«СЕНСОРНИЙ» ПОРТРЕТ УПОДОБАНЬ ТУРИСТА: МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ключові слова: сенсорний маркетинг, нейромаркетинг, сенсорна система, портрет туриста, хі-квадрат тест, кореляційний зв’язок

Анотація

На основі результатів маркетингового опитування авторами обґрунтовано доцільність розподілу туристів на дві групи за статтю: чоловіки та жінки, а також проаналізовано чи є взаємозв’язок між характеристиками туру, які впливають на різні сенсорні системи туриста. Для підтвердження гіпотези про відмінність у відповідях чоловіків та жінок розраховано хі-квадрат тест. Підтвердження гіпотези дозволило довести, що при розробленні туристичних продуктів компаніям варто враховувати відмінність у «сенсорних» портретах уподобань туристів-чоловіків та туристів-жінок, сегментуючи споживачів на ринку туристичних послуг за гендерною ознакою. Кореляційні матриці показали високий позитивний зв’язок між нюховою і слуховою сенсорними системами, та середній позитивний зв’язок між нюховою і дотиковою сенсорними системами. Результати проведеного дослідження дозволяють туристичним компаніям сформувати «сенсорний» портрет уподобань туриста-жінки та туриста-чоловіка, розуміння якого дозволить краще впливати на їхню поведінку, викликаючи потрібні емоції та враження від наданих туристичних послуг.

Посилання

Economic Impact Reports. URL: https://wttc.org/Research/Economic-Impact.

Савіцька О.П. Види туризму за метою поїздки: сучасний стан і тенденції розвитку в Україні. Проблеми економіки. 2021. № 3. C. 65–72. DOI: 10.32983/2222-0712-2021-3-65-72

Кулиняк І.Я., Жигало І.І., Коваль С.О. Вплив на прийняття рішень споживачів на ринку туристичних послуг за допомогою технологій нейромаркетингу. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2022. № 2. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-2-7892

Булах Т.Д. Сенсорний маркетинг як інструмент продажу книг. Вісник Харківської державної академії культури. 2012. Вип. 36. С. 244–251.

Фігун Н.В., Бабанова І.Ю. Дослідження впливу факторів нейромаркетингу на поведінку споживача. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Вип. 25.4. С. 372–378.

Alsharif A.H., Salleh N.Z.M., Baharun R. Neuromarketing: Marketing research in the new millennium. Neuroscience Research Notes. 2021. Vol. 4(3). Pp. 27–35. DOI: https://doi.org/10.31117/neuroscirn.v4i3.79

Boˇcková K., Škrabánková J., Hanák M. Theory and practice of neuromarketing: Analyzing human behavior in relation to markets. Emerging Science Journal. 2021. Vol. 5(1). Pp. 44–56. DOI: https://doi.org/10.28991/esj-2021-01256

Banos-González M., Baraybar-Fernández A., Rajas-Fernández M. The Application of Neuromarketing Techniques in the Spanish Advertising Industry: Weaknesses and Opportunities for Development. Frontiers in Psychology. 2020. Vol. 11, 2175. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.02175

Pileliene L., Grigaliunaite V. The effect of female celebrity spokesperson in FMCG advertising: Neuromarketing approach. Journal of Consumer Marketing. 2017. Vol. 34(3). Pp. 202–213. DOI: https://doi.org/10.1108/JCM-02-2016-1723

Короленко В.М., Сильчук Т.А. Сенсорний маркетинг як інновація в індустрії готельного господарства. Молодий вчений. 2018. № 10(2). С. 433–435.

Джур О.Є., Гузь К.О. Застосування нейронних технологій управління поведінкою споживачів послуг туристичного агентства. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8471

Огінок С., Дика Б. Особливості організації готельного бізнесу на умовах франчайзингу. Соціальна економіка. 2021. № 61. C. 114–122. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-61-11

Савіцька О.П., Савіцька Н.В. Сучасні тренди інноваційного розвитку сфери туризму в Україні. Бізнес Інформ. 2021. № 9. C. 124–130. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-9-124-130

Шульга О.А. Нейромаркетинг у системі маркетингових інновацій підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. № 6(2). С. 256–260. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2021-300-6/2-42

Касенкова К.В., Куценко К.І. Нейромаркетинг як інноваційний стратегічний інструментарій маркетингової діяльності підприємств в сфері обслуговування. Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки. 2020. Т. 2. С. 23–28. DOI: https://doi.org/10.33042/2522-1809-2020-2-155-23-28

Кулиняк І.Я., Жигало І.І., Коваль С.О. Соціологічне дослідження сприйняття респондентами впливу технологій нейромаркетингу під час туристичної подорожі. Підприємництво та інновації. 2022. Вип. 23. С. 25–31. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/23.5

Ковтун М.В. Застосування інструменту «портрет покупця» з метою сегментації ринку житла. Науковий вісник ЧДІЕУ. 2012. № 1 (13). С. 135–139.

Моцний Ф.В. Статистичні розподіли хі-квадрат, Стьюдента, Фішера-Снедекора та їх застосування. Статистика України. 2018. Вип. 80(1). С. 16–23. DOI: https://doi.org/10.31767/su.1(80).2018.01.02

Economic Impact Reports. URL: https://wttc.org/Research/Economic-Impact.

Savitska O.P. (2021) Vydy turyzmu za metoiu poizdky: suchasnyi stan i tendentsii rozvytku v Ukraini [Types of tourism for the purpose of travel: current status and development trends in Ukraine]. Problems of the economy, 3, 65–72. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-3-65-72

Kulyniak I.Ya., Zhygalo I.I., Koval S.O. (2022) Vplyv na pryiniattia rishen spozhyvachiv na rynku turystychnykh posluh za dopomohoiu tekhnolohii neiromarketynhu [Influence on consumer decision-making in the tourist services market by using neuromarketing technologies]. International scientific journal «Internauka». Series: «Economic Sciences», 2. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-2-7892

Bulakh T.D. (2012) Sensornyi marketynh yak instrument prodazhu knyh [Sensory marketing as a tool for selling books]. Bulletin of the Kharkiv State Academy of Culture, 36, 244–251.

Fihun N.V., Babanova I.Yu. (2015) Doslidzhennia vplyvu faktoriv neiromarketynhu na povedinku spozhyvacha [Study of the influence of neuromarketing factors on consumer behaviour]. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 25.4, 372–378.

Alsharif A.H., Salleh N.Z.M., Baharun R. (2021) Neuromarketing: Marketing research in the new millennium. Neuroscience Research Notes, 4(3), 27–35. DOI: https://doi.org/10.31117/neuroscirn.v4i3.79

Boˇcková K., Škrabánková J., Hanák M. (2021) Theory and practice of neuromarketing: Analyzing human behavior in relation to markets. Emerging Science Journal, 5(1), 44–56. DOI: https://doi.org/10.28991/esj-2021-01256

Banos-González M., Baraybar-Fernández A., Rajas-Fernández M. (2020) The Application of Neuromarketing Techniques in the Spanish Advertising Industry: Weaknesses and Opportunities for Development. Frontiers in Psychology, 11, 2175. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.02175

Pileliene L., Grigaliunaite V. (2017) The effect of female celebrity spokesperson in FMCG advertising: Neuromarketing approach. Journal of Consumer Marketing, 34(3), 202–213. DOI: https://doi.org/10.1108/JCM-02-2016-1723

Korolenko V.M., Sylchuk T.A. (2018) Sensornyi marketynh yak innovatsiia v industrii hotelnoho hospodarstva [Sensory marketing as an innovation in the hotel industry]. Young scientist, 10(2), 433–435.

Dzhur O.Ye., Huz K.O. (2020) Zastosuvannia neironnykh tekhnolohii upravlinnia povedinkoiu spozhyvachiv posluh turystychnoho ahentstva [Application of neural technologies to control the behavior of consumers of travel agency services]. Efficient economy, 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8471

Ohinok S., Dyka B. (2021) Osoblyvosti orhanizatsii hotelnoho biznesu na umovakh franchaizynhu [Features of hotel business organization on the franchising conditions]. Social Economics, 61, 114–122. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-61-11

Savitska O.P., Savitska N.V. (2021) Suchasni trendy innovatsiinoho rozvytku sfery turyzmu v Ukraini [The Current Trends of Innovative Development of Tourism Sector in Ukraine]. Business Inform, 9, 124–130. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-9-124-130

Shulha O.A. (2021) Neiromarketynh u systemi marketynhovykh innovatsii pidpryiemstva [Neuromarketing in the system of marketing innovations of the enterprise]. Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences, 6(2), 256–260. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2021-300-6/2-42

Kasenkova K.V., Kutsenko K.I. (2020) Neiromarketynh yak innovatsiinyi stratehichnyi instrumentarii marketynhovoi diialnosti pidpryiemstv v sferi obsluhovuvannia [Neuromarketing as an innovative strategic toolkit of marketing activities of enterprises in the service sector]. Communal management of cities. Series: Economic Sciences, 2, 23–28. DOI: https://doi.org/10.33042/2522-1809-2020-2-155-23-28

Kulyniak I.Ya., Zhygalo I.I., Koval S.O. (2022) Sotsiolohichne doslidzhennia spryiniattia respondentamy vplyvu tekhnolohii neiromarketynhu pid chas turystychnoi podorozhi [Sociological research of respondents' perception of the neuromarketing technologies impact during tourist travel]. Entrepreneurship and innovation, 23, 25–31. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/23.5

Kovtun M.V. (2012) Zastosuvannia instrumentu «portret pokuptsia» z metoiu sehmentatsii rynku zhytla [Application of the tool «portrait of the buyer» for the purpose of segmentation of the housing market]. Scientific Bulletin of ChDIEU, 1(13), 135–139.

Motsnyi F.V. (2018) Statystychni rozpodily khi-kvadrat, Stiudenta, Fishera-Snedekora ta yikh zastosuvannia [Chi-square, Student, Fisher-Snedecor statistical distributions and their applications]. Statistics of Ukraine, 80(1), 16–23. DOI: https://doi.org/10.31767/su.1(80).2018.01.02

Переглядів статті: 110
Завантажень PDF: 108
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Кулиняк, І., & Коваль, С. (2022). «СЕНСОРНИЙ» ПОРТРЕТ УПОДОБАНЬ ТУРИСТА: МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-88