МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ

  • Андрій Голод Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0001-9022-3475
  • Юлія Феленчак Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0001-6673-9180
  • Орислава Графська Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0002-8134-3771
Ключові слова: соціалізація, туризм, соціальна доктрина, принципи, підходи

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню методологічних засад соціалізації туризму в контексті формування соціальної доктрини туризму в Україні. Аргументовано, що основою соціалізації туризму є туристичний потенціал певної території, який формується туристичними ресурсами і попитом на них, а також наявністю туристичних підприємств та організацій із кваліфікованим персоналом. Обґрунтовано такі принципи соціалізації туризму як відповідальність, доступність, безпечність, збалансованість і конвергентність. Сформульовано методологічні підходи до наукового аналізу соціалізації туризму, які мають бути врахованими при формуванні та реалізації соціальної доктрини туризму, – системний, синергетичний, процесний, аксіологічний, деонтологічний. З урахуванням запропонованих принципів та підходів до наукового аналізу соціалізації туризму виокремлено п’ять компонентів цього процесу, на яких має базуватися розроблення соціальної доктрини туризму: соціальний туризм, туристична акультурація, безпека туризму, якість туристичних послуг, національні цінності.

Посилання

Задорожна К.І. Соціальний туризм у системі туристичної галузі: концептуалізація та інтеграція. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2016. №.2 (62). C. 17–27.

Зибарева О.В. Девіантна соціалізація економіки: регіональний вимір : монографія. Львів : Ін-т регіон. дослідж. НАН України, 2014. 383 с.

Каленюк І.С., Котенко Т.М. Соціальні аспекти розвитку рекреації і туризму як значущого сегменту світового господарства: теоретико-методологічні засади. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2015. Вип. 3. С. 172–176.

Федоришина Л.М., Шевчук Л.Т. Міграційна акультурація в системі сучасного розвитку українського суспільства. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2015. Т. 20. Вип. 6. С. 192–197.

Федорченко В.К. Соціоінтегративна сутність туризму (соціально-філософський та праксеологічний аспекти). URL: https://tourlib.net/books_ukr/filotur16.htm (дата звернення: 01.08.2021).

Феленчак Ю.Б. Формування і реалізація соціальної доктрини туризму : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07. Львів, 2021. 453 с.

Zadorozhna, K.I. (2016). Sotsialnyi turyzm u systemi turystychnoi haluzi: kontseptualizatsiia ta intehratsiia [Social tourism in the tourism industry: conceptualization and integration]. Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute, 2 (62), 17–27. (in Ukrainian)

Zybareva, O.V. (2014). Deviantna sotsializatsiia ekonomiky: rehionalnyi vymir [Deviant socialization of the economy: regional dimension]. Lviv : In-t rehion. doslidzh. NAN Ukrainy. (in Ukrainian)

Kaleniuk, I.S., Kotenko, T.M. (2015). Sotsialni aspekty rozvytku rekreatsii i turyzmu yak znachushchoho sehmentu svitovoho hospodarstva: teoretyko-metodolohichni zasady [Social aspects of the development of recreation and tourism as a significant segment of the world economy: theoretical and methodological principles]. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, 3, 172–176. (in Ukrainian)

Fedoryshyna, L.M., Shevchuk, L.T. (2015). Mihratsiina akulturatsiia v systemi suchasnoho rozvytku ukrainskoho suspilstva [Migratory acculturation in the system of modern development of Ukrainian society]. Bulletin of Odessa National University. Series: Economics, 20(6), 192–197. (in Ukrainian)

Fedorchenko, V.K. (n.d.). Sotsiointehratyvna sutnist turyzmu (sotsialno-filosofskyi ta prakseolohichnyi aspekty) [Socio-integrative essence of tourism (socio-philosophical and praxeological aspects)]. Retrieved from https://tourlib.net/books_ukr/filotur16.htm (in Ukrainian)

Felenchak, Yu.B. (2021). Formuvannia i realizatsiia sotsialnoi doktryny turyzmu [Formation and implementation of the social doctrine of tourism]. Doctor’s thesis. Lviv. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 51
Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Голод, А., Феленчак, Ю., & Графська, О. (2021). МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-22