СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ЧИСТОГО ДИСКОНТОВАНОГО ДОХОДУ В АНАЛІЗІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ

Ключові слова: інвестиційний проєкт, економічна ефективність, аналіз проєкту, чистий дисконтований дохід, критерій ефективності, аналіз чутливості та стійкості проєктів

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню сфери застосування показника чистого дисконтованого доходу в аналізі інвестиційних проєктів. Розглянуто склад дисконтованих показників економічної ефективності інвестиційних проєктів відповідно до стандартів UNIDO. Розглянуто методи розрахунку і основні характеристики показника чистого дисконтованого доходу, що визначають його інформативність в контексті здійснення аналізу інвестиційних проєктів. Наведено критичний аналіз існуючих точок зору щодо місця показника чистого дисконтованого доходу в сучасному інструментарію оцінки ефективності інвестиційних проєктів. Доведено некоректність використання чистого дисконтованого доходу у якості головного критерію ефективності інвестиційних проєктів. Визначено функціональне призначення та сферу використання чистого дисконтованого доходу як інструменту аналізу інвестиційних проєктів. Зокрема, даний показник є основним критерієм в аналізі чутливості та стійкості інвестиційних проєктів.

Посилання

Сафронов С.О., Караван Н. А. Порівняльний аналіз критеріїв оцінки ефективності інвестиційних проектів. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 13. С. 36–39.

Ковтун Н. В. Особливості оцінювання ефективності інвестиційної діяльності на мікрорівні. Облік і фінанси АПК: освітній портал. URL: https://magazine.faaf.org.ua/osoblivosti-ocinyuvannya-efektivnosti-investiciynoi-diyalnosti-na-mikrorivni.html.

Орлик О. В. Методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. пр. Одеса : ОДЕУ, 2004. Вип. 21. С. 179–185.

Федоренко В. Г. Інвестознавство. Київ : МАУП, 2002. 408 с.

Нестерова С. В. Методи оцінки ефективності інвестицій: сутність та характеристики. Економіка і суспільство. 2018. №19. С. 1105–110. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/3

Гулик Т. В., Горб Є. Ю. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів з урахуванням ризиків в умовах невизначеності. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31 (70). № 6. С. 99–106.

Пилипяк О. В., Сачинська Л. В. Особливості й проблеми оцінки ефективності інвестиційних проектів в сучасних умовах. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. № 6, Том 2. С. 75–85.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та методології проведення оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями». Від 28 липня 2021 р. № 819. Київ. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/498270___685159

Кольцова И. Методика UNIDO: некоторые вопросы подготовки бизнес-плана. URL: https://www.cfin.ru/business–plan/UNIDO.shtml#p13

Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник ; 3-є вид., випр. і доп. Київ : Знання, 2008. 483 с.

Савчук В. П. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Основные критерии эффективности инвестиционного проекта и методы их оценки. URL: https://www.cfin.ru/finanalysis/savchuk/index.shtml

Шемет М. В., Колонтаєвський О. П. Показники оцінки ефективності розвитку готельних підприємств. Комунальне господарство міст. 2020. Том 7, випуск 160. С. 48–52.

Янковий О., Мельник Н. Модифікована внутрішня норма прибутку як критерій фінансової оцінки інвестиційного проекту. Економіст. 2021. № 9. С. 82.

Кобушко І. М., Нємцева С. П. Методи оцінки ефективності інвестицій в залежності від виду інвестиційного проєкту. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 22. С. 20–24.

Горбаченко С. А., Карпов В. А. Аналіз підприємницьких проєктів. Одеса : ОНЕУ, 2013. 241 c.

Анализ эффективности реальных инвестиций. URL: http://bii.by/tx.dll?d=307930&a=1

Рябых Д. Анализ эффективности инвестиционных проектов. Связь с оценкой бизнеса. URL: https://www.alt-invest.ru/lib/svyaz-s-ocenkoj-biznesa/

Safronov S.O., Karavan N. A. (2013) Porivnialnyi analiz kryteriiv otsinky efektyvnosti investytsiinykh proektiv [Comparative analysis of criteria for evaluating the effectiveness of investment projects]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 13, pp. 36–39.

Kovtun N. V. Osoblyvosti otsiniuvannia efektyvnosti investytsiinoi diialnosti na mikrorivni [Features of evaluating the effectiveness of investment activities at the micro level]. Oblik i finansy APK: osvitnii portal. Available at: https://magazine.faaf.org.ua/osoblivosti-ocinyuvannya-efektivnosti-investiciynoi-diyalnosti-na-mikrorivni.html.

Orlyk O. V. (2004) Metody otsiniuvannia efektyvnosti investytsiinykh proektiv [Methods for evaluating the effectiveness of investment projects]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen : zb. nauk. pr. Odesa : ODEU, no. 21, pp. 179–185.

Fedorenko V. H. (2002) Investoznavstvo [Investment science]. Kyiv : MAUP, 408 p.

Nesterova S. V. (2018) Metody otsinky efektyvnosti investytsii: sutnist ta kharakterystyky [Methods for assessing the effectiveness of investment: essence and characteristics]. Ekonomika i suspilstvo, no. 19, pp. 1105–110. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/3

Hulyk T. V., Horb Ye. Yu. (2020) Metody otsinky efektyvnosti investytsiinykh proektiv z urakhuvanniam ryzykiv v umovakh nevyznachenosti [Methods for assessing the effectiveness of investment projects taking into account the risks of uncertainty]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia. Tom 31 (70). № 6, pp. 99–106.

Pylypiak O. V., Sachynska L. V. (2021) Osoblyvosti y problemy otsinky efektyvnosti investytsiinykh proektiv v suchasnykh umovakh [Features and problems of evaluating the effectiveness of investment projects in modern conditions]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. № 6, Tom 2, pp. 75–85.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Poriadku ta metodolohii provedennia otsinky investytsiinoho proektu iz znachnymy investytsiiamy». Vid 28 lypnia 2021 r. № 819. Kyiv [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Procedure and methodology for evaluating an investment project with significant investments". From July 28, 2021 № 819. Kyiv]. Available at: https://zakononline.com.ua/documents/show/498270___685159

Koltsova I. Metodika UNIDO: nekotoryie voprosyi podgotovki biznes-plana [UNIDO methodology: some issues of preparing a business plan]. Available at: https://www.cfin.ru/business–plan/UNIDO.shtml#p13

Kovalenko L. O., Remnova L. M. (2008) Finansovyi menedzhment : navchalnyi posibnyk [Financial management: a textbook] ; 3-ye vyd., vypr. i dop. Kyiv : Znannia, 483 p.

Savchuk V. P. Otsenka effektivnosti investitsionnyih proektov. Osnovnyie kriterii effektivnosti investitsionnogo proekta i metodyi ih otsenki [Evaluation of the effectiveness of investment projects. The main criteria for the effectiveness of the investment project and methods for their evaluation]. Available at: https://www.cfin.ru/finanalysis/savchuk/index.shtml

Shemet M. V., Kolontaievskyi O. P. (2020) Pokaznyky otsinky efektyvnosti rozvytku hotelnykh pidpryiemstv [Indicators of assessing the effectiveness of hotel enterprises]. Komunalne hospodarstvo mist. Tom 7, vol. 160, pp. 48–52.

Yankovyi O., Melnyk N. (2021) Modyfikovana vnutrishnia norma prybutku yak kryterii finansovoi otsinky investytsiinoho proektu [Modified internal rate of return as a criterion for financial evaluation of the investment project]. Ekonomist, no. 9, p. 82.

Kobushko I. M., Niemtseva S. P. (2014) Metody otsinky efektyvnosti investytsii v zalezhnosti vid vydu investytsiinoho proiektu [Methods for assessing the effectiveness of investment depending on the type of investment project]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 22, pp. 20–24.

Horbachenko S. A., Karpov V. A. (2013) Analiz pidpryiemnytskykh proiektiv [Analysis of business projects]. Odesa : ONEU, 241 p.

Analiz effektivnosti realnyih investitsiy [Analysis of the effectiveness of real investments]. Available at: http://bii.by/tx.dll?d=307930&a=1

Ryabyih D. Analiz effektivnosti investitsionnyih proektov. Svyaz s otsenkoy biznesa [Analysis of the effectiveness of investment projects. Relationship with business valuation]. Available at: https://www.alt-invest.ru/lib/svyaz-s-ocenkoj-biznesa/

Переглядів статті: 221
Завантажень PDF: 177
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Єгупов, Ю., Кошельок, Г., & Єгупова, І. (2022). СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ЧИСТОГО ДИСКОНТОВАНОГО ДОХОДУ В АНАЛІЗІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-65
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ