ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ГОРІХУ ВОЛОСЬКОГО В ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

Ключові слова: горіх волоський, олія горіхова, фермерські господарства, переробка, ефективність, розвиток

Анотація

Досліджено обсяги вирощування горіхів в Україні та констатовано незначні площі насаджень. Визначено, що вирощування та переробка горіху волоського на сьогодні є недостатньо розвинутим особливо в фермерських господарствах, що спричинено досить високими вкладенням фінансових ресурсів. Констатовано, що Україна має сприятливі природні умови для вирощування волоських горіхів і навіть за мінімальних інвестицій у дану галузь займає провідні позиції у світі з виробництва та експорту. Доведено, що розвиток вирощування горіху волоського має орієнтуватися на створення крафтових виробництв на базі фермерських господарств. Що дасть можливість збільшити дохідність відповідних формувань. Констатовано, що для активізації відповідних процесів необхідні додаткові дотації з державного бюджету на підтримку горіхівництва. Розроблено алгоритм, що дасть можливість дати поштовх розвитку садівництва у фермерських господарствах та забезпечити населення конкурентоспроможної продукцією у вигляді продукції горіхівництва.

Посилання

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Стан та перспективи розвитку вирощування та переробки горіху волоського в Україні. Економічний дискурс. 2021. Випуск 1–2. С. 18–27.

Пришляк Н.В. Досвід виробництва волоських горіхів у світі: стан та перспективи. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 1. С. 63–72.

Луцяк В.В., Пронько Л.М., Мазур К.В., Колесник Т.В. Маркетинговий потенціал інновацій у олійно-жировому під комплексі: стан ринку, створення вартості, конкурентоспроможність. Вінницький національний агарний університет. Вінниця : ВНАУ. 2020. 221 с.

Постанова КМУ від 10 березня 2021 р. № 185 Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-2021-%D0%BF#Text

Лукіянік О.В., Шутюк В.В. Технологічні аспекти промислового виробництва олії та паст з волоських горіхів. Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками XІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 12–13 травня 2022 р., м. Київ. Київ : РВВ НУБіП України, 2022. С. 237.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [The State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua

Mazur K.V., Hontaruk Ya.V. (2021) Stan ta perspektyvy rozvytku vyroshchuvannia ta pererobky horikhu voloskoho v Ukraini [Status and prospects of development of walnut growing and processing in Ukraine]. Ekonomichnyi dyskurs. Vol. 1–2, р. 18–27.

Prishlyak, N.V. (2017) The experience of walnuts production in the world: the state and prospects. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 1, pp. 63–72.

Lutsiak V.V., Pronko L.M., Mazur K.V., Kolesnyk T.V. (2020) Marketynhovyi potentsial innovatsii u oliino-zhyrovomu pid kompleksi: stan rynku, stvorennia vartosti, konkurentospromozhnist. Vinnytskyi natsionalnyi aharnyi universytet [Marketing potential of innovations in the oil and fat complex: the state of the market, value creation, competitiveness]. Vinnytsia: VNAU, 221 р.

Postanova KMU vid 10 bereznia 2021 r. № 185 Pro vnesennia zmin do Poriadku vykorystannia koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu biudzheti dlia rozvytku vynohradarstva, sadivnytstva i khmeliarstva. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-2021-%D0%BF#Text (Accessed 4 July 2022).

Lukiianik O.V., Shutiuk V.V. (2022) Tekhnolohichni aspekty promyslovoho vyrobnytstva olii ta past z voloskykh horikhiv [Technological aspects of industrial production of oils and pastes from walnuts]. Naukovi zdobutky u vyrishenni aktualnykh problem vyrobnytstva ta pererobky syrovyny, standartyzatsii i bezpeky prodovolstva : zbirnyk prats za pidsumkamy XI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii vchenykh, aspirantiv i studentiv, 12–13 travnia 2022 r., m. Kyiv. Kyiv: RVV NUBiP Ukrainy, 237 р.

Переглядів статті: 185
Завантажень PDF: 143
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Ревкова, А. (2022). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ГОРІХУ ВОЛОСЬКОГО В ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-28
Розділ
ЕКОНОМІКА