ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ У БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ РОЗВІДАНИХ ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Ключові слова: корисні копалини, розвідка й оцінка корисних копалин, асиметрія інформації, бухгалтерська звітність, звіт про управління, нефінансова звітність, звітність зі сталого розвитку, інтегрована звітність

Анотація

Стаття присвячена проблемам відображення у публічних джерелах інформації даних. Актуальність теми статті обумовлена суспільною важливістю даних про запаси корисних копалин з погляду подальшого розвитку людства в економічному, соціальному й екологічному аспектах. Базуючись на теорії стейкхолдерів встановлено існування в суспільстві багатосторонньої асиметрії інформації про запаси корисних копалин. Розглянуто підходи до нейтралізації цієї асиметрії інформації. Проаналізовано формати публічних бухгалтерських звітів щодо розкриття в них інформації про запаси корисних копалин. Обґрунтовано доцільність запровадження в одному з обов’язкових бухгалтерських публічних звітів розкриття інформації про запаси корисних копалин як один із методів нейтралізації асиметрії інформації.

Посилання

Загородній А.Г., Партин Г.О. Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту підприємства : монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. 248 с.

Крупка Я.Д., Порохнавець Я.А. Облік і контроль у видобувних галузях : монографія. Тернопіль : Вид-во «Крок». 2019. 252 с.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 6 «Розвідка та оцінка запасів корисних копалин».

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин». Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2008 р. № 1090.

Олексів І.Б. Групи економічного впливу в системі управління підприємством: концепція і інструментарій їх відбору та узгодження інтересів : монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. 292 с.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

Про забезпечення прозорості у видобувних галузях : Закон України від 18.09.2018 р. № 2545-VIII.

Савчук Т.В. Концептуальні підходи до відображення витрат розвідки і оцінки корисних копалин видобувними підприємствами. Науковий вісник ІФНТУНГ. Івано-Франківськ, 2009. № 2 (20). С. 24–31.

Чижевська Л.В., Затока Т.В. Особливості обліку та звітності у видобувних галузях в умовах сталого розвитку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Житомир, 2021. Вип. 3 (50). С. 42–47.

Чучук Ю.В. Порядок обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про розвідку та оцінку запасів корисних копалин згідно з МСФЗ. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Одеса, 2017. Т. 22. Вип. 4 (57). С. 141–145.

Шевчук В.О. Українська наукова школа фізичної економії: світовий вимір та цивілізаційна перспектива / в кн. М. Руденко. Гносис і сучасність (Архітектура Всесвіту). Тернопіль : Джура, 2001. 248 с.

Методичні рекомендації зі складання звіту про управління: Наказ Міністерства фінансів України від 07.12.2018 р. № 982.

The GRI Standards. URL: https://www.globalreporting.org/standards/

Звітність про досягнення Цілей сталого розвитку. URL: https://globalcompact.org.ua/priiednatisja/perevagi-chlenstva-v-merezhi/zvitnist-po-ciljam-stalogo-rozvitku/

Жук В.М. Інтегрована звітність: ретроспектива і перспектива в Україні. Облік і фінанси. 2019. № 1(83). С. 20–27.

Мулик Т.О., Ващілова Н.В. Інтегрована звітність підприємства: стан та перспективи розвитку. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/61.pdf

Белова І., Семенишена Н. Інтегрована звітність інституційних одиниць : інтерпретаційне поле концепту. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2020. Випуск 2. С. 16–32.

International Integrated Reporting Framework. URL: https://www.integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/

Zahorodniy A.H., Partyn H.O. (2022) Oblikovo-analitychne zabezpechennya menedzhmentu pidpryyemstva: monohrafiya [Accounting and analytical support for enterprise management: monograph]. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoyi politekhnik, 248 p. [in Ukrainian]

Krupka YA.D., Porokhnavetsʹ YA.A. (2019). Oblik i kontrolʹ u vydobuvnykh haluzyakh: monohrafiya [Accounting and control in extractive industries: monograph]. Ternopilʹ: Vyd-vo «Krok», 252 p. [in Ukrainian]

Mizhnarodnyy standart finansovoyi zvitnosti 6 «Rozvidka ta otsinka zapasiv korysnykh kopalyn» [International Financial Reporting Standard 6 «Exploration and Evaluation of Mineral Reserves»]. [in Ukrainian]

Natsionalʹne polozhennya (standart) bukhhaltersʹkoho obliku 33 «Vytraty na rozvidku zapasiv korysnykh kopalyn» [National regulation (standard) of accounting 33 "Expenses for the exploration of mineral reserves"]. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 26.08.2008 r. № 1090. – Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated August 26, 2008 No. 1090. [in Ukrainian]

Oleksiv I.B. (2013) Hrupy ekonomichnoho vplyvu v systemi upravlinnya pidpryyemstvom: kontseptsiya i instrumentariy yikh vidboru ta uz·hodzhennya interesiv : monohrafiya [Groups of economic influence in the enterprise management system: concept and tools for their selection and coordination of interests: monograph]. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoyi politekhniky, 292 p. [in Ukrainian]

Pro bukhhaltersʹkyy oblik ta finansovu zvitnistʹ v Ukrayini [On accounting and financial reporting in Ukraine]. Zakon Ukrayiny vid 16.07.1999 r. № 996-XIV – Law of Ukraine dated July 16, 1999 No. 996-XIV. [in Ukrainian]

Pro zabezpechennya prozorosti u vydobuvnykh haluzyakh [On ensuring transparency in extractive industries]. Zakon Ukrayiny vid 18.09.2018 r. № 2545-VIII – Law of Ukraine dated September 18, 2018 No. 2545-VIII. [in Ukrainian]

Savchuk T.V. (2009). Kontseptualʹni pidkhody do vidobrazhennya vytrat rozvidky i otsinky korysnykh kopalyn vydobuvnymy pidpryyemstvamy [Conceptual approaches to the display of costs of exploration and evaluation of minerals by mining enterprises]. Naukovyy visnyk IFNTUNH – IFNTUNG scientific bulletin. Ivano-Frankivsʹk, № 2 (20), pp. 24–31. [in Ukrainian]

Chyzhevsʹka L.V., Zatoka T.V. (2021). Osoblyvosti obliku ta zvitnosti u vydobuvnykh haluzyakh v umovakh staloho rozvytku [Peculiarities of accounting and reporting in extractive industries in conditions of sustainable development]. Problemy teoriyi ta metodolohiyi bukhhaltersʹkoho obliku, kontrolyu i analizu – Problems of the theory and methodology of accounting, control and analysis. Zhytomyr, Issue 3 (50), pp. 42–47. [in Ukrainian]

Chuchuk YU.V. (2017). Poryadok obliku ta rozkryttya u finansoviy zvitnosti informatsiyi pro rozvidku ta otsinku zapasiv korysnykh kopalyn z·hidno z MSFZ [The procedure for accounting and disclosure in financial statements of information on exploration and evaluation of mineral reserves in accordance with IFRS]. Visnyk ONU imeni I.I. Mechnykova – Bulletin of ONU named after I.I. Mechnikova. Volume 22. Issue 4 (57), pp. 141–145. [in Ukrainian]

Shevchuk V.O. (2001). Ukrayinsʹka naukova shkola fizychnoyi ekonomiyi: svitovyy vymir ta tsyvilizatsiyna perspektyva [Ukrainian scientific school of physical economy: global dimension and civilizational perspective]. V kn. M. Rudenko. Hnosys i suchasnistʹ (Arkhitektura Vsesvitu) – in the book. M. Rudenko. Gnosis and Modernity (Architecture of the Universe). Ternopil: Jura, – 248 p. [in Ukrainian]

Metodychni rekomendatsiyi zi skladannya zvitu pro upravlinnya [Methodological recommendations for drawing up a management report]. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 07.12.2018 r. № 982 – Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 07.12.2018 No. 982. [in Ukrainian]

The GRI. Standards Available at: https://www.globalreporting.org/standards/

Zvitnistʹ pro dosyahnennya Tsiley staloho rozvytku [Reporting on the achievement of the Sustainable Development Goals]. Available at: https://globalcompact.org.ua/priiednatisja/perevagi-chlenstva-v-merezhi/zvitnist-po-ciljam-stalogo-rozvitku/ [in Ukrainian]

Zhuk V. M. (2019). Intehrovana zvitnistʹ: retrospektyva i perspektyva v Ukrayini [Integrated reporting: retrospective and perspective in Ukraine]. Oblik i finansy – Accounting and finance. No. 1(83). pp. 20–27. [in Ukrainian]

Mulyk T.O., Vashchilova N.V. (2019). Intehrovana zvitnistʹ pidpryyemstva: stan ta perspektyvy rozvytku [Integrated enterprise reporting: status and development prospects]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy. No. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/61.pdf. [in Ukrainian]

Belova I., Semenyshena N. (2020). Intehrovana zvitnistʹ instytutsiynykh odynytsʹ : interpretatsiyne pole kontseptu [Integrated reporting of institutional units: interpretative field of the concept]. Instytut bukhhaltersʹkoho obliku, kontrolʹ ta analiz v umovakh hlobalizatsiyi – Institute of accounting, control and analysis in the conditions of globalization. Issue 2, pp. 16–32. [in Ukrainian]

International Integrated Reporting Framework. Available at: https://www.integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/

Переглядів статті: 106
Завантажень PDF: 64
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Пилипенко, Л., Воськало, В., & Тивончук, О. (2023). ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ У БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ РОЗВІДАНИХ ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-10
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ