АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

Ключові слова: система мотивації, мотиваційний механізм, стимулювання, персонал підприємства, трудовий потенціал

Анотація

В статті досліджені ключові аспекти та окресленні перспективні напрями удосконалення системи мотивації. Відзначено, що людські ресурси й досі залишаються найважливішими з поміж інших ресурсів підприємства, а персонал – базисом його успішного розвитку. Зауважено, що забезпечення та підтримка високого рівня мотивації є надскладним динамічним процесом, оскільки мотиви кожної людини є різноплановими та постійно трансформуються у залежності від багатьох чинників. Доведено, що саме мотиваційний механізм забезпечує трансформацію набору чинників, принципів, стимулів, мотивів, ціннісних орієнтацій, сподівань, поведінкових реакцій з лінійного дискретного стану у циклічний процес, що потребує постійного системного удосконалення. Доведено, що усунення недоліків та забезпечення ефективності системи мотивації праці на підприємствах неможливе без виявлення та дослідження основних мотиваційних чинників. Відзначено, що при створенні системи мотивації недоцільно здійснювати мотивацію усіх працівників, використовуючи уніфіковані підходи, оскільки у підходах мотивації запорукою її високої ефективності є саме персоніфікація. Запропоновано узагальнений перелік основних матеріальних і нематеріальних методів системи мотивації персоналу.

Посилання

Zaika S., Gridin O., Kuskova S. The concepts and the essence of intellectual capital. Фаховий науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії». 2020. Вип. 52-1/2020. С. 134–137. DOI https://doi.org/10.32843/bses.52-21 URL: http://bses.in.ua/journals/2020/52_1_2020/23.pdf

Zaika S., Gridin O. Human capital development in the agricultural economy sector. Technology audit and production reserves. 2020. № 1/4(51). Pp. 30–36. DOI 10.15587/2312-8372.2020.194444 URL: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/194444

Грідін О.В. Особливості організації та ефективного управління процесом праці в сільськогосподарських підприємствах. Причорноморські економічні студії. 2021. Вип. 63. С. 105–110. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.63-16 URL: http://bses.in.ua/journals/2021/63_2021/18.pdf

Грідін О.В. Особливості та чинники формування ефективної кадрової політики підприємств аграрної сфери економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2021. Вип. 41. С. 22–26. DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2021-41-4 URL: http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/699/687

Задорожнюк Н.О., Кващук Ю.О. Аналіз базових теорій мотивації персоналу. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 9(1). С. 77–80.

Криворотько І.О. Дослідження зарубіжного досвіду мотивації персоналу для використання в українських умовах. Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. 2013. № 2. С. 151–154.

Мажник Н.А., Білик І.Ю. Вплив фінансових факторів мотивації на ефективність управління персоналом. Бізнес Інформ. 2013. № 1. С. 314–320. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_1_70

Мельник А.О., Мельник Л.С. Аналіз сучасних мотиваційних підходів до управління персоналом. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 4. С. 94–98.

Накісько О.В., Руденко С.В., Грідін О.В. Заробітна плата як невід’ємна складова системи мотивації праці. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: економічні науки. 2019. Вип. 200. С. 226–235. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2019_200_26

Скриль В.В., Галайда Т.О. Ефективне використання мотиваційного механізму в системі управління персоналом на підприємстві. Економічний форум. 2015. № 1. С. 294–300. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2015_1_50

Шаповал О.А., Коробко А.В. Систематизація теоретичних аспектів мотивації праці персоналу підприємства. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 33. С. 137–140. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_33_29

Шубала І.В., Гура І.С., Гура О.С. Напрями вдосконалення системи мотивації персоналу підприємства. Економічний форум. 2019. № 2. С. 197–202. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2019_2_32

Zaika S., Gridin O., & Kuskova S. (2020). The concepts and the essence of intellectual capital. Professional scientific and practical journal «Black Sea Economic Studies», issue 52-1/2020, pp. 134–137. DOI https://doi.org/10.32843/bses.52-21 URL: http://bses.in.ua/journals/2020/52_1_2020/23.pdf

Zaika S., & Gridin O. (2020). Human capital development in the agricultural economy sector. Technology audit and production reserves, no. 1/4(51), pp. 30–36. DOI 10.15587/2312-8372.2020.194444 URL: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/194444

Hridin O.V. (2021). Osoblyvosti orhanizatsii ta efektyvnoho upravlinnia protsesom pratsi v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Peculiarities of the organization and effective management of the labor process in agricultural enterprises]. Black Sea Economic Studies, issue 63, pp. 105–110. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.63-16 URL: http://bses.in.ua/journals/2021/63_2021/18.pdf [in Ukrainian].

Hridin O.V. (2021). Osoblyvosti ta chynnyky formuvannia efektyvnoi kadrovoi polityky pidpryiemstv ahrarnoi sfery ekonomiky [Peculiarities and factors of formation of an effective personnel policy of enterprises in the agrarian sector of the economy]. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Economic Sciences», issue 41, pp. 22–26. DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2021-41-4 URL: http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/699/687 [in Ukrainian].

Zadorozhniuk N.O., & Kvashchuk Yu.O. (2016). Analiz bazovykh teorii motyvatsii personalu [Analysis of basic theories of personnel motivation]. Black Sea Economic Studies, issue 9(1), pp. 77–80. [in Ukrainian].

Kryvorotko I.O. (2013). Doslidzhennia zarubizhnoho dosvidu motyvatsii personalu dlia vykorystannia v ukrainskykh umovakh [Study of foreign experience of personnel motivation for use in Ukrainian conditions]. State and regions. Series: Economy and entrepreneurship, no. 2, pp. 151–154. [in Ukrainian].

Mazhnyk N.A., & Bilyk I.Iu. (2013). Vplyv finansovykh faktoriv motyvatsii na efektyvnist upravlinnia personalom [The influence of financial factors of motivation on the effectiveness of personnel management]. Business Inform, no. 1, pp. 314–320. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_1_70 [in Ukrainian].

Melnyk A.O., & Melnyk L.S. (2018). Analiz suchasnykh motyvatsiinykh pidkhodiv do upravlinnia personalom [Analysis of modern motivational approaches to personnel management]. Business navigator, issue 4, pp. 94–98. [in Ukrainian].

Nakisko O.V., Rudenko S.V., & Hridin O.V. (2019). Zarobitna plata yak nevidiemna skladova systemy motyvatsii pratsi [Salary as an integral component of the work motivation system]. Bulletin of the Petro Vasylenko Kharkiv National Technical University of Agriculture: economic sciences, issue 200, pp. 226–235. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2019_200_26 [in Ukrainian].

Skryl V.V., & Halaida T.O. (2015). Efektyvne vykorystannia motyvatsiinoho mekhanizmu v systemi upravlinnia personalom na pidpryiemstvi [Effective use of the motivational mechanism in the personnel management system at the enterprise]. Economic Forum, no. 1, pp. 294–300. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2015_1_50 [in Ukrainian].

Shapoval O.A., & Korobko A.V. (2018). Systematyzatsiia teoretychnykh aspektiv motyvatsii pratsi personalu pidpryiemstva [Systematization of theoretical aspects of labor motivation of enterprise personnel]. Black Sea Economic Studies, issue 33, pp. 137–140. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_33_29 [in Ukrainian].

Shubala I.V., Hura I.S., & Hura O.S. (2019). Napriamy vdoskonalennia systemy motyvatsii personalu pidpryiemstva [Directions for improving the company's personnel motivation system]. Economic Forum, no. 2, pp. 197–202. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2019_2_32 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 412
Завантажень PDF: 368
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Грідін, О., Заїка, С., & Заїка, О. (2022). АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-37
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ