OCOБЛИВOCТІ КOНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ І КOНКУРЕНТOCПРOМOЖНOCТІ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, суб’єкт господарювання

Анотація

Проаналізовані поняття «конкурентоспроможність» та «конкурентні переваги». Надано узагальнену характеристику визначення «конкурентоспроможність» з урахуванням різних ознак, що властиві суб'єкту конкуренції: здатність виступати нарівні та/або краще за аналоги, відповідати вимогам споживачів краще, ніж конкуренти, досягати прибутку в умовах конкурентного ринку, володіти рівнем організованості та управління комплексом складових суб'єкта рівним чи найкращим, ніж конкуренти. Нами сформовано висновок, що в даний час розвиток конкурентних переваг може бути систематизований за різними підходам. Виділяються суттєві відмінності між конкурентоспроможністю та конкурентними перевагами. Конкурентоспроможність розглядається нами як підґрунтя для формування та використання конкурентної переваги. Отже, конкурентоспроможність дозволяє підприємству функціонувати нарівні з присутніми на ринку конкурентами, а перемогу у конкурентній боротьбі забезпечує не конкурентоспроможність, а конкурентна перевага.

Посилання

Вакуленко О.А., Назарова Л.В. Конкурентна позиція сільськогосподарських підприємств при виході на зовнішній ринок. Студентський науковий вісник. 2009. № 1. С. 3–6.

Гуторов А.О. Вертикально інтегровані структури у сільському господарстві: економічні засади формування розвитку. Економіка сільського господарства. 2010. № 1. С. 120 130.

Перерва П.Г. Синергетичний ефект бенчмаркетингу конкурентних переваг. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 4. С. 55–65.

Полтавська Е.А. Дослідження процесів формування і розвитку конкурентних переваг підприємства. Регіональні перспективи. Кременчук : Асоціація «Перспектива». 2005. № 1(26). С. 39–41.

Саєнко М.Г. Стратегія підприємства: Підручник. Тернопіль : «Економічна думка», 2006. 390 с.

Vakulenko O.A., Nazarova L.V. (2009) Konkurentna pozytsiia silskohospodarskykh pidpryiemstv pry vykhodi na zovnishnii rynok [Competitive position of agricultural enterprises in entering the foreign market]. Studentskyi naukovyi visnyk, no. 1, pp. 3–6. (in Ukrainian)

Hutorov A.O. (2010) Vertykalno intehrovani struktury u silskomu hospodarstvi: ekonomichni zasady formuvannia rozvytku [Vertically integrated structures in agriculture: economic principles of formation of development] Ekonomika silskoho hospodarstva, no. 1, pp. 120–130. (in Ukrainian)

Pererva P.H. (2011) Synerhetychnyi efekt benchmarketynhu konkurentnykh perevah [Synergetic effect of benchmarking competitive advantages]. Marketynh i menedzhment innovatsii, no. 4, pp. 55–65. (in Ukrainian)

Poltavska E.A. (2005) Doslidzhennia protsesiv formuvannia i rozvytku konkurentnykh perevah pidpryiemstva [Research of processes of formation and development of competitive advantages of the enterprise]. Rehionalni perspektyvy. Kremenchuk : Asotsiatsiia "Perspektyva", no. 1(26), pp. 39–41. (in Ukrainian)

Saienko M.H. (2006) Stratehiia pidpryiemstva: Pidruchnyk [Enterprise strategy: Textbook]. Ternopil: «Ekonomichna dumka», p. 390. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 142
Завантажень PDF: 102
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Клочко, Т. (2021). OCOБЛИВOCТІ КOНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ І КOНКУРЕНТOCПРOМOЖНOCТІ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-48
Розділ
ЕКОНОМІКА