ГОТЕЛЬНИЙ ПРОДУКТ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ: ТЕРМІНОЛОГІЧНІ УТОЧНЕННЯ І ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Ключові слова: готельний продукт, складові готельного продукта, готельні послуги, відгуки (позитивні та негативні) туристів про готельний продукт

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням, пов’язаним з формуванням готельного продукту. Систематизовано та проаналізовано наробки вчених щодо сутності та складових готельного продукту. Вказано на відсутність новітніх досліджень за даною темою. Акцентовано увагу на необхідності пошуку різноманітних шляхів для забезпечення високої якості обслуговування клієнтів у засобах розміщення. Підкреслено, що підвищення конкурентоспроможності готелів може бути досягнуто через відстеження відгуків туристів про готельний продукт та пропозицій щодо його покращення. Пропоновано авторське визначення готельного продукту. Зроблено уточнення щодо змісту окремих рівнів готельного продукту. Наведено приклад роботи із систематизації відгуків (позитивних та негативних) та пропозицій туристів щодо базового, очікуваного, розширеного та потенційного рівнів готельного продукту.

Посилання

Kotler Ph., Bowen J., Makens J. (2005) Marketing for Hospitality and Tourism. Prentice Hall International, Inc. 787 p.

Тимошенко З.І., Мунін Г.Б., Дишлевий В.П. Маркетинг готельно-ресторанного бізнесу. Київ : Європ. ун-т, 2007. 246 с.

Рега М.Г., Чучка І.М. Маркетинг галузей : навчальний посібник. Мукачево : РВЦ МДУ, 2015. 228 с.

Мацеха Д.С., Бурий С.А. Маркетинг у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. Вип. 5. Т. 2. С. 43–47.

Могилова А.Ю., Будашко В.О. Особливості маркетингу у готельно-ресторанному бізнесі. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 17. Ч. 2. С. 72–75.

Лук’янов В.О., Мунін Г.Б. Маркетинг туристичного бізнесу: навчальний посібник. 2-е вид., перероб. та доп. Київ : Кондор, 2012. 336 с.

Устінський А.В. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері надання готельних послуг : дис. … канд. юр. наук: 12.00.03. Івано-Франківськ, 2016. 242 с.

Король С.Я. Бухгалтерський облік у готельному господарстві : навчальний посібник. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 354 с.

Самодай В.П. Технологія готельної справи: навчальний посібник. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. 308 с.

Ремеслова О.Л. Готельне господарство як об’єкт дослідження в умовах ринкової економіки. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (серія «Економічні науки»). 2009. № 3 (43). С. 167–175.

Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 344 с.

Бондаренко Н.П. Особливості діяльності підприємств готельної індустрії. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.15. С. 168–176.

Мальська М.П. Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник. 2-е вид. перероб. та доп. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 472 с.

Галасюк С.С., Нездоймінов С.Г. Організація готельного господарства: навчально-практичний посібник. Київ : ФОП Гуляєва В.М., 2019. 204 с.

Основи готельно-ресторанної справи : навчальний посібник / Н.І. Данько, А.Ю. Парфіненко, П.О. Подлепіна, О.О. Вишневська; за заг. ред. А.Ю. Парфіненка. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. 288 с.

Завадський Й.С., Осовська Т.В., Юркевич О.О. Економічний словник. Київ : Кондор, 2006. 356 с.

Kotler Ph., Bowen J., Makens J. (2005) Marketing for Hospitality and Tourism. Prentice Hall International, Inc. 787 p.

Tymoshenko Z.I., Munin H.B., Dyshlevyy V.P. (2007) Marketynh hotelno-restorannoho biznesu [Marketing of the hotel and restaurant business]. Kyiv: Yevrop. un-t, 246 р. (in Ukrainian)

Reha M.H., Chuchka I.M. (2015) Marketynh haluzey [Marketing of industries]: navchalnyy posibnyk [textbook]. Mukachevo: RVTS MDU, 228 р. (in Ukrainian)

Matsekha D.S., Buryy S.A. (2014) Marketynh u sferi hotelno-restorannoho biznesu ta turyzmu [Marketing in the field of hotel and restaurant business and tourism]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no 5, T. 2. Рр. 43–47. (in Ukrainian)

Mohylova A.Yu., Budashko V.O. (2016) Osoblyvosti marketynhu u hotelno-restorannomu biznesi [Peculiarities of marketing in the hotel and restaurant business]. Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, no 17(2). Рр. 72–75 (in Ukrainian)

Lukyanov V.O., Munin H.B. (2012) Marketynh turystychnoho biznesu [Tourism business marketing]: navchalnyy posibnyk [textbook]. 2-e vyd., pererob. ta dop. Kyiv: Kondor, 336 р. (in Ukrainian)

Ustinskyy A.V. (2016) Tsyvilno-pravove rehulyuvannya vidnosyn u sferi nadannya hotelnykh posluh [Civil and legal regulation of relations in the field of hotel services] (PhD Thesis): 12.00.03. Ivano-Frankivsk, 242 р. (in Ukrainian)

Korol S. Ya. (2005) Bukhhalterskyy oblik u hotelnomu hospodarstvi [Accounting in the hotel industry]: navchalnyy posibnyk [textbook]. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 354 р. (in Ukrainian)

Samoday V.P. (2013) Tekhnolohiya hotelnoyi spravy [Technology of the hotel business]: navchalnyy posibnyk [textbook]. Sumy: Vyd-vo SumDPU imeni A.S. Makarenka, 308 р. (in Ukrainian)

Remeslova O. L. (2009) Hotelne hospodarstvo yak obʺyekt doslidzhennya v umovakh rynkovoyi ekonomiky [Hotel management as an object of research in the conditions of the market economy]. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu ekonomiky i torhivli imeni Mykhayla Tuhan-Baranovskoho (seriya «Ekonomichni nauky»), no 3 (43), рр. 167–175. (in Ukrainian)

Putsenteylo P. R. (2007) Ekonomika i orhanizatsiya turystychno-hotelnoho pidpryyemnytstva [Economics and organization of the tourist and hotel business]: navchalnyy posibnyk [textbook]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury, 344 р. (in Ukrainian)

Bondarenko N.P. (2013) Osoblyvosti diyalnosti pidpryyemstv hotelnoyi industriyi [Peculiarities of the hotel industry]. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, no 23.15, рр. 168–176. (in Ukrainian)

Malska M.P., Pandyak I.H. (2012) Hotelnyy biznes: teoriya ta praktyka [Hotel business: theory and practice]: рidruchnyk [textbook]. 2-e vyd. pererob. ta dop. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury, 472 р. (in Ukrainian)

Galasyuk S.S., Nezdoyminov S.H. (2019) Orhanizatsiya hotelnoho hospodarstva [Organization of the hotel industry]: navchalno-praktychnyy posibnyk [educational and practical guide]. Kyiv: FOP Hulyayeva V.M., 204 р. (in Ukrainian)

Osnovy hotelno-restorannoyi spravy (2017) [Basics of hotel and restaurant business]: navchalnyy posibnyk [textbook]. N.I. Danko, A.YU. Parfinenko, P.O. Podlepina, O.O. Vyshnevska; za zah. red. A.Yu. Parfinenka. Kharkiv: KHNU imeni V.N. Karazina, 288 р. (in Ukrainian)

Zavadskyy Y.S., Osovska T.V., Yurkevych O.O. (2006) Ekonomichnyy slovnyk [Economic dictionary]. Kyiv: Kondor, 356 р. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 271
Завантажень PDF: 495
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Галасюк, С. (2022). ГОТЕЛЬНИЙ ПРОДУКТ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ: ТЕРМІНОЛОГІЧНІ УТОЧНЕННЯ І ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-9
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА