ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ: ПОНЯТТЯ, СКЛАД ТА МІСЦЕ У СФЕРІ ПОСЛУГ

Ключові слова: гостинність, індустрія гостинності, індустрія туризму, індустрія дозвілля, послуги індустрії гостинності, сегменти споживання послуг, туристичний кластер

Анотація

Стаття присвячена дослідженню основних дефініцій категоріального апарату теорії гостинності й туризму. У роботі узагальнені та сформульовані підходи до визначення співвідношення понять «індустрія гостинності» й «індустрія туризму». Виділено основні сегменти споживання послуг індустрії гостинності та індустрії туризму. Доведено необґрунтованість віднесення відряджених осіб до категорії «турист» та доцільність виділення їх як окремого сегменту в складі споживачів послуг індустрії гостинності та індустрії туризму. Досліджено різні підходи до визначення сутності та складу індустрії гостинності. Виявлено ключова особливість послуг гостинності, яка принципово відрізняє їх від усіх інших послуг, що надаються населенню. Доведено, що основна специфіка останніх визначається характером самих потреб, які вони задовольняють. Обґрунтовано висновок про правомірність використання дефініції «індустрія гостинності» в декількох смислових навантаженнях, а саме, у вузькому і широкому сенсах. Доведено, що в законодавчому полі дане поняття правомірно використовувати суто в вузькому сенсі. У широкому ж розумінні дану дефініцію обґрунтовано застосовувати суто в контексті використання кластерної моделі розвитку регіонів.

Посилання

Валединская Е. Н. Роль и значение стратегического развития сферы услуг туризма и гостеприимства в региональной экономике. Современные проблемы сервиса и туризма. 2012. №4. С. 79–86.

Височан О. С. Співвідношення понять «подорожуючий», «відвідувач» і «турист»: міжнародний обліково-статистичний підхід. БІЗНЕС ІНФОРМ. 2013. № 3. С. 200–206.

Мартієнко А. І., Дишкантюк О. В. Сутність гостинності як економічної категорії. Економіка: реалії часу. 2017. № 2 (30). С. 72–78.

Пандяк І. Феномен індустрії гостинності: дефініція поняття, основні підходи, структура. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. Випуск 50. С. 276–285.

Скобкин С. С. Есть ли у нас индустрия гостеприимства? Парад отелей. 2000. № 4. С. 1–6.

Скобкин С. С. Индустрия гостеприимства или туризма? Кто прав? Российское предпринимательство. 2012. № 21.

Лунева Е. К. Формирование российского рынка услуг индустрии гостеприимства. Автореферат диссертации па соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг)»; Краснодарский институт экономики, права и гуманитарных специальностей. Майкоп, 2007. 22 с.

Концептуальні підходи до організації та діяльності туристичних кластерів : монографія / За заг. ред. І. В. Давиденко і О. Л. Михайлюк. Київ : ФОП Гуляєва В.М., 2020. 497 с.

Голод А. П., Іжевська О. П., Коркуна О. І. Кластерна модель розвитку індустрії гостинності регіону. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Випуск 4 (21). С. 375–380.

Нездоймінов С. Г. Регіональні контури кластерного розвитку винного туризму. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2014. №. 8 (1). С. 136–141.

Похомчикова О. Понятие и структура индустрии гостеприимства. Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 4 (60). Т. 3. С. 266–274.

Мазур В. Індустрія гостинності – ефективний інструмент розвитку туристичного бізнесу. Журнал європейської економіки. 2015. Вересень.

Ваген Л. В. Гостиничный бизнес / пер. А. Сухорукова. Ростов н/Д. : Феникс, 2001. 412 с.

Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: учебник; пер. с англ. Н. Н. Михайлова. Москва : ЮНИТИ, 1999. 464 с.

Зорин И. В., Квартальнов В. А. Энциклопедия туризма: [справочник] / Рос. междунар. акад. туризма. Москва : Финансы и статистика, 2003. 364 с.

Закон України «Про туризм». Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1995. № 31. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95–вр#Text.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму». URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ji03317a.html.

Макринова Е. И., Иваницкая Т. Ю. Основы индустрии гостеприимства: учебное пособие для студентов. Белгород : Изд-во БУКЭП, 2012. 265 с.

Бойко М. Г., Гопкало Л. M. Організація готельного господарства : підручник. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 448 с.

Лесникова О. В. Управление инновациями на предприятиях индустрии гостеприимства. Автореферат диссертации па соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг)». Москва, 2009. 25 с.

Секретова Л. В. Индустрия досуга: социально–экономический аспект. Труды Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2013. Том 195. С. 47–55.

«Бойківський колорит» об'єднався у кластер. URL: https://kuryer.if.ua/Bojkivskyj–koloryt–obyednavsya–u–klaster/

Асоціація індустрії гостинності. URL: https://aigu.org.ua/

Valedinskaya E. N. (2012) Rol i znacheniye strategicheskogo razvitiya sferi uslug turizma i goatepriimstva v regionalnoi ekonomike [The role and importance of the strategic development of tourism and hospitality services in the regional economy]. Modern problems of service and tourism, vol. 4, pp. 79–86.

Visochan O. C. (2013) Spivvidnoshennya ponyat «podorojuuchiy», «vidviduvach» i «turist» : mijnarodniy oblikovo-statistichniy pidhid. [Correlation between the concepts of «traveler», «visitor» and «tourist»: an international accounting and statistical approach]. BUSINESS INFORM, vol. 3, pp. 200–206.

Martienko A. I., Dishkantuk O.V. (2017) Sutnist gostinnosti yak ekonomichnoi kaiegoriyi [The essence of hospitality as an economic category]. Economy: the realities of time, vol. 2(30). pp. 72–78.

Pandyak I. (2016) Fenomen industrii gostinnosti: definiciya ponyattya, oanovni pidhodi, struktura [The phenomenon of the hospitality industry: definition, basic approaches, structure]. Bulletin of Lviv University. The series is geographical, vol. 50, pp. 276–285.

Skobkin S. S. (2000) Yest li u nas industriya gostepriimatva? [Do we have a hospitality industry?]. Hotel parade, vol. 4, pp. 1–6.

Skobkin S. S. (2012) Industriya gostepriimatva ili turizma? Kto prav? [Hospitality or tourism industry? Who is right?]. Russian entrepreneurship, vol. 21.

Luneva E. K. (2007) Formirovanie rossiiskogo rinka uslug industriy gostepriimatva [Formation of the Russian market for hospitality industry services]. Abstract of the thesis for the degree of candidate of economic sciences : 08.00.05 «Economics and management of the national economy: economics, organization and management of enterprises, industries, complexes (service sector)». Krasnodar Institute of Economics, Law and Humanities, Maykop. p. 22.

Davidenko I. V., Mihayluk O. L. (eds.) (2020) Konceptualni pidhodi do organizacii ta diyalnosti turustichnix klasteriv [Conceptual approaches to organizing and organizing tourism clusters]. Monograph Kyiv: FOP Gulyaeva.

Holod A. P., Izhevska O. P., Korkuna O. I. (2019) [Cluster model of the hospitality industry development in a region]. Western Europe: Economics, Business and Management, vol. 4 (21), pp. 375–380.

Nezdoiminov S. G. Regionalni konturi klasternogo rozvitku vinnogog turizmu (2014) [Regional contours of the wine tourism cluster development]. Naukoviy Visnik of the Kherson State University. Series : Economics of Science, vol. 8 (1), pp. 136–141.

Pohomchikova E. O. (2014) Ponyatie i struktura industriy gostepriimatva [The definition and structure of hospitality industry]. Bulletin of Kemerovo State University, vol. 4 (60). Т. 3, pp. 266–274.

Mazur V. (2015) Industriya gostepriimatva – efektivniy instrument rozvitku turistichnogo biznesu [Hotel industry is an effective tool for the development of tourist business]. Journal of the European Economy, September.

Vagen L. V. (2001) Hostinichniy biznes [Hospitality business]. Rostov n/d.: Phoenix.

Uoker Dj. R. (1999) Vvedenie v gostepriimstvo [Introduction to hospitality]. Textbook; per. from English N.N. Mikhailova. Moscow: UNITY.

Zorin I. V., Kvartalnov V. A. (2003) Enciklopediya turizma [Encyclopedia of Tourism]. Directory. Moscow: Finance and statistics.

Zakon Ukraini «Pro turizm». (1995) [Law of Ukraine «On Tourism»]. Supreme Council Bulletin, vol. 31. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95–вр#Text.

Zakon Ukraini «Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukraini «Pro turizm» ta deyakih inshih zakonodavchih aktiv shodo osnovnih zasad rozvitku tueizmu» [Law of Ukraine on Amendments to the Law of Ukraine «On Tourism" and some other legislative acts on the basic principles of tourism development»]. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ji03317a.html

Makrinova E. I., Ivanickaya T. U. (2006.) Osnovi industriyi hosteoriimstva [Hospitality industry fundamentals]. Study guide for students. Belgorod: BUKEP Publishing House.

Boyko M. G., Hopkalo Л. M. (2006) Organizaciya hotelnogo hospodarstva [Organization of the hotel industry]. Textbook. Kyiv: Kyiv nat. trade and economy un-t.

Lesnikova O. V. (2009) Upravlenie innovaciyami na predpriyatiyah industriyi hostepriimstva [Management of innovations in enterprises of the hospitality industry]. Abstract of the thesis for the degree of candidate of economic sciences : 08.00.05 «Economics and management of the national economy: economics, organization and management of enterprises, industries, complexes (service sector)». Moscow.

Sekretova L. V. (2013) Industriya dosuga: socialno-ekonomichniy aspekt [Leisure industry: socio-economic aspect]. Proceedings of the St. Petersburg State University of Culture and Arts, St. Petersburg. Vol. 195, pp. 47–55.

«Boykivskiy kolorit» obednavsya u klaster [«Boykivs'kyi flavor» having gotten to the cluster]. URL: https://kuryer.if.ua/Bojkivskyj–koloryt–obyednavsya–u–klaster/

Asociaciya industriyi gostinnosti [Hospitality Industry Association]. URL: https://aigu.org.ua/

Переглядів статті: 68
Завантажень PDF: 62
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Єгупова, І. (2021). ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ: ПОНЯТТЯ, СКЛАД ТА МІСЦЕ У СФЕРІ ПОСЛУГ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-50
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА