ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Ключові слова: засоби розміщення, індустрія гостинності, готель, соціальні мережі, соціальні медіа

Анотація

Стаття присвячена питанню можливості використання соціальних мереж в готельній індустрії. Соціальні мережі з'явилися в онлайн-суспільстві в 2003 році, і з тих пір кількість користувачів ними збільшується з кожним днем. Гостинна індустрія досить залежна від інформації, що поширюється про заклади в інтернеті. Сьогодні, потенційні гості готелів можуть спілкуватися з іншими клієнтами, читати їхні відгуки, шукати кращі варіанти розміщення, акційні та спеціальні пропозиції за допомогою лише телефону. Для готельєрів використання соціальних мереж може бути цінним інструментом для розвитку власного бренду з метою залучення нових гостей та збереження поточних клієнтів, створюючи міцні та ефективні відносини з ними. В статті наведено деякі стратегії соціальних мереж, які можуть максимально збільшити охоплення клієнтів засобу розміщення.

Посилання

Reena Lakha. Role of social media networks in promoting hotel industry. International Journal of Scientific Research in Science and Technology. 2021. Volume 8, Issue 3, pp. 40–47.

Rashad Yazdanifard & Lim Tzen Yee. Impact of social networking sites on hospitality and tourism industries. Global Journal of HUMAN-SOCIAL SCIENCE: E Economics, 2014, Volume 14, Issue 8, Version 1.0.

Digital 2022 Global Overview Report. URL: https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report (дата звернення: 18.05.2022).

Lim W., The Effects of social media networks in the hospitality industry. UNLV Theses, Dissertations, Professional Papers, and Capstones. 2010. p. 693.

J. Jones. The Value of Social Media in the Hospitality Industry. URL: https://www.hospitalitynet.org/opinion/4086981.html (дата звернення: 18.05.2022).

Salkhordeh, P. Key issues in use of social networking in hospitality industry: 2009. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/13605548.pdf (дата звернення: 18.05.2022).

Підгірна В., Данілова О., Ємчук, Т. Використання інструментів соціальних медіа в готельному господарстві (на прикладі готелів міста Чернівці). Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31 (70). С. 143–149.

Даниленко М.І. Соціальні медіа у готельному бізнесі: гармонізація експансії. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2015. № 5 (21). С. 124–130.

Зубарєва М.М. Інструменти популяризації готелю у соціальних мережах. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 4. С. 738–742.

Хумарова Н.І., Михайлюк О.Л. Маркетингова політика просування послуг у готельному бізнесі України. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. 2018. № 3 (67). С. 53–61.

Малюга Л.М., Кожухівська Р.Б. Використання міжнародного досвіду впровадження інновацій у сферу готельного бізнесу. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 19. С. 128–134.

Reena Lakha (2021) Role of social media networks in promoting hotel industry. International Journal of Scientific Research in Science and Technology, Volume 8, Issue 3, pp. 40–47.

Rashad Yazdanifard & Lim Tzen Yee (2014) Impact of social networking sites on hospitality and tourism industries. Global Journal of HUMAN-SOCIAL SCIENCE: E Economics, 2014, Volume 14, Issue 8, Version 1.0.

Digital 2022 Global Overview Report. Available at: https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report (accessed May 18, 2022).

Lim W. (2010) The Effects of social media networks in the hospitality industry. UNLV Theses, Dissertations, Professional Papers, and Capstones. 693 p.

J. Jones. The Value of Social Media in the Hospitality Industry. URL: https://www.hospitalitynet.org/opinion/4086981.html (accessed May 18, 2022).

Salkhordeh, P. Key issues in use of social networking in hospitality industry: 2009. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/13605548.pdf (accessed May 18, 2022).

Pidhirna V., Danilova O., Yemchuk T. (2020) Vykorystannia instrumentiv sotsial'nykh media v hotel'nomu hospodarstvi (na prykladi hoteliv mista Chernivtsi) [Use of social media tools in the hotel industry (on the example of hotels in Chernivtsi)] Vcheni zapysky Tavrijs'koho natsional'noho universytetu imeni V.I. Vernads'koho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia – Scientific notes of Tavriya National University named after VI Vernadsky. Series: Economics and Management, 31 (70),143–149.

Danylenko M.I. (2015) Sotsial'ni media u hotel'nomu biznesi: harmonizatsiia ekspansii [Social media in the hotel business: harmonization of expansion]. Ekonomika: realii chasu. Naukovyj zhurnal – Economics: the realities of time. Scientific journal, 5 (21), 124–130.

Zubarieva M.M. (2015) Instrumenty populiaryzatsii hoteliu u sotsial'nykh merezhakh [Tools for promoting the hotel on social networks]. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky. Mykolaivs'kyj natsional'nyj universytet imeni V.O. Sukhomlyns'koho – Global and national economic problems. Mykolayiv National University named after V.O. Sukhomlinsky, 4, 738–742.

Khumarova N.I., Mykhajliuk O.L. (2018) Marketynhova polityka prosuvannia posluh u hotel'nomu biznesi Ukrainy [Marketing policy to promote services in the hotel business of Ukraine]. Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen' : zb. nauk. Prats'. Odes'kyj natsional'nyj ekonomichnyj universytet – Bulletin of socio-economic research: coll. Science. Works. Odessa National University of Economics, 3 (67), 53–61.

Maliuha L.M., Kozhukhivs'ka R.B. (2018) Vykorystannia mizhnarodnoho dosvidu vprovadzhennia innovatsij u sferu hotel'noho biznesu [Using international experience in implementing innovations in the hotel business]. Infrastruktura rynku – Market Infrastructure, 19, 128–134.

Переглядів статті: 148
Завантажень PDF: 211
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Мирошник, Ю., Абрамова, А., & Пушка, О. (2022). ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-62
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА