ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: економічна безпека, енергетична безпека, енергетичне підприємство, латентний, потік, енергія

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств. Проаналізовано та систематизовано трактування поняття «економічна безпека підприємства». Доведено, що показник економічної безпеки підприємства є латентним і складним. Визначено специфіку економічної безпеки для енергетичних підприємств, яка обумовлена їх участю в потокових процесах в енергетичній логістиці та пов’язана з техніко-технологічними факторами. Означено, що найбільш суттєвими складовими економічної безпеки для енергетичних підприємств є техніко-технологічна та екологічна безпеки. Підкреслено, що безперервність виробничого процесу, безперервність розподілу та повна відсутність складських приміщень характерні тільки для енергетичних підприємств. Окреслено шляхи забезпечення економічної безпеки на енергетичних підприємствах.

Посилання

Вальков О. Б. Суть та розвиток поняття «економічна безпека підприємства». Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 5(1). С. 199-202.

Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 черв. 2003 р. № 964-IV. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15 (дата звернення 20.05.2021).

Дубецька С.П. Економічна безпека підприємств України. Недержавна система безпеки підприємництва як суб'єкт національної безпеки України : зб. матеріалів наук.-практ. конф. 16-17 травн. 2001 р., Київ : 2001. С. 146-171.

Зубок М. І. Економічна безпека суб’єктів підприємництва: навч. посіб.

/ за заг. ред. М. І. Зубка. К. : 2014. 226 с.

Шемаєва Л.Г. Економічна безпека підприємств у стратегічній взаємодії з суб’єктами зовнішнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : 21.04.02. К., 2010. 39 с.

Сосновська І. М. Поняття та значення економічної безпеки виробничо-господарської діяльності підприємств. Ефективна економіка. 2015. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4303 (дата звернення 20.05.2021).

Утенкова К. О. Економічна безпека як складова національної безпеки України. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «міжнародні відносини. Економіка, Країнознавство. Туризм». 2019. Вип. 9. С. 133-144.

Домашенко М. Д. Аналіз наукових підходів до визначення поняття економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2011. № 3, т. 1. С. 167-172.

Сушко Г.В. Определение понятия экономической безопасности предприятия. Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2013. № 3. С. 173-178.

Данілова, Е. І. Концепція системного підходу до управління економічною безпекою підприємства. Монографія. Вінниця : Європейська наукова платформа, 2020. 342 с.

Янковий О. Г. Латентні ознаки в економіці. Монографія. Одеса : Атлант, 2015. 168 с.

Чорна О.Ю. Основні функціональні складові економічної безпеки інтегрованої промислової структури. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2016. № 6 (230). С. 187-193.

Zhai D., Shang J., Yang F., Ang Sh. Measuring Energy Supply Chains’ Efficiency with Emission Trading: A Two-Stage Frontier-Shift Data Envelopment Analysis. Journal of Cleaner Production. 2019. Vol. 210. Pp. 1462-1474.

Развитие теплоэнергетики и гидроэнергетики : книга 3. / И. В. Плачков, Н.И. Дунаевская, В.С. Подгуренко и др. Київ: 2012. URL: http://energetika.in.ua/ru/books/book-3/part-2/section-2/ (дата звернення 20.05.2021).

Огляд енергетичного сектору України: інституції, управління та політичні засади. ОЕСР. 2019. URL: https:// www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/Огляд-енергетичного-секторуУкраїни-UKR.pdf (дата звернення 20.05.2021).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 20.05.2021).

Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування : аналіт. доп. / Суходоля О. М.,

Харазішвілі Ю. М., Бобро Д. Г., Сменковський А. Ю., Рябцев Г. Л., Завгородня С. П. / за заг. ред. О. М. Суходолі. Київ : НІСД, 2020. 178 c.

Val'kov O. B. (2014). Sut' ta rozvytok ponyattya «ekonomichna bezpeka pidpryyemstva» [The essence and development of the concept of "economic security of the enterprise"] Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, 5(1). 199-202. [in Ukrainian].

Pro osnovy natsional'noyi bezpeky Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 19.06. 2003 № 964-IV [On the foundations of national security: Law of Ukraine dated June 19, 2003 № 964-IV]. Retrieved from:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15 (accessed 20 May 2021).

Dubets'ka S.P. (2001). Ekonomichna bezpeka pidpryyemstv Ukrayiny [Economic security of Ukrainian enterprises. Non-governmental business security system as a subject of national security of Ukraine]. Nederzhavna systema bezpeky pidpryyemnytstva yak sub"yekt natsional'noyi bezpeky Ukrayiny : zb. materialiv nauk.-prakt. konf. 16-17 travn. 2001 r., Kyyiv : 146-171. [in Ukrainian].

Zubok M. I. (2014). Ekonomichna bezpeka subyektiv pidpryyemnytstva: navch. Posib [Economic security of business entities] / za zah. red. M. I. Zubka. K. : 2014. 226. [in Ukrainian].

Shemayeva L.H. (2010). Ekonomichna bezpeka pidpryyemstv u stratehichniy vzayemodiyi z sub"yektamy zovnishn'oho seredovyshcha [Economic security of enterprises in strategic interaction with the subjects of the external environment] : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya d-ra. ekon. nauk : 21.04.02. 39. [in Ukrainian].

Sosnovs'ka I. M. (2015). Ponyattya ta znachennya ekonomichnoyi bezpeky vyrobnycho-hospodars'koyi diyal'nosti pidpryyemstv [The concept and importance of economic security of production and economic activities of enterprises]. Efektyvna ekonomika, 9. Retrieved from:http://www.economy.nayka.com.ua/?op =1&z=4303 (accessed 20 May 2021). [in Ukrainian].

Utenkova K. O. (2019). Ekonomichna bezpeka yak skladova natsional'noyi bezpeky Ukrayiny [Economic security as a component of national security of Ukraine]. Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriya «mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika, Krayinoznavstvo. Turyzm». Vоl. 9. 133-144. [in Ukrainian].

Domashenko M. D. (2011). Analiz naukovykh pidkhodiv do vyznachennya ponyattya ekonomichnoyi bezpeky zovnishn'oekonomichnoyi diyal'nosti mashynobudivnykh pidpryyemstv [Analysis of scientific approaches to defining the concept of economic security of foreign economic activity of machine-building enterprises]. Marketynh i menedzhment innovatsiy, 3, t. 1. 167-172. [in Ukrainian].

Sushko G.V. (2013). Opredelenie ponyatiya ehkonomicheskoj bezopasnosti predpriyatiya [Definition of the concept of economic security of the enterprise]. Innovacionnaya ehkonomika: perspektivy razvitiya i sovershenstvovaniya. 3. 173-178. [in Russian].

Danilova, E. I. (2020). Kontseptsiya systemnoho pidkhodu do upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu pidpryyemstva [The concept of a systematic approach to managing the economic security of the enterprise]. Monohrafiya. Vinnytsya : Yevropeys'ka naukova platforma, 342.

Yankovyy O. H. (2015). Latentni oznaky v ekonomitsi [Latent features in economics]. Monohrafiya. Odesa : Atlant, 168. [in Ukrainian].

Chorna O.Yu. (2016). Osnovni funktsional'ni skladovi ekonomichnoyi bezpeky intehrovanoyi promyslovoyi struktury [The main functional components of economic security of the integrated industrial structure]. Visnyk Skhidnoukrayins'koho natsional'noho universytetu imeni Volodymyra Dalya. 6 (230). 187-193. [in Ukrainian].

Zhai, D., Shang, J., Yang, F., & Ang, Sh. (2019). Measuring Energy Supply Chains’ Efficiency with Emission Trading: A Two-Stage Frontier-Shift Data Envelopment Analysis. Journal of Cleaner Production, 210, 1462-1474.

Razvytye teploэnerhetyky y hydroэnerhetyky (2012). [Development of thermal power and hydropower] : knyha 3. / Y. V. Plachkov, N.Y. Dunaevskaya, V.S. Podhurenko y dr. Retrieved from: http://energetika.in.ua/ru/books/book-3/part-2/section-2/ (accessed 20 May 2021). [in Ukrainian].

OECD (2019). Ohliad enerhetychnoho sektoru Ukrainy: in stytutsii, upravlinnia ta politychni zasady [Overview of Ukraine's energy sector: institutions, governance and policy frameworks]. Retrieved from: https://www.oecd. org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/Огляд-енергетичного-сектору-України-UKR.p (accessed 20 May 2021). [in Ukrainian].

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 20 May 2021). [in Ukrainian].

Enerhetychna bezpeka Ukrayiny: metodolohiya systemnoho analizu ta stratehichnoho planuvannya (2020) [Energy security of Ukraine: methodology of system analysis and strategic planning]: analit. dop. / Sukhodolya O. M., Kharazishvili Yu. M., Bobro D. H., Smenkovs'kyy A. Yu., Ryabtsev H. L., Zavhorodnya S. P. / za zah. red. O. M. Sukhodoli. K. : NISD, P. 178. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 223
Завантажень PDF: 206
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Кошельок, Г., & Пудичева, Г. (2021). ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-43
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ