НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ЗВІТУ КЕРІВНИЦТВА: НА ШЛЯХУ ДО ЗМІН

Ключові слова: звіт керівництва, звіт про управління, фінансова інформація, нефінансова інформація, фінансова звітність, користувачі інформації

Анотація

У статті досліджено сутність та призначення звіту керівництва. Проведено комплексний аналіз діючого в Україні нормативно-правового регулювання складання звіту керівництва, визначено його окремі недоліки та неузгодженості. Представлена порівняльна характеристика положень Директив 2013/34/ЄС та 2014/95/ЄС, а також Практичного положення 1 МСФЗ «Коментарі керівництва». Основна увага у статті приділена розгляду змін вимог і рекомендацій до складання звіту керівництва, що пропонуються Радою з МСФЗ. Узагальнено фактори, що зумовлюють необхідність цих змін. Критичний аналіз змісту Проекту оновленого Практичного положення МСФЗ «Коментарі керівництва» показав, що запропонований у ньому підхід дасть змогу забезпечити достатню дисципліну звітуючих підприємств разом із гнучкістю у формуванні звітів, а використання його положень вітчизняними підприємствами сприятиме покращенню якості звітів керівництва та їх корисності для інвесторів, кредиторів та інших стейкхолдерів.

Посилання

Baruch L. The deteriorating usefulness of financial report information and how to reverse it. Accounting and Business Research. 2018. Vol. 48, No. 5. P. 465–493.

Рогозний С., Озеран А. Звіт про управління: історичні й законодавчі передумови складання. Бухгалтер&Закон. 2019. № 03-04. URL: https://ips.ligazakon.net/document/reader/BZ011381

Озеран А.В. Звіт керівництва: сутність, структура та місце у системі фінансової звітності суб’єкта господарювання. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 18. С. 983–993.

Бондар Т.А. Звіт про управління: етапи складання. Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту. Київ : КНЕУ, 2017. С. 115–117.

Жиглей І.В., Захаров Д.М. Звіт з управління – складова фінансової, нефінансової чи інтегрованої звітності. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2019. Вип. 1 (42). С. 18–24.

Царук В.Ю. Розвиток звіту про управління в системі інформаційного забезпечення корпоративного управління. Облік і фінанси. 2020. № 1 (87). С. 69–76.

Онищенко В. Порівняння національних та міжнародних вимог до складання звіту про управління. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 4 (16). С. 230–238.

Безверхий К.В., Пантелеєв В.П. Консолідований звіт про управління. Новації управлінської практики звітування. Науковий вісник національної академії статистики, обліку та аудиту. 2018. № 1–2. С. 37–46.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Постанова КМУ Про затвердження Порядку подання фінансової звітності від 28 лютого 2000 р. № 419. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF#Text

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text

Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23 лютого 2006 р. № 3480-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text

Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&from=EN

Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095

Linking the GRI Standards and the European Directive on non-financial and diversity disclosure. GRI. Global Sustainability Standards Board, 2017. 14 p. URL: https://www.globalreporting.org/media/mwydx52n/linking-gri-standards-and-european-directive-on-non-financial-and-diversity-disclosure.pdf

IFRS Practice Statement 1 Management Commentary. A framework for presentation. IFRS Foundation, 2010. URL: https://service.betterregulation.com/sites/default/files/upload/2019-03/ifrspracticestatement1_130.pdf

IFRS Practice Statement Exposure Draft ED/2021/6 Management Commentary. IFRS Foundation, May 2021. 121 p. URL: https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/management-commentary/ed-2021-6-management-commentary.pdf

Наказ Міністерства Фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління» від 07.12.2018 р. № 982. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18#Text

Постанова Правління Національного Банку України «Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України» від 24.10.2011 р. № 373. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1288-11#Text

Baruch L. (2018) The deteriorating usefulness of financial report information and how to reverse it. Accounting and Business Research. Vol. 48, No. 5. P. 465–493.

Rohoznyi S., Ozeran A. (2019) Zvit pro upravlinnia: istorychni y zakonodavchi peredumovy skladannia [Management report: historical and legislative prerequisites], Bukhhalter&Zakon, no 03-04. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/reader/BZ011381

Ozeran A.V. (2018) Zvit kerivnytstva: sutnist, struktura ta mistse u systemi finansovoi zvitnosti subiekta hospodariuvannia [Management report: essence, structure and place in the financial reporting system of a business entity]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 18, pp. 983–993.

Bondar T.A. (2017) Zvit pro upravlinnia: etapy skladannia [Management report: stages of preparation]. Suchasni tendentsii rozvytku obliku, opodatkuvannia, analizu i audytu. Kyiv: KNEU, pp. 115–117.

Zhyhlei I.V., Zakharov D.M. (2019) Zvit z upravlinnia – skladova finansovoi, nefinansovoi chy intehrovanoi zvitnosti [Management report – a component of financial, non-financial or integrated reporting]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, vol. 1 (42), pp. 18–24.

Tsaruk V.Iu. (2020) Rozvytok zvitu pro upravlinnia v systemi informatsiinoho zabezpechennia korporatyvnoho upravlinnia [Development of a management report in the corporate governance information support system]. Oblik i finansy, no 1 (87), pp. 69–76.

Onyshchenko V. (2018) Porivniannia natsionalnykh ta mizhnarodnykh vymoh do skladannia zvitu pro upravlinnia [Comparison of national and international requirements for preparation of management report]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, no 4 (16), pp. 230–238.

Bezverkhyi K.V., Panteleiev V.P. (2018) Konsolidovanyi zvit pro upravlinnia. Novatsii upravlinskoi praktyky zvituvannia [Consolidated management report. Innovations in managerial reporting practices]. Naukovyi visnyk natsionalnoi akademii statystyky, obliku ta audytu, no 1–2, pp. 37–46.

Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine” of 16.07.1999 No 996-XIV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Approval of the Procedure for Submission of Financial Statements” of February 28, 2000, No 419. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF#Text

Law of Ukraine “On Audit of Financial Statements and Auditing” of 21.12.2017 No 2258. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text

Law of Ukraine “On Capital Markets and Organized Commodity Markets” of February 23, 2006, No 3480-IV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text

Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&from=EN

Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095

Linking the GRI Standards and the European Directive on non-financial and diversity disclosure (2017). GRI. Global Sustainability Standards Board, 14 p. Available at: https://www.globalreporting.org/media/mwydx52n/linking-gri-standards-and-european-directive-on-non-financial-and-diversity-disclosure.pdf

IFRS Practice Statement 1 Management Commentary. A framework for presentation (2010). IFRS Foundation. Available at: https://service.betterregulation.com/sites/default/files/upload/2019-03/ifrspracticestatement1_130.pdf

IFRS Practice Statement Exposure Draft ED/2021/6 Management Commentary (2021). IFRS Foundation, 121 p. Available at: https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/management-commentary/ed-2021-6-management-commentary.pdf

Order of the Ministry of Finance of Ukraine “On approval of Guidelines for the preparation of the management report” from 07.12.2018 No 982. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18#Text

Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine “On approval of the Instruction on the procedure for preparation and publication of financial statements of banks of Ukraine” of 24.10.2011 No 373. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1288-11#Text

Переглядів статті: 204
Завантажень PDF: 192
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Тивончук, О., & Вента, Н. (2022). НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ЗВІТУ КЕРІВНИЦТВА: НА ШЛЯХУ ДО ЗМІН. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-4
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ