ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Ключові слова: готельна індустрія, засоби розміщення, стратегія розвитку, конкурентоздатність, туристичний потік

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан готельної індустрії України. Проаналізовано та систематизовано різні конкурентні стратегії розвитку готельного господарства, з урахуванням світового досвіду. З метою встановлення сильних та слабких сторін готельної індустрії в Україні було проведено SWOT-аналіз. За результатами проведеного аналізу визначено, що для забезпечення сталого та динамічного розвитку індустрії гостинності, актуальним є підвищення якості вітчизняних готельних послуг відповідно до світових стандартів сервісу. Охарактеризовано перспективні напрямки розвитку індустрії гостинності, в т.ч. і готельного господарства, відповідно до стратегічно орієнтованої державної політики. Визначено, що розвитку готельної індустрії сприятиме розроблення національних стандартів відповідно до міжнародних стандартів.

Посилання

Розвиток українського та світового готельного господарства. URL: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/management/15286/

Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації. URL: http://www2.unwto.org/en

Всесвітня рада з туризму та подорожей WTTC. URL: http://www.wttc.org/research/economic-research/economic-impact-analysis/

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Колективні засоби розміщування в Україні (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб) у 2019 році. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2019/tyr/kol_zas_ukr/arch_kol_zas_ukr.htm

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Колективні засоби розміщування в Україні (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб) у 2011-2019 рр. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/tur/zr_u.html

Завідна Л.Д. Готельний бізнес: стратегії розвитку : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 600 с.

Кондратенко Н.О., Оболонцева Л.В. Аналіз сучасного стану та тенденції розвитку готельного бізнесу в регіонах України. Проблеми економіки. 2019. Вип. №4 (42). С. 72–80.

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 берез. 2017 р. № 168. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249826501

Rozvytok ukrainskoho ta svitovoho hotelnoho hospodarstva [Development of Ukrainian and world hotel industry]. Retrieved from: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/management/15286/

Ofitsiinyi sait Vsesvitnoi turystychnoi orhanizatsii [Official site of the World Tourism Organization]. Retrieved from: http://www2.unwto.org/en

Vsesvitnia rada z turyzmu ta podorozhei WTTC [World Tourism and Travel Council]. Retrieved from: http://www.wttc.org/research/economic-research/economic-impact-analysis/

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Kolektyvni zasoby rozmishchuvannia v Ukraini (iurydychni osoby, vidokremleni pidrozdily yurydychnykh osib) u 2019 rotsi. [Official site of the State Statistics Service of Ukraine "Collective accommodation in Ukraine (legal entities, separate divisions of legal entities) in 2019"]. Retrieved from: https://ukrstat.org/en/operativ/operativ2019/tyr/kol_zas_ukr/arch_kol_zas_ukr.htm

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Kolektyvni zasoby rozmishchuvannia v Ukraini (iurydychni osoby, vidokremleni pidrozdily yurydychnykh osib) u 2011-2019 rotsi. [Official site of the State Statistics Service of Ukraine "Collective accommodation in Ukraine (legal entities, separate divisions of legal entities) in 2011 – 2019"]. Retrieved from: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/tur/zr_u.html

Zavdina L.D. (2017) Hotelnyi biznes: stratehii rozvytku [Hotel business: development strategies]. Kyiv: KNTEU. (in Ukrainian)

Kondratenko N., Obolontseva L. (2-19) Analiz suchasnoho stanu ta tendentsii rozvytku hotelnoho biznesu v rehionakh Ukrainy [Analysis of the current state and trends in the hotel business in the regions of Ukraine]. Problemy ekonomiky – Problems of the economy, 4(24), 72–80.

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku turyzmu ta kurortiv na period do 2026 roku : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16 berez. 2017 r. № 168. [On approval of the Strategy for the development of tourism and resorts for the period up to 2026: order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of March 16, 2017 № 168]. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249826501

Переглядів статті: 301
Завантажень PDF: 401
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Абрамова, А., Пушка, О., & Мирошник, Ю. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-53
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА