022).

Herasymenko, V. (2016). Otsinka turystychno-rekreatsiinoho potentsialu rehionu: monohrafiia [Assessment of the tourist and recreational potential of the region: monograph]. Odesa: ONEU, 262 s. [in Ukrainian].

Zhalilo, Ya., Kovalivska, C., Fylypenko, A., Khymynets, V. & Holovka A. (2019). Shchodo rozvytku turyzmu v Ukraini v umovakh pidvyshchenykh epidemichnykh ryzykiv: analitychna zapyska [Regarding the development of tourism in Ukraine in conditions of increased epidemic risks: analytical note]. K: NISR, 35 s. [in Ukrainian].

Lypchuk, V. V. & Lypchuk, N. V. (2020). Trendy v turyzmi: korektsiia pandemii [Trends in tourism: correction of the pandemic]. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia, 2 (68), S. 33-37. [in Ukrainian].

Negroponte, N., Harrington, R.& McKay S. R. (1997). Being Digital. Computers in Physics, no 11, p. 261-262. DOI: https://doi.org/10.1063/1.4822554

Tapscott, D. (2009). La era digital. Cómo la generación net está transformando al mundo. México, McGraw Hill, 365 p.

Shymanska, K.V., Bondarchuk,V.V. (2021). Priorytetni napriamy ta mekhanizmy rozvytku tsyfrovoi ekonomiky v Ukraini [Priority directions and mechanisms of digital economy development in Ukraine]. Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, no 1 (95), pp. 17-22. [in Ukrainian].

Westerman, G., Bonnet, D. & McAfee A. (2014). Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation. USA: Harvard Business School Publisher, 292 p.

Evans, D. (2011). The Internet of Things: How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything. CISCO White Paper. April 2011. Available at: http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf (accessed 18.12.2022).

Kotler, Ph., Kartajaya, H. & Setiawan, I. (2016). Marketing 4.0: Moving From Traditional to Digital. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 208 р.

Zaiachkovska, H.A. (2020). Marketynh viznoho turyzmu: teoretyko-metodolohichni zasady: monohrafiia [Marketing of inbound tourism: theoretical and methodological foundations: monograph]. Poltava: PUET, 308 s. [in Ukrainian].

Iurynets, Z. & Melnyk, N. (2014). Osnovni aspekty formuvannia marketynhovoi polityky na pidpryiemstvakh turystychnoi haluzi Ukrainy [Basic aspects of marketing policy formation at enterprises of the tourism industry of Ukraine]. Visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky», Issue 6, s. 137–141. [in Ukrainian].

Nazarenko, O. V. (2020). Perspektyvy rozvytku viznoho turyzmu v Ukraini z vykorystanniam instrumentiv digital-marketynhu [Prospects for the development of inbound tourism in Ukraine using digital marketing tools]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen: zb. nauk. prats Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, 3-4 (74-75), 205–219. [in Ukrainian].

Sadchenko, О., Lagodiienko, V., Novykova, I., Feshchenko, O., Ruzhynska, N. & Bogdanov, O. (2020). Marketing tools in stimulating innovative activity of enterprises. International journal of management, 11(6), p. 241-251. DOI: http://org/10.34218/IJM.11.6.2020.023

Shulhina, L. (2005). Marketynh pidpryiemstv turystychnoho biznesu: monohrafiia [Marketing of tourism business enterprises: monograph]. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 597 s. [in Ukrainian].

UNWTO. (2022). Available at: https://www.unwto.org. (accessed 18.12.2022).

World Travel & Tourism Council. (2022). Available at: https://wttc.org (accessed 18.12.2022).

State Tourism Development Agency. (2022). Available at: https://www.tourism.gov.ua/ (accessed 18.12.2022). [in Ukrainian].

AIEST. (2022). Available at: https://www.aiest.org. (accessed 18.12.2022).

Переглядів статті: 152
Завантажень PDF: 148
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Куруджи, Ю., Холодний, Г., & Холодна, Ю. (2023). ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-8
Розділ
МАРКЕТИНГ