РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗА УМОВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

  • Ірина Андрейцева Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка https://orcid.org/0000-0003-0337-4107
Ключові слова: рівень життя населення, матеріальний добробут, сукупні ресурси домогосподарства, сукупні витрати домогосподарства, вартість продуктового кошика, купівельна спроможність

Анотація

У статті узагальнено поняття «рівень життя». Проведено структурно-динамічний аналіз рівня життя населення країни, який виявив тенденцію до зменшення його кількісних параметрів. Дослідження зʼясувало послідовність державної політики в забезпеченні потреб населення України. Встановлено стабільну тенденцію зростання реальних доходів, що зумовило створення передумов покращення матеріального добробуту населення. Структура витрат свідчить про низький рівень рівня життя населення (частка витрат на харчування становить 50,1%). Існує дисбаланс матеріальної забезпеченості населення країни через суттєву диференціацію сукупних ресурсів і витрат у розрахунку на одного умовно дорослого серед мешканців різного типу населених пунктів проживання та різного соціально-демографічного складу домогосподарств. Аналіз купівельної спроможності населення виявив її низький рівень.

Посилання

Мандибура В.О. Рівень життя населення та механізми його регулювання : автореф. дис. ... докт. екон. наук: 08.09.01. Київ, 1999. 44 с.

Черенько Л.М. Модель рівня життя в умовах соціально-економічної нестабільності : монографія. Київ, 2021. 423 с.

Гончарова С.Ю., Радушко Ю.П. Показники оцінки рівня життя населення в Україні. Бізнес Інформ. 2012. № 6. С. 114–117. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2012-6_0-pages-114_117.pdf (дата звернення: 09.02.2023).

Лугінін О.Є., Білоусова С.В. Статистика : підруч. Київ, 2005. 580 с.

Мармоза А.Т. Економічна статистика : підруч. Київ, 2017. 600 с.

Офіційний веб-сайт Міністерства соціальної політики України. URL: https://www.msp.gov.ua/

Cайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Mandybura, V.O. (1999). Riven zhyttia naselennia ta mekhanizmy yoho rehuliuvannia [The standard of living of the population and mechanisms of its regulation]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv. 44 р. [in Ukrainian].

Cherenko, L.M. (2021). Model rivnia zhyttia v umovakh sotsialno-ekonomichnoi nestabilnosti [A model of the standard of living in conditions of socio-economic instability]. monohrafiya [a monograph]. Kyiv : Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni M.V. Ptukhy NAN Ukrainy. 423 р. [in Ukrainian].

Honcharova S.Iu., & Radushko Yu.P. (2012). Pokaznyky otsinky rivnia zhyttia naselennia v Ukraini [Indicators of assessment of the standard of living of the population in Ukraine]. Biznes Inform – Business Inform, no 6, pp. 114–117. Available at: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2012-6_0-pages-114_117.pdf [in Ukrainian].

Luhinin, O.Ye., & Bilousova, S.V. (2005). Statystyka [Statistics]. pidruchnyk [a textbook]. Kyiv. 580 p. [in Ukrainian].

Marmoza, A.T. (2017). Ekonomichna statystyka [Economic statistics]. pidruchnyk [a textbook]. Kyiv. 600 p. [in Ukrainian].

Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy. Available at: http://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/index.htm

Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Переглядів статті: 264
Завантажень PDF: 681
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Андрейцева, І. (2023). РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗА УМОВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-42
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ