ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ МАРКЕТИНГУ ВЗАЄМОДІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА

  • Валерій Бондаренко Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0001-6182-6760
  • Ярослав Гонтарук Вінницький національний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-7616-9422
Ключові слова: модель, маркетинг взаємодії, біопаливо, біодизель, біогаз, дигестат, енергонезалежність, сільське господарство

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розробки моделей маркетингу взаємодії сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива. Обґрунтовано необхідність виробництва біопалив з продукції аграрного сектору як засобу досягнення енергетичної незалежності України. Досліджено стан сприйняття можливості створення біопаливних виробництв на базі існуючих аграрних господарств. Запропоновані напрями розвитку виробництва твердого біопалива сільськогосподарськими підприємствами з відходів виробництва продукції рослинництва. Обґрунтована необхідність формування моделі маркетингу взаємодії сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива. Визначена необхідність налагодження державно-приватного партнерства як складової формування моделі маркетингу взаємодії з метою поглиблених наукових досліджень в галузі виробництва альтернативних джерел енергії. Доведена доцільність використання дигестату в сільському господарстві для забезпечення підвищення врожайності сільськогосподарських культур та зменшить собівартість виробничої діяльності. Аргументована необхідність реалізації запропонованих заходів, що дасть можливість підвищити рівень конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції та слугуватиме напрямом забезпечення енергетичної незалежності сільського господарства.

Посилання

Rathmell, J. Marketing in the Service Sector. J. Rathmell. Mass: Winthrop Publishers, 1974. 232 р.

Логоша Р.В., Семчук І.А. Ідентифікація моделей маркетингу взаємодії сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива. Економіка АПК. 2020. № 12(314). С. 45–54. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202012045

Гонтарук Я.В., Шевчук Г.В. Напрями вдосконалення виробництва та переробки продукції АПК на біопаливо. Економіка та суспільство. 2022. № 36. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-8

Логоша Р.В. Напрями удосконалення механізму державного регулювання ринку біопалив в Україні. Економіка, облік, фінанси, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку : зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 31 липня 2021 р. Полтава. 2021. С. 6–9.

Брич В., Галиш Н., Борисяк О. Стратегія управління підприємством з виробництва біопалива : монографія. Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2020. 224 с.

Vovk V., Krasnoselska A. Ecologization of Agricultural Production Based on the Use of Waste-Free Technologies to Ensure Energy Autonomy of AIC. Global trends and prospects of socio-economic development of Ukraine: scientific monograph. Riga, Latvia : Publishing House “Baltija Publishing”, 2022. P. 59–87.

Платонова Є.О. Правові особливості державного стимулювання біоенергетики в Україні: ретроспектива, сучасність та перспектива. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 5. С. 116–121.

Вовк В.Ю. Економічна ефективність використання безвідходних технологій в АПК. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 4 (54). С. 186–206. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2020-4-13

Honcharuk I.V., Vovk V.Yu. Waste-free technology’s for the production of biofuels from agricultural waste as a component of energy security of enterprises. Development of scientific, technological and innovation space in Ukraine and EU countries: collective monograph. Riga, Latvia : Publishing House “Baltija Publishing”, 2021. P. 142–165.

Фурман І.В. Система фінансового регулювання аграрного сектору України: оцінка сучасного стану та активізація функціонування. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 5. С. 35–50.

Пришляк Н.В., Токарчук Д.М., Паламаренко Я.В. Забезпечення енергетичної та екологічної безпеки держави за рахунок біопалива з біоенергетичних культур і відходів. Вінниця : ТОВ «Консоль», 2019. 248 с.

Rathmell J. (1974) Marketing in the Service Sector. J. Rathmell. Mass: Winthrop Publishers, 232.

Lohosha R.V., Semchuk I.A. (2020) Identyfikatsiia modelei marketynhu vzaiemodii silskohospodarskykh pidpryiemstv z vyrobnytstva biopalyva [Identification of marketing models of interaction of agricultural enterprises for biofuel production]. Ekonomika APK, 12(314), 45–54. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202012045 (in Ukrainian)

Hontaruk Y.V., Shevchuk H.V. (2022) Napriamy vdoskonalennia vyrobnytstva ta pererobky produktsii APK na biopalyvo [Directions for improving the production and processing of agricultural products for biofuels]. Ekonomika ta suspilstvo, 36. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-8 (in Ukrainian)

Lohosha R.V. (2021) Napriamy udoskonalennia mekhanizmu derzhavnoho rehuliuvannia rynku biopalyv v Ukraini [Directions for improving the mechanism of state regulation of the biofuels market in Ukraine]. Ekonomika, oblik, finansy, menedzhment i pravo: aktualni pytannia i perspektyvy rozvytku: zb. tez dopovidei Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Poltava, 31 lypnia 2021 r. Poltava, 6–9. (in Ukrainian)

Brych V., Halysh N., Borysiak O. (2020) Stratehiia upravlinnia pidpryiemstvom z vyrobnytstva biopalyva: monohrafiia [Biofuel production enterprise management strategy]. Ternopil: VPTs «Ekonomichna dumka TNEU», 224. (in Ukrainian)

Vovk V., Krasnoselska A. (2022) Ecologization of Agricultural Production Based on the Use of Waste-Free Technologies to Ensure Energy Autonomy of AIC. Global trends and prospects of socio-economic development of Ukraine: scientific monograph. Riga, Latvia : Publishing House “Baltija Publishing”, 59–87. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-193-0-2

Platonova Ye.O. (2021) Pravovi osoblyvosti derzhavnoho stymuliuvannia bioenerhetyky v Ukraini: retrospektyva, suchasnist ta perspektyva [Legal features of state stimulation of bioenergy in Ukraine: retrospective, modernity and perspective]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal, 5, 116–121. (in Ukrainian)

Vovk V.Yu. (2020) Ekonomichna efektyvnistj vykorystannja bezvidkhodnykh tekhnologhij v APK [Economic efficiency of waste-free technologies in agro-industrial complex]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky – Economics, finance, management: topical issues of science and practical activity, 4, 186–206. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2020-4-13. (in Ukrainian)

Honcharuk I.V., Vovk V.Yu. (2021) Waste-free technology’s for the production of biofuels from agricultural waste as a component of energy security of enterprises. Development of scientific, technological and innovation space in Ukraine and EU countries: collective monograph. Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia, 142–165. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-151-0-37

Furman I.V. (2017) Systema finansovoho rehuliuvannia ahrarnoho sektoru Ukrainy: otsinka suchasnoho stanu ta aktyvizatsiia funktsionuvannia [The system of financial regulation of the agricultural sector of Ukraine: assessment of the current state and intensification of functioning]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, 5, 35–50. (in Ukrainian)

Pryshliak N.V., Tokarchuk D.M., Palamarenko Ya.V. (2019) Zabezpechennia enerhetychnoi ta ekolohichnoi bezpeky derzhavy za rakhunok biopalyva z bioenerhetychnykh kultur i vidkhodiv [Ensuring energy and environmental security of the state through biofuels from bioenergy crops and waste]. Vinnytsia: TOV “Konsol”, 2019. 248. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 245
Завантажень PDF: 146
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Бондаренко, В., & Гонтарук, Я. (2022). ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ МАРКЕТИНГУ ВЗАЄМОДІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-67
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають