ТОРГОВЕЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З ТУРЕЦЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ

Ключові слова: міжнародна торгівля, експорт, імпорт, зовнішньоторговельний оборот, зовнішньоторговельне сальдо

Анотація

Стаття присвячена сучасному стану розвитку світового господарства, який характеризується зростанням виробничої та торговельної діяльності, розширенням економічних зв’язків між різними країнами, поглибленням процесів спеціалізації й кооперування виробництва в межах міжнародного поділу праці. У таких умовах міжнародні економічні відносини стали ключовим чинником успішного розвитку національних економік. Зовнішньоекономічна діяльність вважається основним чинником економічного розвитку будь-якої країни. Активізація торгівлі з Турецькою Республікою – є пріоритетом завдань багатьох інституцій (ТПП, МЗС та МЕ). Подібні дослідження вимагають повноцінної статистики й сучасного методичного супроводу. Мета роботи полягає в ґрунтовному дослідженні переваг торговельного співробітництва поміж Україною й Туреччиною та визначення спроможності і перспектив використання результатів у розробці фундаментальних засад торговельної політики України. Здійснено всебічний порівняльний аналіз показників, котрі відображають зовнішньоторговельну політику й ставлення урядів країн щодо покращення підтримки експортно-імпортних взаємовідносин в Україні та Турецькій Республіці.

Посилання

Закон України від 16.04.1991 р. № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text (дата звернення: 24.01.2023).

Біда М. Б. Механізми впливу міжнародної торгівлі на економічне зростання держав. URL: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/dis_Bida.pdf

Duginets, G., Omran, H. Z. (2022) Assessment of the effectiveness of Ukraine's foreign trade policy with the Middle East and Africa countries. Access to science, business, innovation in digital economy, ACCESS Press, 3(2): 147–158. DOI: https://doi.org/10.46656/access.2022.3.2(5)

Козак Ю. Г. Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон: монографія / Ю. Г. Козак, Н. В. Притула, О. А. Єрмакова та ін. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 240 с.

Кудлай В. Г. Особливості експортно-імпортної діяльності у зовнішньоекономічній діяльності України. Економіка, фінанси, право. 2020. № 3. С. 3–9.

Mikic, M. & Gilbert, J. (2007). Trade Statistics in Policymaking: A Handbook of Commonly Used Trade Indices and Indicators. Bangkok United: Nations ESCAP, pp. 80–81.

Федун І. Л., Генералов О. І. Туреччина – міжнародний торговельний партнер. Економіка та суспільство. 2018. Випуск № 18. С. 73–79.

Офіційний сайт Посольства України в Турецькій Республіці. URL: https://turkiye.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/torgovelno-ekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrayinoyu-i-turechchinoyu

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Зовнішньоекономічна діяльність. URL: https://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/02/14.pdf (дата звернення: 27.01.2023).

Статистична база даних Всесвітньої торгівельної організації (WTO) URL:https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/rta_participation_map_e.htm (дата звернення: 29.01.2023).

Zakon Ukrainu 16.04.1991 р. № 959-XII «Pro zovnishnoekonomichnu dialnist» [Law of Ukraine dated April 16, 1991 No. 959-XII «On Foreign Economic Activity»], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text (accessed January 24, 2023).

Bida M. (2022) Mekhanizmy vplyvu mizhnarodnoi torhivli na ekonomichne zrostannia derzhav.[Mechanisms of influence of international trade on the economic growth of states]. available at: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/dis_Bida.pdf

Duginets, G., Omran, H. Z. (2022) Assessment of the effectiveness of Ukraine's foreign trade policy with the Middle East and Africa countries. Access to science, business, innovation in digital economy, ACCESS Press, 3(2): 147–158. DOI: https://doi.org/10.46656/access.2022.3.2(5).

Kozak U. (2016) Zovnishnoekonomichna dialnist: pidpruemstvo-region [Foreign economic activity: enterprise-region]. monohrafiya [a monograph]. Kyiv: Center ychbovoi literatyru, 240 p. (in Ukrainian)

Kydlau V. (2020) Osobluvosti eksportno-importnoi dijlnosti y zovnishnoekonomichniu dialnisti Ukrainu [Peculiarities of export-import activity in the foreign economic activity of Ukraine]. Ekonomika. finansu. Pravо, № 3, pp. 3–9.

Mikic, M. & Gilbert, J. (2007) Trade Statistics in Policymaking: A Handbook of Commonly Used Trade Indices and Indicators. Bangkok United: Nations ESCAP, pp. 80–81.

Fedun, І. (2018) Tyrechena – mignarodnuu torgovelnuu partner Ukrainu [Turkey is an international trade partner of Ukraine]. Economika ta Syspilstvo, № 18, pp. 73–79.

Ofitsiinyi sait Posolstva Ukrainy v Turetskii Respublitsi [Official website of the Embassy of Ukraine in the Republic of Turkey]. available at: https://turkiye.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/torgovelno-ekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrayinoyu-i-turechchinoyu

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Zovnishnoekonomichna diilnist [9. Official website of the State Statistics Service of Ukraine] available at: https://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/02/14.pdf (accessed January 27, 2023).

Statustuchna baza danuh vsesvitnoi torgovelnoi organizasii (WTO) [Statistical database of the World Trade Organization (WTO)] available at: https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/rta_participation_map_e.htm (accessed January 29, 2023).

Переглядів статті: 95
Завантажень PDF: 96
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Федун, І., Стецько, М., & Стржельська, І. (2023). ТОРГОВЕЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З ТУРЕЦЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-52
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ