ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК УМОВА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: фінансова безпека, фінансова стійкість, підприємство, підвищення рівня фінансової безпеки

Анотація

Актуальність дослідження викликана необхідністю всебічного вивчення стану фінансової стійкості і безпеки підприємства, виявлення факторів (загроз і небезпек), що призводять до втрати фінансової стійкості і безпеки з метою вибору і обґрунтування рішень, протидіючих цієї тенденції. Підтверджена пряма залежність між рівнем фінансової безпеки, методами фінансування підприємства і економічною безпекою в цілому в умовах динамічних змін кон'юнктури ринку. Підтверджено взаємозв’язок між фінансовою стійкістю підприємства та іншими фінансовими категоріями: фінансовою безпекою, гнучкістю, стабільністю, рівновагою. Встановлено, що забезпечення відповідного рівня фінансової безпеки підприємства залежить від сформованої концепції управління фінансовою безпекою, яка має містити таку послідовність етапів: аналіз фінансового стану та розробка методологічного інструментарію оцінки рівня фінансової безпеки підприємства.

Посилання

Костирко Л.А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства : монографія / 2-ге вид., перероб. і доп. Харків : Фактор. 2012. 336 с.

Амосов О.Ю. Фінансова безпека підприємства в сучасних умовах: теоретичний аспект. Проблеми економіки. 2014. № 4. С. 76–80.

Бердар М.К. Забезпечення фінансової безпеки суб'єктів підприємництва. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. 2015. № 124/125. С. 73–76.

Фень К.С. Ретроспективний огляд поняття «економічна безпека». Молодий вчений. 2016. № 2(29). С. 98–102.

Галущак В.В. Фінансова стійкість та фінансова стратегія підприємства як ефективне формування та використання фінансових ресурсів. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. №4. С. 810–813.

Малик О.В. Сучасна парадигма забезпечення фінансової безпеки підприємств за умов глобалізації та членства у СОТ. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Економічні науки: науковий збірник. 2014. № 2. С. 343–350.

Загорельська Т.Ю. До проблеми формування системи управління фінансовою безпекою на підприємстві. Вісник ДНУ. Сер. В: Економіка і право, Вип.2. 2013. С. 243–247.

Давиденко Н.М. Аналіз теоретичних аспектів фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Формування ринкових відносин в Україні. 2013. № 3. С. 110–114.

Матвійчук Л.О. Методи визначення рівня фінансової безпеки підприємства. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2010. № 4(54). С. 330–332.

Kostyrko L.A. (2012) Diagnosis of the potential of financial and economic stability of the enterprise [Diahnostyka potentsialu finansovo-ekonomichnoi stiikosti pidpryiemstva]: monograph / 2nd edition, revised and supplemented Kharkiv. Factor, 336. (in Ukrainian)

Amosov O.Y. (2014) Financial security of the enterprise in modern conditions: theoretical aspect [Finansova bezpeka pidpryiemstva v suchasnykh umovakh: teoretychnyi aspekt]. Problems of the economy, 4, 76–80. (in Ukrainian)

Berdar M. K. (2015) Ensuring financial security of business entities [Zabezpechennia finansovoi bezpeky subiektiv pidpryiemnytstva]. Bulletin of Kyiv National University. T. Shevchenko. Economy, 124/125, 73-76. (in Ukrainian)

Fen K.S. (2016). A retrospective review of the concept of "economic security" [Retrospektyvnyi ohliad poniattia «ekonomichna bezpeka»]. Scientific journal "Young Scientist", (2 (29)), 98–102. (in Ukrainian)

Galushchak V.V. (2016) Financial stability and financial strategy of the enterprise as an effective formation and use of financial resources [Finansova stiikist ta finansova stratehiia pidpryiemstva yak efektyvne formuvannia ta vykorystannia finansovykh resursiv]. Global and national economic problems, 810-813. (in Ukrainian)

Malik O.V. (2014) Modern paradigm of financial security of enterprises in the context of globalization and WTO membership [Suchasna paradyhma zabezpechennia finansovoi bezpeky pidpryiemstv za umov hlobalizatsii ta chlenstva u SOT]. Bulletin of Chernihiv State Technological University. Economic sciences: scientific collection, 2, 343-350. (in Ukrainian)

Zagorelsya T. Y. (2013), The problem of formation of system of management of financial security of the enterprise [Do problemy formuvannia systemy upravlinnia finansovoiu bezpekoiu na pidpryiemstvi], Visnyk DNU law and Economics, 2, 243-247. (in Ukrainian)

Davidenko N.M. (2013) Analysis of theoretical aspects of financial security of business entities [Analiz teoretychnykh aspektiv finansovoi bezpeky subiektiv hospodariuvannia]. Formation of market relations in Ukraine, 3, 110-114. (in Ukrainian)

Matviychuk L.O.(2010). Methods for determining the level of financial security of the enterprise [Metody vyznachennia rivnia finansovoi bezpeky pidpryiemstva]. Bulletin of Zhytomyr State Technological University, 4 (54), 330-332. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 148
Завантажень PDF: 106
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Клочко, Т. (2021). ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК УМОВА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-17
Розділ
ЕКОНОМІКА