ОЦІНКА СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: конкурентоспроможність, продукція підприємства, стратегія розвитку

Анотація

Стаття присвячена оцінюванню конкурентоспроможності суб'єкта господарювання через його ресурсний потенціал. Теоретично обґрунтовано визначення «конкурентоспроможність підприємства», що базується на аналізі показників економічного та виробничо-технічного функціонування підприємства. Доведено, що у сучасних умовах господарювання необхідне регулярне проведення оцінки конкурентоспроможності підприємства. Наголошується на різноманітності методів і прийомів оцінювання конкурентоспроможності, які залежать від мети та суб'єктів дослідження, а також від можливості отримання необхідної вихідної інформації. Вказано на факт, що рівень конкурентоспроможності продукції та підприємства визначає велику кількість чинників впливу. Незважаючи на це, здатність підприємства виробляти конкурентоспроможну продукцію та успішно просувати її на ринок залишається основною і визначальною умовою його розвитку.

Посилання

Country Rankings: World & Global Economy Rankings. URL: http://www.heritage.org/index/ranking (дата звернення: 25.03.2022)

A. Rozman, S. Bay. Creation of Shared Value in Retailing. European cooperation. 2015. Vol. 5 (5). P. 75–90.

A. Rozman, S. Bay. Human Capital as a Foundation for Enterprise Value Growth. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 12 (174). С. 248–257.

Бойко А. Планування регіонального розвитку в Україні. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2017. № 1. С. 19–35.

Дєєва Н. Е., Грабчак В. І. Управління репутацією підприємства: основні фактори впливу на формування та підвищення. Молодий вчений. 2016. № 5(32). С. 48–52.

Тиханов Е. А., Криворотов В. В., Чепур П. В. Анализ и систематизация методов оценки конкурентоспособности предприятия. Фундаментальные исследования. 2016. № 10. С. 647–651.

Country Rankings: World & Global Economy Rankings. URL: http://www.heritage.org/index/ranking

A. Rozman, S. Bay (2015) Creation of Shared Value in Retailing. European cooperation, no 5 (5), рр. 75–90.

A. Rozman, S. Bay (2015) Human Capital as a Foundation for Enterprise Value Growth. Aktualjni problemy ekonomiky, no 12 (174), рр. 248–257.

Boyko, A. (2017). Planuvannya rehionalnoho rozvytku v Ukrayini [Planning of regional development in Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu – Herald of Kyiv National University of Trade and Economics, no 1, pp. 19–35. (in Ukrainian)

Djejeva N. E., Ghrabchak V.I. (2016). Upravlinnja reputacijeju pidpryjemstva: osnovni faktory vplyvu na formuvannja ta pidvyshhennja [Enterprise reputation management: the main factors influencing the formation and improvement]. Molodyj vchenyj, no. 5(32), рр. 48–52. (in Ukrainian)

Tykhanov E. A., Kryvorotov V. V., Chepur P. V. (2016) Analyz y systematyzacyja metodov ocenky konkurentosposobnosty predpryjatyja [Analysis and systematization of methods for assessing the competitiveness of an enterprise]. Fundamentaljnye yssledovanyja, no 10, рр. 647–651. (in Russian)

Переглядів статті: 304
Завантажень PDF: 328
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Клочко, Т. (2022). ОЦІНКА СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-41
Розділ
ЕКОНОМІКА