ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Ключові слова: економічна активність населення, зайнятість, мобільність робочої сили, міграційні процеси, аграрний сектор

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем формування економічної активності сільського населення України в умовах системних ринкових трансформацій. Визначено специфічні особливості поточної ситуації з забезпеченням робочою силою аграрних підприємств, а також окреслено перспективи динаміки міграції сільського населення в контексті посилення євроінтеграційних процесів в Україні. Досліджено динаміку чисельності сільського населення України та визначено перспективи її зміни в майбутніх періодах. Акцентовано увагу на специфічних міграційних тенденціях сільського населення, пов’язаних з потоками робочої сили не лише в територіальному аспекті, але й між різними сегментами ринку праці. Досліджено особливості коливання рівня зайнятості у сільській місцевості України протягом останніх років та визначено ряд чинників, що впливають на її динаміку відповідно до специфіки ринкових змін.

Посилання

Базалійська Н.П., Бець Ю.О. Економічна активність населення як чинник використання трудового потенціалу суспільства. Приазовський економічний вісник. 2017. № 5(05). C. 235–241.

Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.01.2023).

Колмогорова І.В., Добрянська Н.А. Формування економічної активності населення сільської місцевості під час кризових явищ в Україні. Економіка та держава. 2015. № 10. С. 21–25.

Махсма М. Б. Оцінка інтенсивності та якості структурних зрушень у зайнятості сільського населення. Проблеми економіки. 2013. № 2. С. 79–86.

Тітов Я. Економічна активність населення України: аналіз та шляхи посилення. Економічний аналіз. 2011. № 8. С. 201–203.

Шматковська, Т., Дзямулич, М., Стащук, О. Особливості моделювання бізнес-процесів в умовах формування цифрової економіки. Економіка та суспільство. 2021. № 26.

Bazaliiska, N.P., & Bets, Yu.O. (2017). Ekonomichna aktyvnist naselennia iak chynnyk vykorystannia trudovogo potentsialu suspilstva [Economic activity of the population as a factor in the use of the labor potential of society]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 5(05), pp. 235–241. (in Ukrainian)

State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed on 15.01.2023).

Kolmogorova, I.V., & Dobryanska, N.A. (2015). Formuvannia ekonomichnoi aktyvnosti naselennia silskoi mistsevosti pid chas kryzovykh iavyshch v Ukraini [Formation of economic activity of the rural population during crisis phenomena in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 21–25. (in Ukrainian)

Makhsma, M.B. (2013). Otsinka intensyvnosti ta iakosti strukturnykh zrushen u zainiatosti silskogo naselennia [Evaluation of the intensity and quality of structural changes in the employment of the rural population]. Problemy ekonomiky, vol. 2, pp. 79–86. (in Ukrainian)

Titov, Ya. (2011). Ekonomichna aktyvnist naselennia Ukrainy: analiz ta shliakhy posylennia [Economic activity of the population of Ukraine: analysis and ways of strengthening]. Ekonomichnyi analis, vol. 8, pp. 201–203. (in Ukrainian)

Shmatkovska, T., Dziamulych, M. & Stashchuk, O. (2021). Osoblyvosti modeliuvannia bisnes-protsesiv v umovakh formuvannia tsyfrovoi ekonomiky [Peculiarities of modeling business processes in the conditions of the formation of the digital economy]. Ekonomka ta suspilstvo, vol. 26. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 134
Завантажень PDF: 127
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Дзямулич, М., & Максим’як, С. (2023). ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-9
Розділ
ЕКОНОМІКА