ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

  • Павло Шевчук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-0622-1747
  • Богдан Дергалюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-8791-9121
Ключові слова: фармацевтична промисловість, ринок лікарських засобів, конкурентоспроможність

Анотація

У даній роботі окреслено основні питання щодо тенденцій та перспектив розвитку фармацевтичної галузі у вітчизняній економіці. Актуальність дослідження визначається високою конкуренцією із закордонними гравцями та невелике забезпечення ресурсами досить обширний ринок. Метою статті є визначення проблем функціонування фармацевтичної галузі, аналіз конкурентоспроможності української фармацевтичної промисловості та визначення перспектив її розвитку. Також було проаналізовано попередні роботи вітчизняних та іноземних науковців з теми конкурентоспроможності, аналізу міжнародних ринків та зокрема розвитку фармацевтики. Основою роботи стало окреслення проблем, які стосуються сучасного ринку фармацевтики та тенденцій на ньому. Визначення способів та методів вирішення описаних проблем носять рекомендаційний та теоретичний характер, вся ж робота загалом має ознайомчий характер та є зрозумілою для людей, що не володіють складною термінологією чи не мають відповідних наукових та професійних ступенів.

Посилання

Інфографічний довідник «Фармацевтика України 2019». URL: https://eba.com.ua/infografichnyj-dovidnyk-farmatsevtyka-ukrayiny-2019/

Мілюковська О.А. Фармацевтичний ринок України: аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку. Перший Незалежний Науковий Вісник. 2015. № 2–1. URL: http://cyberleninka.ruarticle/n/farmatsevtichniy-rinok-ukrayini-analiz-suchasnogo-stanu-ta-tendentsiy-rozvitku

Офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я України. URL: http://www.moz.gov.ua

Аптечный рынок Украины по итогам 2016 г. // Аптека.ua. URL: http://www.apteka.ua/article/398728

United Nations Statistics Division. Standard International Trade Classification. URL: http://www.unstats.un.org

Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://www.ukrexport.gov.ua

Жилінська О.І., Чулак О.І. Фармацевтичний ринок: Україна в контексті світових тенденцій. Теоретичні і прикладні питання економіки. 2012. Випуск 27. Т. 1. С. 252–259.

Чорноротов О.В. Фармацевтичний ринок України. URL: http://www.credit-rating.ua

Мартякова О.В., Трикоз І.В. Тінізація сфери охорони здоров’я. Вісник БУМБ : електронне наукове фахове видання. 2014. № 4 (28).

Каминская Т.М. Рынок медицинских услуг: опыт теоретико-институционального анализа. Харьков : ИПП «Контраст», 2006. 296 c.

Infohrafichnyi dovidnyk «Farmatsevtyka Ukrainy 2019» [Infographic reference book "Pharmaceuticals of Ukraine 2019"]. Available at: https://eba.com.ua/infografichnyj-dovidnyk-farmatsevtyka-ukrayiny-2019/

Miliukovska O.A. (2015) Farmatsevtychnyi rynok Ukrainy: analiz suchasnoho stanu ta tendentsii rozvytku [Pharmaceutical market of Ukraine: analysis of the current state and development trends]. Pershyi Nezalezhnyi Naukovyi Visnyk. № 2–1. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/farmatsevtichniy-rinok-ukrayini-analiz-suchasnogo-stanu-ta-tendentsiy-rozvitku

Ofitsiinyi sait Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy [Official site of the Ministry of Health of Ukraine]. Available at: http://www.moz.gov.ua

Aptechnyi rynok Ukrainy po itoham 2016 [Pharmacy market of Ukraine in 2016]. // Apteka.ua. Available at: http://www.apteka.ua/article/398728

United Nations Statistics Division. Standard International Trade Classification. Available at: http://www.unstats.un.org

Ofitsiinyi sait Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy [Official site of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine]. Available at: http://www.ukrexport.gov.ua/

Zhylinska O. I., Chulak O. I. (2012) Farmatsevtychnyi rynok: Ukraina v konteksti svitovykh tendentsii [Pharmaceutical market: Ukraine in the context of world trends]. Teoretychni i prykladni pytannia ekonomiky. Vol 27. T. 1, pp. 252–259.

Chornorotov O.V. Farmatsevtychnyi rynok Ukrainy [Pharmaceutical market of Ukraine]. Available at: http://www. credit-rating.ua

Martiakova O.V., Trykoz I.V. (2014) Tinizatsiia sfery okhorony zdorovia [Shading of health care]. Visnyk BUMB : elektronne naukove fakhove vydannia. № 4 (28).

Kamynskaia T.M. (2006) Rynok medytsynskykh usluh: opыt teoretyko-ynstytutsyonalnoho analyza [The market of medical services: the experience of theoretical and institutional analysis]. Kharkiv: YPP «Kontrast», 296 p.

Переглядів статті: 302
Завантажень PDF: 313
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Шевчук, П., & Дергалюк, Б. (2022). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-69
Розділ
ЕКОНОМІКА