ОЦІНКА СТРУКТУРИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

Ключові слова: зайнятість, безробіття, економічне активне населення, ринок праці, управління зайнятістю населення

Анотація

У статті визначено суть та проведено оцінку показників ринку праці за період 2011-2021 роки. Проаналізовано динаміку безробіття в Україні та визначено її вплив на економічне становище нашої країни. Розраховано кількісні параметри трудового потенціалу України, а також розглянуто структуру зайнятості населення за видами економічної діяльності. Встановлено, що скорочення трудового потенціалу є наслідком вивільнення працівників з суспільного сектору економіки, через брак робочих місць, невдоволення оплатою праці, пандемію світового масштабу, військові дії. Практично, ці та інші фактори зумовлюють міграційні процеси в Україні. Тому, на основі проведеного аналізу, для збереження трудового потенціалу країни, необхідно на державному рівні розробити програму стимулювання зайнятості населення в Україні. В якій пріоритетна роль з координації зусиль відводиться регіональним центрам зайнятості.

Посилання

Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 22.07.2022).

Закон України «Про зайнятість населення». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text (дата звернення 27.07.2022)

Забута Н. Регулювання зайнятості населення: теорія та зарубіжний досвід. Економіка. Проблеми економічного становлення. 2014. Вип. 5. С. 76–82.

Рівень безробіття в Україні. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/ (дата звернення 2.06.2022)

Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 27.07.2022)

Робоча сила України 2020. Cтатистичний збірник Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/07/zb_r_s_2020.pdf (дата звернення 27.07.2022)

Ярова Л.Г. Аналіз рівня безробіття в Україні та напрями його подолання. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 4. С. 752–755.

Eurostat. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/ (дата звернення 15.06.2022).

Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А. Соціально-економічні настрої населення України: червень-вересень 2020 року. Український соціум. 2020. Вип. 3. С. 142–156.

Гальків Л.І. Втрати людського капіталу України: чинник безробіття. Економіка і регіони. 2019. Вип. 2. С. 110–113.

Гургула О.М. Зарубіжний досвід регулювання зайнятості населення та можливості його використання в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 6. Ч. 4. С. 121–124.

Зибарева О., Підгірна В. Парадокси розвитку людського капіталу в умовах соціалізації економіки. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського торговельно-економічного університету. 2013. Вип. 4. С. 13–21.

Пирожков С. Демографічний розвиток України: сучасне та майбутнє: доповідь академіка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України. Вісник НАН України. 2019. C. 59–64.

Ясинчук Л. Середній клас: як його ідентифікувати в Україні. URL: https://expres.online/discussions/seredniy-klas-yakyogo-identifikuvati-v-ukraini (дата звернення 21.05.2022)

Маршавін Ю., Кицак Т., Кирилюк В. Посилення конкурентоспроможності ринку праці України в нових соціально-економічних реаліях. Економіка та суспільство. 2022. № 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-2

Constitution of Ukrainа. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (accessed July 22, 2022).

Law of Ukraine "On employment of the population". Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text (accessed July 27, 2022).

Zabuta N. (2014) Reghuljuvannja zajnjatosti naselennja: teorija ta zarubizhnyj dosvid [Regulation of population employment: theory and foreign experience]. Ekonomika. Problemy ekonomichnogho stanovlennja. No. 5, pp. 76–82.

Unemployment rate in Ukraine. Official website of the Ministry of Finance of Ukraine. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/ (accessed June 2, 2022).

Official site of the State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed: July 27, 2022).

Labor force of Ukraine 2020. Statistical collection of the State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/07/zb_r_s_2020.pdf (accessed: July 27, 2022).

Jarova L.Gh. (2015) Analiz rivnja bezrobittja v Ukrajini ta naprjamy jogho podolannja [Analysis of the level of unemployment in Ukraine and ways to overcome it]. Ghlobaljni ta nacionaljni problemy ekonomiky. No. 4, pp. 752–755.

Eurostat. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/ (accessed June 15, 2022).

Balakirjeva O.M., Dmytruk D.A. (2020) Socialjno-ekonomichni nastroji naselennja Ukrajiny: chervenj-veresenj 2020 roku [Socio-economic sentiments of the population of Ukraine: June-September 2020]. Ukrajinsjkyj socium. No. 3, pp. 142–156.

Ghaljkiv L.I. (2019) Vtraty ljudsjkogho kapitalu Ukrajiny: chynnyk bezrobittja [Losses of human capital of Ukraine: the factor of unemployment]. Ekonomika i reghiony. No. 2, pp. 110–113.

Ghurghula O.M. (2014) Zarubizhnyj dosvid reghuljuvannja zajnjatosti naselennja ta mozhlyvosti jogho vykorystannja v Ukrajini [Foreign experience of regulation of population employment and possibilities of its use in Ukraine]. Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu. No. 6, pp. 121–124.

Zybareva O., Pidghirna V. (2013) Paradoksy rozvytku ljudsjkogho kapitalu v umovakh socializaciji ekonomiky [Paradoxes of human capital development in conditions of economic socialization]. Visnyk Chernivecjkogho torghoveljno-ekonomichnogho instytutu Kyjivsjkogho torghoveljno-ekonomichnogho universytetu. No. 4, pp. 13–21.

Pyrozhkov S. (2019) Demoghrafichnyj rozvytok Ukrajiny: suchasne ta majbutnje: dopovidj akademika Instytutu demoghrafiji ta socialjnykh doslidzhenj NAN Ukrajiny [Demographic development of Ukraine: present and future: a report by an academician of the Institute of Demography and Social Research of the National Academy of Sciences of Ukraine]. Visnyk NAN Ukrajiny, pp. 59–64.

Jasynchuk L. (2019) Serednij klas: jak jogho identyfikuvaty v Ukrajini [The middle class: how to identify it in Ukraine]. Available at: https://expres.online/discussions/seredniy-klas-yakyogo-identifikuvati-v-ukraini (accessed May 15, 2022).

Marshavin Ju., Kycak T., Kyryljuk V. (2022) Posylennja konkurentospromozhnosti rynku praci Ukrajiny v novykh socialjno-ekonomichnykh realijakh [Strengthening the competitiveness of the labor market of Ukraine in the new socio-economic realities]. Ekonomika ta suspiljstvo. No. 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-2

Переглядів статті: 435
Завантажень PDF: 521
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Підгірна, В., Костащук, В., & Данілова, О. (2022). ОЦІНКА СТРУКТУРИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-61
Розділ
ЕКОНОМІКА