РЕСУРСИ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТА ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Ключові слова: релігійний туризм, туристичні ресурси, популяризація, туристичний потенціал, сакральна архітектура, екскурсія, туристичний маршрут, Волинська область

Анотація

У статті проаналізовано використання об’єктів культурної спадщини Волинської області як ресурсів для розвитку релігійного туризму у регіоні. Звернено увагу на окремі релігійні пам’ятки, які найбільше користуються популярністю у туристів та генерують у них враження про історію та культуру волинського краю. Наголошено на важливості духовної та мистецької значимості сакральних об’єктів, що визначається їх видом, статусом, духовним значенням та формує екскурсійно-пізнавальну спрямованість, сприяє міжконфесійному діалогу. Описано основні форми популяризації та використання у туристично-екскурсійній галузі ресурсів релігійного туризму Волинської області. Виокремлено основні об’єкти релігійного туризму регіону, які включені у пішохідні, автомобільні, водні та велосипедні екскурсії або ж туристичні маршрути.

Посилання

Веломаршрут «Запісочне–Незабудка»: вебсайт Шацького національного природного парку. URL: http://shpark.com.ua/route/do-naystarishoho-dereva/

Волинська експедиція: група у мережі «Фейсбук» сторінки «Район. Історія». URL: https://www.facebook.com/groups/2671029273167992/

Волинь унікальна. URL: https://tourism.volyn.ua/tours3d

Володимир – місто твоєї історії: офіційний туристичний сайт міста. URL: https://volodymyr.travel/?fbclid=IwAR2f-tdmjDl8ybhcxh5HA92XRTt1-mt7iW6VrCSsZ9TltCT8uqRtYq8-mx4

Добинда І. Характеристика сакральних пам’яток Волинської області та їхнє територіальне поширення. Геополитика и экогеодинамика регионов: научый журнал. Сімферополь, 2014. Т. 10. Вип. 2. С. 515–519.

Ільїна О., Луговська Л. Релігійно-паломницькі об’єкти Волинської області та перспективи їх використання в туристичній діяльності. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів. Луцьк, 2017. С. 163–165.

Карпюк З. К., Антипюк О. В., Качаровський Р. Є. Володимир-Волинський район Волинської області: туристично-рекреаційні ресурси прикордоння. Вісник Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія Географія. Київ, 2020. № 1/2(76/77). С. 69–77. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2020.76-77.10

Ковальчук Н., Войтович В., Іванова А. Ресурси релігійного туризму екскурсійно-пізнавальної спрямованості у Волинській області. Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 12–13 трав. 2016 р.). Львів, 2016. С. 40–44.

Ковельська міська рада: офіційний вебсайт. URL: https://kowelrada.gov.ua/kultura-ta-turyzm/

Кучер П., Волошин І. Геопросторове поширення та характеристика сакральних споруд Волинської області. Рекреаційна географія і туризм. Наукові записки. 2016. № 1. С. 120–126.

Луцьк. Приємне відкриття. URL: https://www.visitlutsk.com

Любомльський краєзнавчий музей: група у мережі «Фейсбук». URL: https://www.facebook.com/groups/395501504207720/permalink/697700960654438/

Патійчук В. О., Якубович Р. П. Проблеми розвитку православного паломництвана на теренах Волинської області. Актуальні проблеми країнознавчої науки : матеріали IV Міжн. наук.-практ. інтернет-конференції (Луцьк, 15–16 листопада 2016 р.). Луцьк : Вежа-Друк, 2016. C. 127–134.

Патійчук В. Особливості розвитку релігійно-паломницького туризму у Волинській області. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. 2016. № 14 (339). С. 72–79.

Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 р.: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text

Трофімук-Кирилова Т., Карпюк А. Популяризація туристичних та екскурсійних об’єктів релігійного туризму у Луцькій територіальній громаді. Міжрелігійний діалог та його вплив на суспільство, політику, бізнес, культуру : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. (Тернопіль, 13 жовтня 2021 р.) / під заг.ред.: О. Є. Гомотюк. Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. С. 234–239.

Туристичні маршрути по Цуманській пущі: вебсайт Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща». URL: https://knpp.com.ua/article/routes

Туристичні маршрути та екскурсії. URL: https://cnpvtk.volyn.ua/index.php/napryamki/turizm/pokhodi/interaktivni-pokhodi

Центр туристичної інформації та паломництва «ZHYDYCHYN CENTER / ЖИДИЧИН ЦЕНТР». URL: https://zhydychyn-center.business.site/

Velomarshrut «Zapisochne–Nezabudka» [The Bicycle route «Zapisochne-Nezabudka»]. Available at: http://shpark.com.ua/route/do-naystarishoho-dereva/ (in Ukrainian)

Volynska ekspedytsiia [The Volyn expedition]. Available at: https://www.facebook.com/groups/2671029273167992/ (in Ukrainian)

Volyn unikalna [Volyn is unique]. Available at: https://tourism.volyn.ua/tours3d (in Ukrainian)

Volodymyr – misto tvoiei istorii: ofitsiinyi turystychnyi sait mista. [Volodymyr – city of your history: official tourist site of the city]. Available at: https://volodymyr.travel/?fbclid=IwAR2f-tdmjDl8ybhcxh5HA92XRTt1-mt7iW6VrCSsZ9TltCT8uqRtYq8-mx4 (in Ukrainian)

Dobynda, I. (2014). Kharakterystyka sakralnykh pam’yatok Volynskoi oblasti ta yikhnie terytorialne poshyrennia [Description sacral monuments Volyn region and their territorial distribution]. Geopolitika i ekogeodinamika regionov: nauchyj zhurnal. Simferopol, Т. 10, Vol. 2, pp. 515–519. (in Ukrainian)

Ilina, O., & Luhovska, L. (2017). Relihiino-palomnytski obiekty Volynskoi oblasti ta perspektyvy yikh vykorystannia v turystychnii diialnosti [Religious and Pilgrimage Objects of Volyn Region and the Perspectives of their Usage in Tourism Activities]. Suspilno-heohrafichni chynnyky rozvytku rehioniv. Lutsk, pp. 163–165. (in Ukrainian)

Karpiuk, Z. K., Antypiuk, O. V., & Kacharovskyi, R. Ye. (2020). Volodymyr-Volynskyi raion Volynskoi oblasti: turystychno-rekreatsiini resursy prykordonnia [Volodymyr-Volynskyi district of Volyn oblast: tourist and recreational resources of the borderarea]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni T.H. Shevchenka. Seriia Heohrafiia. Kyiv, vol. 1/2 (76/77), pp. 69–77. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2020.76-77.10 (in Ukrainian)

Kovalchuk, N., Voitovych, V., & Ivanova, A. (2016) Resursy relihiinoho turyzmu ekskursiino-piznavalnoi spriamovanosti u Volynskii oblasti [Resources of religious tourism of excursion and educational orientation in the Volyn region]. Problemy aktyvizatsii rekreatsiino-ozdorovchoi diialnosti naselennia: materialy Х Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Lviv, 12–13 trav. 2016), Lviv, pp. 40–44. (in Ukrainian)

Kovelska miska rada: ofitsiinyi vebsait [Kovel City Council: official tourist site of the city]. Available at: https://kowelrada.gov.ua/kultura-ta-turyzm/ (in Ukrainian)

Kucher, P., & Voloshyn, I. (2016). Heoprostorove poshyrennia ta kharakterystyka sakralnykh sporud Volyns'koi oblasti [Geospatial distribution and characteristics of sacred buildings in Volyn Region]. Rekreatsiina heohrafiia i turyzm. Naukovi zapysky, vol. 1, pp. 120–126. (in Ukrainian)

Lutsk. Pryiemne vidkryttia [Lutsk. Pleasant discovery]. Available at: https://www.visitlutsk.com (in Ukrainian)

Liubomlskyi kraieznavchyi muzei [Lyuboml Museum of Local Lore]. Available at: https://www.facebook.com/groups/395501504207720/permalink/697700960654438/ [(in Ukrainian)

Patiichuk, V. O., & Yakubovych, R. P. (2016). Problemy rozvytku pravoslavnoho palomnytstvana na terenakh Volynskoi oblasti [The Problems of the Development of the Orthodox Pllgrimage in Volyn Region]. Aktualni problemy krainoznavchoi nauky: materialy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii (Lutsk, 15–16 lystopada 2016). Lutsk: Vezha-Druk, pp. 127–134. (in Ukrainian)

Patiichuk, V. (2016). Osoblyvosti rozvytku relihiino-palomnytskoho turyzmu u Volynskii oblasti [Features of Religious and Pilgrimage Tourism in Volyn Region]. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Seriia: Heohrafichni nauky, vol. 14(339), pp. 72–79. (in Ukrainian)

Stratehiia rozvytku turyzmu ta kurortiv na period do 2026 [Strategy for the development of tourism and resorts for the period up to 2026]: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16 bereznia 2017 r. № 168-r // Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text (in Ukrainian)

Trofimuk-Kyrylova, T., & Karpiuk, A. (2021). Populiaryzatsiia turystychnykh ta ekskursiinykh obiektiv relihiinoho turyzmu u Lutskii terytorialnii hromadi [Popularization of tourist and excursion objects of religious tourism in the Lutsk Territorial Community]. Mizhrelihiinyi dialoh ta yoho vplyv na suspilstvo, polityku, biznes, kulturu: zb. materialiv Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (Ternopil, 13 zhovtnia 2021) / pid zah.red.: O. Ye. Homotiuk. Ternopil: FOP Osadtsa Yu. V., pp. 234–239. (in Ukrainian)

Turystychni marshruty po Tsumanskii pushchi [Tourist routes along the Tsumanska Pushcha]. Available at: https://knpp.com.ua/article/routes (in Ukrainian)

Turystychni marshruty ta ekskursii [Tourist routes and excursions]. Available at: https://cnpvtk.volyn.ua/index.php/napryamki/turizm/pokhodi/interaktivni-pokhodi (in Ukrainian)

Tsentr turystychnoi informatsii ta palomnytstva «ZHYDYCHYN CENTER» [Tourist Information and Pilgrimage Center «ZHYDYCHYN CENTER»]. Available at: https://zhydychyn-center.business.site/ (in Ukrainian)

Переглядів статті: 145
Завантажень PDF: 148
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Карпюк, А., Трофімук-Кирилова, Т., & Кирилов, М. (2022). РЕСУРСИ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТА ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-3