РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙ У РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ

  • Орислава Графська Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0002-8134-3771
  • Юлія Головчук Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-4516-109X
  • Оксана Никига Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0002-3492-7475
Ключові слова: маркетингові інновації, гастрономічний туризм, регіональний розвиток, напрями, стратегія

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню ролі маркетингових інновацій у регіональному розвитку гастрономічного туризму, зокрема на прикладі Львівської області. Використано методи аналізу літературних джерел, наукового синтезу та узагальнення, проєктний, порівняльний та системно-структурний методи. Гастрономічний туризм є перспективним видом туристичної діяльності, який використовує особливості харчування туристів не лише як базовий елемент надання послуг у місці тимчасового перебування, а й як окремий атрактивний складник дестинацій. Гастрономічний туризм сам є інновацією для багатьох країн та регіонів, однак навіть на тих територіях, де цей напрям діяльності не є новим, актуальною є проблема визначення напрямів його інноваційного розвитку. До інноваційних факторів, що впливають на розвиток гастрономічного туризму у регіоні віднесено кластери, нові проєкти, нові технології, екобезпечну діяльність, концептуальні заклади, маркетинг у соцмережах. Детально охарактеризовано такі маркетингові інновації в регіональному розвитку гастрономічного туризму як нові проєкти, нові технології та маркетинг у соцмережах. Наведено приклади успішного їх впровадження, зокрема у Львівській області. Важливим процесом, до якого залучені різноманітні маркетингові інновації, у регіональному розвитку гастрономічного туризму є територіальний брендинг. Гастрономічна культура територій закономірно є одним із найбільш виразних аспектів брендингу дестинацій, і має приклади успішного використання, зокрема у Львові. Маркетингові інновації у гастрономічному туризмі передбачають створення нового або оновлення вже наявного гастрономічного продукту а також його просування на туристичному ринку. Застосування маркетингових інновацій дає можливість стрімкого розвитку гастрономічного туризму, підвищення конкурентоспроможності туристичних регіонів, зростання попиту, збільшення обсягів продажів гастропродукції, задоволення різнопланових потреб споживачів.

Посилання

Басова В., Голод А. Проблеми та перспективи розвитку гастрономічного туризму у Західному регіоні України. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 19-20 жовтня 2018 р.). Львів, 2018. С. 62–64.

Басюк Д.І. Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в Україні. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2012. № 45. С. 128–132.

Голод А., Никига О. Інноваційні фактори розвитку гастрономічного туризму у Львівській області. Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). Львів, 2020. С. 279–282.

Голод А.П., Гончаренко М.Ф., Никига О.В., Євдощенко О.В. Інноваційні засади сталого розвитку етногастрономічного туризму в регіоні. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. Серія Економіка. 2020. № 4 (89). C. 40–47.

Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент. Суми : ВТД Університетська книга, 2010. 334 с.

Курбацька Л.М., Кадирус І.Г. Впровадження маркетингових інновацій в діяльність промислових підприємств. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 187–190.

Paska M., Korkuna O., Kulyk O. Current development trends of raw-smoked sausages in the context of gastronomic tourism. Trends in the development of international tourism in the current context of globalization : Collective scientific monograph. Opole, 2020. P. 152–158.

Ukraine Travel Lab. URL: https://ukrtravellab.com.ua/

Basova V., Holod A. (2018) Problemy ta perspektyvy rozvytku hastronomichnoho turyzmu u Zakhidnomu rehioni Ukrainy [Problems and prospects of gastronomic tourism in the Western region of Ukraine]. Suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy rozvytku turyzmu v rehionakh Ukrainy : materialy III Vseukr. nauk.-prakt. konf. (m. Lviv, 19-20 zhovtnia 2018 r.). Lviv. S. 62–64. (in Ukrainian)

Basiuk D.I. (2012) Innovatsiinyi rozvytok hastronomichnoho turyzmu v Ukraini [Innovative development of gastronomic tourism in Ukraine]. Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu kharchovykh tekhnolohii. № 45. S. 128–132. (in Ukrainian)

Holod A., Nykyha O. (2020) Innovatsiini faktory rozvytku hastronomichnoho turyzmu u Lvivskii oblasti [Innovative factors of gastronomic tourism development in Lviv region]. Problemy aktyvizatsii rekreatsiino-ozdorovchoi diialnosti naselennia : materialy KhII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (23–24 kvitnia 2020 r., m. Lviv). Lviv. S. 279–282. (in Ukrainian)

Holod A.P., Honcharenko M.F., Nykyha O.V., Yevdoshchenko O.V. (2020) Innovatsiini zasady staloho rozvytku etnohastronomichnoho turyzmu v rehioni [Innovative principles of sustainable development of ethno-gastronomic tourism in the region]. Menedzher. Visnyk Donetskoho derzhavnoho universytetu upravlinnia. Seriia Ekonomika. № 4 (89). S. 40–47. (in Ukrainian)

Illiashenko S.M. (2010) Innovatsiinyi menedzhment [Innovation management]. Sumy : VTD Universytetska knyha. 334 s. (in Ukrainian)

Kurbatska L.M., Kadyrus I.H. (2020) Vprovadzhennia marketynhovykh innovatsii v diialnist promyslovykh pidpryiemstv [Introduction of marketing innovations in the activities of industrial enterprises]. Ekonomika ta derzhava. № 4. S. 187–190. (in Ukrainian)

Paska M., Korkuna O., Kulyk O. (2020) Current development trends of raw-smoked sausages in the context of gastronomic tourism. Trends in the development of international tourism in the current context of globalization : Collective scientific monograph. Opole. P. 152–158.

Ukraine Travel Lab. Available at: https://ukrtravellab.com.ua/

Переглядів статті: 307
Завантажень PDF: 238
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Графська, О., Головчук, Ю., & Никига, О. (2022). РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙ У РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-9

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають