ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ НОСТАЛЬГІЙНО-РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ НА УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ПРИКОРДОННІ

  • Ольга Четирбук Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0003-4240-3978
  • Андрій Голод Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0001-9022-3475
Ключові слова: ностальгійний туризм, релігійний туризм, сентиментальний туризм, прикордоння, Україна, Польща

Анотація

Стаття присвячена узагальненню концептуальних засад розвитку ностальгійного та релігійного видів туризму та обґрунтування виділення їх як окремого напряму – ностальгійно-релігійного, а також дослідженню передумов розвитку цього виду туризму на українсько-польському прикордонні (на прикладі мікрорайону Рясне міста Львова). Розглянуто підходи до розуміння ностальгійного, сентиментального та релігійного туризму. Виокремлено ностальгійно-релігійний туризм як окремий перспективний вид туристичної діяльності на прикладі українсько-польського прикордоння. Досліджено походження фокус-групи переселенців, які у 1946 році були виселені з територій теперішньої Республіки Польщі і зараз разом із родинами компактно проживають у мікрорайоні Рясне міста Львова. Ідентифіковано парафіяльні храми місцевостей, звідки походять переселенці досліджуваної групи, визначено їхній теперішній стан та придатність до туристичного використання. Зроблено висновок про перспективи розвитку ностальгійно-релігійного туризму на українсько-польському прикордонні та його роль в активізації транскордонного співробітництва.

Посилання

Белінська Л. Домінуючі мотиви сентиментального туризму або «ритуали повернення» американських українців (1975–1991 роки). Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. 2013. Вип. 13. С. 154–160.

Гаврилюк А. М. Cучасний розвиток українського етнотуризму: зміна парадигми. Науковий вісник Чернівецького Університету. 2013. Вип. 665/666. С. 56–62.

Кляп М. П., Шандор Ф. Ф. Сучасні різновиди туризму : підручник. Київ : Знання, 2013. 334 с.

Лозинський Р. М. Етнічний склад населення Львова (у контексті сусільного розвитку Галичини) : монографія. Львів, 2005. 355 с.

Любіцева О.О., Романчук О.В. Паломництво і релігійний туризм : монографія. Київ : Істина, 2011. 328 с.

Мальська М., Худо В. В., Цибух В. І. Основи туристичного бізнесу. Київ, 2004. 138 с.

Мальська М.П., Рутинський М.Й., Паньків Н.М. Туризм у міжнародному та національному вимірах: історія і сучасність : монографія. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2008. 262 с.

Сапелкіна З.П. Релігійний туризм. Київ : Наукова думка, 2009. 439 с.

Федорченко В. К., Дьорова Т. А. Історія туризму в Україні. Київ : Вища школа, 2002. 195 с.

Buczkowska K. Cultural Tourism – Heritage, Arts and Creativity. Poznań, 2011. 34 s.

Harron S. Ethnic tourism. Special interest tourism, 1992. P. 83–94.

Malinowski G. Etnoturystyka – turystyka etniczna w Polsce. URL: http://artelis.pl/artykuly/9521/etnoturistika-touristika-etnizna-w-polsce

Mikos von Rohrscheid A. Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy. Gniezno, 2008. 672 p.

Ray N. M., McCain G. Personal Identity and Nostalgia for the Distant Land of Past: Legacy Tourism. Clute Institute in International Business & Economics Research Journal, 11(9), 2012. P. 977–989.

Belinska, L. (2013). Dominuiuchi motyvy sentymentalnoho turyzmu abo «rytualy povernennia» amerykanskykh ukraintsiv (1975–1991 roky) [Dominant motives of sentimental tourism or "rituals of return" of American Ukrainians (1975–1991)]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia : Mystetstvoznavstvo. 13, 154–160 [in Ukrainian].

Havryliuk, A. M. (2013). Cuchasnyi rozvytok ukrainskoho etnoturyzmu: zmina paradyhmy [Contemporary development of Ukrainian ethnotourism: paradigm shift]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho Universytetu. Vyp. 665/666, 56–62 [in Ukrainian].

Kliap, M. P., Shandor, F. F. (2013). Suchasni riznovydy turyzmu : pidruchnyk [Modern varieties of tourism: a textbook]. Kyiv : Znannia [in Ukrainian].

Lozynskyi, R. M. (2005). Etnichnyi sklad naselennia Lvova (u konteksti susilnoho rozvytku Halychyny) : monohrafiia [The ethnic composition of the population of Lviv (in the context of the continuous development of Galicia): monograph]. Lviv. [in Ukrainian].

Liubitseva, O.O., Romanchuk, O.V. (2011). Palomnytstvo i relihiinyi turyzm : monohrafiia [Pilgrimage and religious tourism: monograph]. Kyiv : Istyna [in Ukrainian].

Malska, M., Khudo, V. V., Tsybukh, V. I. (2004). Osnovy turystychnoho biznesu [Basics of tourism business]. Kyiv [in Ukrainian].

Malska, M.P., Rutynskyi, M.I., Pankiv, N.M. (2008). Turyzm u mizhnarodnomu ta natsionalnomu vymirakh: istoriia i suchasnist : monohrafiia [Tourism in international and national dimensions: history and modernity: monograph]. Lviv : Vydavnychyi tsentr LNU imeni I. Franka [in Ukrainian].

Sapelkina, Z.P. (2009). Relihiinyi turyzm [Religious tourism]. Kyiv : Naukova dumka [in Ukrainian].

Fedorchenko, V. K., Dorova, T. A. (2002). Istoriia turyzmu v Ukraini [History of tourism in Ukraine]. Kyiv : Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Buczkowska K. Cultural Tourism – Heritage, Arts and Creativity. Poznań, 2011. 34 s.

Harron, S. (1992). Ethnic tourism. Special interest tourism, 83–94.

Malinowski, G. Etnoturystyka – turystyka etniczna w Polsce. Retrieved from: http://artelis.pl/artykuly/9521/etnoturistika-touristika-etnizna-w-polsce

Mikos von Rohrscheid, A. (2008). Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy. Gniezno.

Ray, N. M., McCain, G. (2012). Personal Identity and Nostalgia for the Distant Land of Past: Legacy Tourism. Clute Institute in International Business & Economics Research Journal. 11(9), 977–989.

Переглядів статті: 122
Завантажень PDF: 88
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Четирбук, О., & Голод, А. (2022). ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ НОСТАЛЬГІЙНО-РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ НА УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ПРИКОРДОННІ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-21

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають