ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «ДОКУМЕНТООБОРОТ» У ЗАКОНОДАВЧИХ АКТАХ І ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ

Ключові слова: документооборот, документообіг, законодавчі акти, літературні джерела, визначення терміну, трактування змісту, рух документів, роботи українських науковців

Анотація

У статті розглянуто визначення термінів «документооборот» і «документообіг» у 46 джерелах (5 – правовстановлюючі акти і 41 – літературне джерело). Дослідження базувалось на використанні загальнонаукових методів: системний, логічний, аналіз, індукція, дедукція, а також із використанням методів теоретичного узагальнення, класифікації і групування. З’ясовано, що до 19.07.2022 р. на законодавчому рівні визначення терміну «документооборот» було відсутнє та переважно використовувалось поняття «документообіг». У літературних джерелах також переважало використання терміну «документообіг» (90% досліджених джерел), проте розглядали його і як «процес», і як «систему», і як «шлях», і як «просування» тощо, проте, незважаючи на розмаїття використання інтерпретацій, зміст документообігу в 73% полягає саме у русі документів. Декларування в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначення терміну «документооборот» має покласти край щодо спірності й доречності його використання та встановити його зміст як рух первинних документів з моменту їх складання підприємством або одержання від інших підприємств до передавання на зберігання в архів після прийняття до обліку.

Посилання

Бугайчук К. Документальне забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 9. С. 109–115.

Величкевич М.Б., Мітрофан Н.В., Кунанець Н.Е. Електронний документообіг, тенденції та перспективи. Вісник «Національного університету Львівська політехніка. 2010. № 689. С. 44–53.

Жиглей І.В., Лайчук С.М. Раціоналізація документообігу під час організації бухгалтерського обліку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2020. Вип. 1 (45). С. 17–23.

Зарудна Н.Я., Кундеус О.М., Яковець Т.А. Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності : Навчальний посібник. Тернопіль : ТАЙП, 2016. 283 с.

Коваль Н.І. Сутність виробничих запасів як економічної категорії: обліковий та управлінські аспекти. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 7. С. 93–105.

Королюк Т., Кравчук Н, Карп І. Стан та тенденції розвитку організації документообігу в інформаційній системі управління підприємством. Галицький економічний вісник. 2020. Том 6. № 67. С. 79–89.

Крутова А.С., Янчев А.В. Контроль якості процесу документування в електронній економічній діяльності. Вісник ЖДТУ / Економічні науки. 2017. № 2 (80). С. 109–116.

Легенчук С.Ф., Вольська К.О., Вакун О.В. Документування в бухгалтерському обліку: процесний підхід : монографія. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2016. 228 с.

Національний стандарт України «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять» (ДСТУ 2732:2004) : Наказ Держспоживстандарту України від 28 трав. 2004 р. № 97. URL: https://vn.court.gov.ua/userfiles/27_2732-2004(1).pdf (дата звернення 23.01.2023)

Недошитко І., Патряк О. Електронний документообіг та його цінність для бізнесу. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері. 2022. № 5 (2). С. 368–379.

Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Коваль О.В. Організація процесу формування облікової інформації для прийняття управлінських рішень: теорія, методологія, практика : Монографія. К.: «Центр учбової літератури», 2021. 492 с.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 лип. 1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 23.01.2023)

Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22 трав. 2003 р. № 851-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text (дата звернення: 23.01.2023)

Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку : Наказ М-ва фінансів України від 24 трав. 1995 р. № 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text (дата звернення: 23.01.2023)

Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях : Наказ М-ва юстиції України від 18 черв. 2015 р. № 1000/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15/conv#Text (дата звернення 23.01.2023)

Пугаченко О.Б., Фоміна Т.В. Документальне забезпечення внутрішнього контролю операцій з оборотними активами. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2020. № 4 (37). С. 236–250.

Пугаченко О.Б. Організаційні проблеми та можливості поглиблення взаємозв’язку функції обліку з іншими функціями управління процесами сфери матеріального забезпечення. Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. 2010. № 3 (53). Ч. 2. С. 218–222.

Янчев А.В. Організаційно-методологічні положення електронного документування в системі бухгалтерського обліку : Автореф. дис… д-ра екон. наук / 08.00.09. Жит. держ. технол. ун-т. Житомир, 2015. 38 с.

Buhaichuk, K. (2019). Dokumentalne zabezpechennia publichnoho administruvannia v orhanakh Natsionalnoi politsii [Documentary support of public administration in the bodies of the National Police]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 9. 109–115. https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.9.18. [in Ukrainian].

Velychkevych, M.B., Mitrofan, N.V., & Kunanets, N.E. (2010). Elektronnyi dokumentoobih, tendentsii ta perspektyvy [Electronic document circulation, trends and perspectives]. Visnyk «Natsionalnoho universytetu Lvivska politekhnika, 689, 44–53. Retrieved from https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/20146 [in Ukrainian].

Zhyhlei, I.V., & Laichuk, S.M. (2020). Ratsionalizatsiia dokumentoobihu pid chas orhanizatsii bukhhalterskoho obliku [Rationalization of document flow during the organization of accounting]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, 1 (45), 17–23. DOI: http://dx.doi.org/10.26642/pbo-2020-1(45)-17-23 [in Ukrainian].

Zarudna, N.Ia., Kundeus, O.M., & Yakovets, T.A. (2016) Oblik ta normatyvno-pravove zabezpechennia pidpryiemnytskoi diialnosti [Accounting and legal support of entrepreneurial activity]. Ternopil: TAIP. Retrieved from http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29421/1/%...%BA.pdf [in Ukrainian].

Koval, N.I. (2017). Sutnist vyrobnychykh zapasiv yak ekonomichnoi katehorii: oblikovyi ta upravlinski aspekty [The essence of production stocks as an economic category: accounting and management aspects]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, 7, 93–105. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_7_11. [in Ukrainian].

Koroliuk, T., Kravchuk, N, & Karp, I. (2020). Stan ta tendentsii rozvytku orhanizatsii dokumentoobihu v informatsiinii systemi upravlinnia pidpryiemstvom [State and development trends of the organization of document circulation in the information system of enterprise management]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, 6, 67. 79–89. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.06.079 [in Ukrainian].

Krutova, A.S., & Yanchev, A.V. (2017) Kontrol yakosti protsesu dokumentuvannia v elektronnii ekonomichnii diialnosti [Quality control of the documentation process in electronic economic activity]. Visnyk ZhDTU / Ekonomichni nauky, 2 (80), 109–116. Retrieved from http://ven.ztu.edu.ua/article/viewFile/106392/101517.pdf [in Ukrainian].

Lehenchuk, S.F., Volska, K.O., & Vakun, O.V. (2016) Dokumentuvannia v bukhhalterskomu obliku: protsesnyi pidkhid [Documentation in accounting: a process approach]. Ivano-Frankivsk: Vydavets Kushnir H.M. Retrieved from https://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2567/%...%8F.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian].

Natsionalnyi standart Ukrainy «Dilovodstvo y arkhivna sprava. Terminy ta vyznachennia poniat» (DSTU 2732:2004) : Nakaz Derzhspozhyvstandartu Ukrainy № 97 vid 28.05.2004 r. [National standard of Ukraine "Bookkeeping and archival affairs. Terms and definitions of concepts" (DSTU 2732:2004) from 25th May 2004, № 97]. Available at: https://vn.court.gov.ua/userfiles/27_2732-2004(1).pdf (accessed 23 January 2023) [in Ukrainian].

Nedoshytko, I., & Patriak, O. (2022) Elektronnyi dokumentoobih ta yoho tsinnist dlia biznesu [Electronic document management and its value for business]. Tsyfrova platforma: informatsiini tekhnolohii v sotsiokulturnii sferi, 5 (2), 368–379. DOI: https://doi.org/10.31866/2617-796X.5.2.2022.270142 [in Ukrainian].

Pravdiuk, N.L., Koval, L.V., & Koval, O.V. (2021) Orhanizatsiia protsesu formuvannia oblikovoi informatsii dlia pryiniattia upravlinskykh rishen: teoriia, metodolohiia, praktyka [Organization of the process of forming accounting information for management decision-making: theory, methodology, practice]. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury». Retrieved from http://repository.vsau.org/getfile.php/30141.pdf [in Ukrainian].

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini : Zakon Ukrainy № 996-XIV vid 16.07.1999 r. [On accounting and financial reporting in Ukraine from 16th July 1999, № 996-XIV]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (accessed 23 January 2023) [in Ukrainian].

Pro elektronni dokumenty ta elektronnyi dokumentoobih : Zakon Ukrainy № 851-IV vid 22.05.2003 r. [On electronic documents and electronic document circulation from 22th May 22 2003, № 851-IV]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text (accessed 23 January 2023) [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dokumentalne zabezpechennia zapysiv u bukhhalterskomu obliku : Nakaz MFU № 88 vid 24.05.1995 r. [On the approval of the Regulation on documentary support of records in accounting from 24th May 1995, № 88.]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text (accessed 23 January 2023) [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Pravyl orhanizatsii dilovodstva ta arkhivnoho zberihannia dokumentiv u derzhavnykh orhanakh, orhanakh mistsevoho samovriaduvannia, na pidpryiemstvakh, v ustanovakh i orhanizatsiiakh : Nakaz MIuU № 1000/5 vid 18.06.2015 r. [16. On the approval of the Rules for the organization of record keeping and archival storage of documents in state bodies, local self-government bodies, enterprises, institutions and organizations from 18th June 2015, № 1000/5]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15/conv#Text (accessed 23 January 2023) [in Ukrainian].

Puhachenko, O.B., & Fomina, T.V. (2020). Dokumentalne zabezpechennia vnutrishnoho kontroliu operatsii z oborotnymy aktyvamy [Documentation of internal control of operations with current assets]. Tsentralnoukrainskyi naukovyi visnyk. Ekonomichni nauky, 4 (37), 236–250. DOI: https://doi.org/10.32515/2663-1636.2020.4(37).236-250 [in Ukrainian].

Puhachenko, O.B. (2010). Orhanizatsiini problemy ta mozhlyvosti pohlyblennia vzaiemozviazku funktsii obliku z inshymy funktsiiamy upravlinnia protsesamy sfery materialnoho zabezpechennia [Organizational problems and opportunities for deepening the relationship of the accounting function with other functions of managing processes in the field of material support]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu / Ekonomichni nauky, 3 (53), 2, 218–222. Retrieved from https://ideas.repec.org/s/scn/000ven13.html [in Ukrainian].

Yanchev, A.V. (2015) Orhanizatsiino-metodolohichni polozhennia elektronnoho dokumentuvannia v systemi bukhhalterskoho obliku [Organizational and methodological provisions of electronic documentation in the accounting system]. Avtoref. dys… d-ra ekon. nauk / 08.00.09. Zhyt. derzh. tekhnol. un-t.

Переглядів статті: 192
Завантажень PDF: 139
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Пугаченко, О., Зарудна, Н., & Кундеус, О. (2023). ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «ДОКУМЕНТООБОРОТ» У ЗАКОНОДАВЧИХ АКТАХ І ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-57
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають