ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЗАПАСІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Ключові слова: запаси, аудит, організація, методологія, етапи, фінансова звітність, підприємства

Анотація

У цій статті розглядаються особливості організації та методику проведення аудиту запасів з урахуванням положень Міжнародних стандартів аудиту (MCA). Наведено сутність економічної категорії запасів. Крім того, визначено мету та розглянуто основні завдання аудиту запасів. Також було розглянуто основні методи, що використовуються для проведення аудиту запасів. Наведено основні етапи аудиту запасів та розкрито особливості його проведення. Досліджені основні джерела одержання аудиторських доказів під час проведення аудиту запасів. Розкритий вплив аудиту запасів на господарську діяльність підприємства. Сформульовано шляхи вдосконалення аудиту запасів. Методологічно-інформаційною базою даної роботи є нормативно-правові акти, праці науковців, періодичні матеріали та Інтернет-ресурси.

Посилання

Брадул О.М., Шепелюк В.А., Ільіна С.Б., Юнацький М.О., Хорошенюк А.П. та ін. Аудит : підручник (в двох частинах). 4-те вид. доп. і перероб. Київ : Ліра-К, 2019. 324 с.

Гордієнко Н.І., Харламова О.В., Мізік Ю.І., Конопліна О.О. Аудит: методика і організація : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 319 с.

Назаренко І.М., Місюров О.В. Аудит виробничих запасів: особливості, ключові аспекти та послідовність перевірки. Економіка та суспільство. 2018. Вип. 19. С. 1312–1318.

Огійчук М.Ф., Новіков І.Т., Рагуліна І.І. Аудит: організація і методика : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : Алерта, 2012. 664 с.

Рязанова Н. О. Аудит : навч.-метод. посіб. Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2021. 234 с.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2016–2017 років. Частина І. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%90%202016-2017_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%201(1).pdf (дата звернення 31.05.2022).

Bradul O.M., Shepeliuk V.A., Ilina S.B., Yunatskyi M.O., Khorosheniuk A.P., et al. (2019) Audyt [Audit] (4th. ed.). Kyiv: Lira-K. (in Ukrainian)

Hordiienko N.I., Kharlamova O.V., Mizik Yu.I., Konoplina O.O. (2017) Audyt: metodyka i orhanizatsiia [Audit: methods and organization] (2nd. ed.). Kharkiv: KhNUMH im. O.M. Beketova. (in Ukrainian)

Nazarenko I.M., Misyurov O.V. (2018) Audyt vyrobnychykh zapasiv: osoblyvosti, klyuchovi aspekty ta poslidovnist' perevirky [Audit of inventories: features, key aspects and sequence of inspections]. Ekonomika ta suspil'stvo, 19, 1312–1318. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-195 (in Ukrainian)

Ohiychuk M.F., Novikov I.T., Rahulina I.I. (2012) Audyt: orhanizatsiya i metodyka [Audit: organization and methodology] (2nd. ed.). Kyiv: Alerta (in Ukrainian)

Riazanova N.O. (2021) Audyt [Audit]. Starobilsk: DZ «LNU imeni Tarasa Shevchenka». (in Ukrainian)

International Federation of Accountants; Audit Chamber of Ukraine (2016-2017) Handbook of international quality control, auditing, review, other assuran and related services pronouncements. Retrieved May 31, 2022. Retrieved from: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%90%202016-2017_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%201(1).pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 133
Завантажень PDF: 135
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Бондаренко, О., & Руденко, Л. (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЗАПАСІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-39
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ