РОЛЬ МУЗЕЇВ У ТУРИСТИЧНОМУ РОЗВИТКУ ТА ЕКСКУРСІЙНІЙ СФЕРІ МІСТА ЛУЦЬКА

Ключові слова: музей, туристичний розвиток, екскурсійна сфера, туристичний потенціал, туристи, музейний туризм, м. Луцьк

Анотація

Cтаття присвячена визначенню ролі музеїв у туристичному розвитку та екскурсійній сфері м. Луцька. На конкретних прикладах підтверджено залучення музеїв до розробки та реалізації різноманітних туристично-екскурсійних послуг і програм, зокрема, квестів, майстер-класів, фестивалів, тематичних вечорів, конкурсів, свят, інших освітніх й культурних заходів. Наголошено, що для покращення туристичного розвитку м. Луцька необхідно максимально включати музейний потенціал у туристичний обіг, запроваджувати досвід успішного партнерства музейних закладів та установ індустрії туризму. Взаємодія музеїв і туризму сприяє залученню більшої кількості відвідувачів до міста, зростанню грошових надходжень у бюджет. Звернено увагу, що включення музейних закладів до туристичної діяльності позитивно відображається на їх конкурентоспроможності та розвитку регіону загалом.

Посилання

Бабарицька В. К., Короткова А. Я., Малиновська О. Ю. Екскурсознавство і музеєзнавство. Київ : Альтерпрес, 2012. 444 с.

Поливач К. А. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України. Київ : Інститут географії НАН України, 2012. 208 с.

Балабанов Г. В. Музеї як чинник розвитку туризму: європейський досвід та українські реалії. Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України: монографія / за заг. редакцією М. Ю. Барна. Львів, 2018. С. 338–360.

Любіцева О. О., Шпарага Т. І. Музейний туризм. Київ, 2021. 150 с.

Антоненко А., Хуткий В. Музеї як туристичний ресурс в умовах пандемії COVID-19: виклики та нові можливості. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. 2021. Т. 4. № 1. С. 54–73.

Силюк А. М. Роль музеїв у туристично-краєзнавчій інфраструктурі міста Луцька. Стан та перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку міста Луцька : зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. конф. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. С. 335–339.

Гаврилюк С. Перспективи музеїв як об’єктів культурного туризму. Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. 2019. № 7. С. 144–153.

Тищук І. В., Поліщук Л. М. Аналіз та оцінка основних тенденцій розвитку екскурсійного туризму міста Луцьк. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 54–60.

Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону : монографія / за заг. ред. В. Г. Герасименко. Одеса : ОНЕУ, 2016. 262 с.

Закон України «Про музеї та музейну справу». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80#Text

Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text

Агенція Fama. URL: https://fama.agency/portfolio/doslidzhennya-turystychnogo-rynku-ta-pryvablyvosti-regioniv/

Дослідження туристичної привабливості Луцька. Луцьк, 2019. 17 с. URL: https://www.lutskrada.gov.ua/static/content/files/s/cj/z7mygrrx7uxsn4u2csnmskeirfedfcjs.pdf

Луцьк туристичний: можливості та виклики. Луцьк, 2017. 31 с. URL: https://fama.agency/wp-content/uploads/2020/08/Doslidzhennya-turystychnoyi-pryvablyvosti-Lutsk.pdf

Романуха О. М. Розвиток музейної справи як фактор активізації міжнародного туризму. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 17. С. 79–83.

Babarytska, V. K., Korotkova, A. Ya., & Malynovska, O. Yu. (2012) Ekskursoznavstvo i muzeieznavstvo [Guided Tours and Museum Studie]. Kyiv : Alterpres, 444 p. (in Ukrainian)

Polyvach, K. A. (2012) Kulturna spadshchyna ta yii vplyv na rozvytok rehioniv Ukrainy [Cultural heritage and its influence on the development of regions of Ukraine]. Kyiv, 208 p. (in Ukrainian)

Balabanov, H. V. (2018) Muzei yak chynnyk rozvytku turyzmu: yevropeiskyi dosvid ta ukrainski realii [The museum as a factor in the development of tourism: European experience and Ukrainian realities]. Funktsionuvannia ta perspektyvy rozvytku turystychnoi haluzi Ukrainy: monohrafiia. Lviv, pp. 338–360. (in Ukrainian)

Liubitseva, O. O., & Shparaha, T. I. (2021) Muzeinyi turyzm [Museum Tourism]. Kyiv, 150 p. (in Ukrainian)

Antonenko, A., & Khutkyi, V. (2021) Muzei yak turystychnyi resurs v umovakh pandemii COVID-19: vyklyky ta novi mozhlyvosti [Museums as a tourist resource in the conditions of the COVID-19 pandemic: challenges and new opportunities]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv, vol. 4, no 1, pp. 54–73. (in Ukrainian)

Syliuk, A. M. (2012) Rol muzeiv u turystychno-kraieznavchii infrastrukturi mista Lutska [The role of museums in tourism and local history infrastructure of Lutsk]. Stan ta perspektyvy innovatsiino-investytsiinoho rozvytku mista Lutska: zb. nauk. prats za materialamy nauk.-prakt. konf. Lutsk: Volyn. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, pp. 335–339. (in Ukrainian)

Havryliuk, S. (2019) Perspektyvy muzeiv yak ob’iektiv kulturnoho turyzmu [Perspectives of museums as objects of cultural tourism]. Naukovyi visnyk SNU imeni Lesi Ukrainky. Istorychni nauky, vol. 7, pp. 144–153. (in Ukrainian)

Tyshchuk, I. V., & Polishchuk, L. M. (2020) Analiz ta otsinka osnovnykh tendentsii rozvytku ekskursiinoho turyzmu mista Lutsk [Analysis and evaluation of the main trends of the development of tourism of the city of Lutsk]. Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 54–60. (in Ukrainian)

Otsinka turystychno-rekreatsiinoho potentsialu rehionu [Assessment of tourist and recreational potential of the region] (2016): monohrafiia / za zah. red. V. H. Herasymenko. Odesa : ONEU. 262 p. (in Ukrainian)

Zakon Ukrainy «Pro muzei ta muzeinu spravu» [The Law of Ukraine «On Museums and Museum Affairs»]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80#Text (in Ukrainian)

Stratehiia rozvytku turyzmu ta kurortiv na period do 2026. [Strategy for the development of tourism and resorts for the period up to 2026]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text (in Ukrainian)

Ahentsiia Fama [Fama Agency]. Available at: https://fama.agency/portfolio/doslidzhennya-turystychnogo-rynku-ta-pryvablyvosti-regioniv/ (in Ukrainian)

Doslidzhennia turystychnoi pryvablyvosti Lutska [Research on the tourist attractiveness of Lutsk] (2019). Lutsk. 17 p. Available at: https://www.lutskrada.gov.ua/static/content/files/s/cj/z7mygrrx7uxsn4u2csnmskeirfedfcjs.pdf (in Ukrainian)

Lutsk turystychnyi: mozhlyvosti ta vyklyky [Lutsk tourism: opportunities and challenges] (2017). Lutsk. 31 p. Available at: https://fama.agency/wp-content/uploads/2020/08/Doslidzhennya-turystychnoyi-pryvablyvosti-Lutsk.pdf (in Ukrainian)

Romanukha, O. M. (2017) Rozvytok muzeinoi spravy yak faktor aktyvizatsii mizhnarodnoho turyzmu [The development of museums as a factor of intensification of international tourism]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 17, pp. 79–83. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 193
Завантажень PDF: 553
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Карпюк, А., & Трофімук-Кирилова, Т. (2022). РОЛЬ МУЗЕЇВ У ТУРИСТИЧНОМУ РОЗВИТКУ ТА ЕКСКУРСІЙНІЙ СФЕРІ МІСТА ЛУЦЬКА. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-56