ГЛОБАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

  • Юлія Чалюк ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-4128-392X
Ключові слова: російсько-українська війна, сценарії розвитку економіки, стагфляція, економічні санкції, гуманітарна криза, продовольчі бунти, Арабська весна, внутрішньо переміщені особи, Люблінський трикутник, Асоційоване тріо, Малий альянс, Квадрига

Анотація

Російсько-українська війна є найстрашнішою у Європі з часів Другої світової війни. У 2014 році Росія порушила післявоєнну систему безпеки Європи після анексії АР Криму, проголошення ЛНР та ДНР на території Східної України, а у 2022 році розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Світовий банк прогнозує, що через російське вторгнення в Україну глобальне економічне зростання у 2022 році знизиться з 4,1% до 3,2%, країни зіштовхнуться з стагфляцією (стагнація у виробництві відбувається одночасно з інфляцією), зростанням цін на енергоносії, порушенням ланцюгів поставок. Населення буде змушене жити в умовах турбулентного середовища, постійній нестачі продуктів харчування, обмеженій кількості робочих місць, що призведе до масових заворушень та голодних бунтів.

Посилання

Aizenman N. Russia's war on Ukraine is dire for world hunger. But there are solutions. URL: https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2022/03/06/1083769798/russias-war-on-ukraine-is-dire-for-world-hunger-but-there-are-solutions (дата звернення: 30.04.2022).

Bloomberg. How War in Ukraine Threatens the World’s Economic Recovery. URL: https://www.bloomberg.com/news/features/2022-02-25/war-in-ukraine-how-the-ukraine-russia-conflict-could-impact-the-global-economy (дата звернення: 30.04.2022).

FAO. The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the risks associated with the current conflict. URL: https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/2022/Info-Note-Ukraine-Russian-Federation.pdf (дата звернення: 30.04.2022).

Glauber J., Laborde D. How will Russia’s invasion of Ukraine affect global food security? URL: https://www.ifpri.org/blog/how-will-russias-invasion-ukraine-affect-global-food-security (дата звернення: 30.04.2022).

IOM. Ukraine Internal Displacement Report General population survey, Round 2, 1 April 2022. URL: https://displacement.iom.int/reports/ukraine-internal displacement-report-general-population-survey-round-2-24-march-1-april (дата звернення: 30.04.2022).

IOM. URL: https://www.iom.int/news/71-million-people-displaced-war ukraine-iom-survey (дата звернення: 30.04.2022).

The Economist. How the invasion of Ukraine will spread hunger in the Middle East and Africa. URL: https://www.economist.com/middle-east-and-africa/how-the-invasion-of-ukraine-will-spread-hunger-in-the-middle-east-and-africa/21808072 (дата звернення: 30.04.2022).

The Worldwide Effects of Russia’s Invasion of Ukraine https://learningenglish.voanews.com/a/the-worldwide-effects-of-russia-s-invasion-of-ukraine/6468531.html (дата звернення: 30.04.2022).

UNCTAD. The impact on trade and development of the war in Ukraine. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/osginf2022d1_en.pdf (дата звернення: 30.04.2022).

Yakoviyk І., Chyzhov D., Karpachova N., Hlushchenko S., Chaliuk Yu., National security policy in Ukraine: a change in the system of power relations of the modern world. Revista San Gregorio. 2020. Vol. 42. pp. 224-235.

Амоша О., Новікова О., Залознова Ю., Панькова О., Касперович О. Формування моделі стратегічного розвитку Донбасу: від сучасних реалій до візії майбутнього. Економічний вісник Донбасу. 2020. Вип. 3 (61). С. 234–245.

Грицак Я.Й. Подолати минуле: глобальна історія України. К.:Портал, 2021. 432с.

Довганик Н.М. Історична пам'ять про Другу світову війну в контексті формування української політичної нації. URL: http://projects.dunehd.com/bitstream/handle/2010/28854/34-40.pdf?sequence=2&isAllowed=y (дата звернення: 30.04.2022).

Довганик Н.М. Український національно-визвольний рух у роки другої світової війни. URL: http://projects.dunehd.com/bitstream/handle/2010/35396/Ukr_susp_8.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 30.04.2022).

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text (дата звернення: 30.04.2022).

Пахоменко В. РФ порушує головне правило війни – не вбивати цивільних. URL: https://www.dw.com/uk/ekspertka-rf-porushuie-holovne-pravylo-viiny-ne-vbyvaty-tsyvilnykh/a-61095715 (дата звернення: 30.04.2022).

Сенаторова О. Як РФ встигла порушити майже всі норми міжнародного права за одну ніч? URL: https://uba.ua/ukr/news/8973/ (дата звернення: 30.04.2022).

Cокуренко С. В. Макроекономічні особливості кризових явищ в Україні. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2021. № 65. С. 139–145.

Сокуренко С. Прогнози економічної динаміки в Україні під час пандемії COVID-19. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія: Економічні науки. 2020. Вип. 59. С. 57–64.

Філіпчук Л., Ломоносова Н., Сирбу О., Кабанець Ю. Вимушена міграція і війна в Україні. URL: https://cedos.org.ua/wp-content/uploads/vymushena-migracziya-ta-vijna-v-ukrai%CC%88ni.docx-1.pdf (дата звернення: 30.04.2022).

Чалюк Ю. Сценарії соціально-економічного розвитку ЄС після BREXIT та COVID. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31 (70). № 4. С. 25–32.

Чалюк Ю.О. PEST-аналіз причин міграції населення України до країн Євросоюзу. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 49. С. 61–67.

Чалюк Ю.О. Глобальний соціально-економічний розвиток в умовах VUCA, SPOD, DEST ТА BANI СВІТУ. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 36. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1133/1091 (дата звернення: 30.04.2022).

Aizenman N. Russia's war on Ukraine is dire for world hunger. But there are solutions. Available at: https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2022/03/06/1083769798/russias-war-on-ukraine-is-dire-for-world-hunger-but-there-are-solutions (accessed April 30, 2022).

Bloomberg. How War in Ukraine Threatens the World’s Economic Recovery. Available at: https://www.bloomberg.com/news/features/2022-02-25/war-in-ukraine-how-the-ukraine-russia-conflict-could-impact-the-global-economy (accessed April 30, 2022).

FAO. The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the risks associated with the current conflict. Available at: https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/2022/Info-Note-Ukraine-Russian-Federation.pdf (accessed April 30, 2022).

Glauber J., Laborde D. How will Russia’s invasion of Ukraine affect global food security? Available at: https://www.ifpri.org/blog/how-will-russias-invasion-ukraine-affect-global-food-security (accessed April 30, 2022).

IOM. Ukraine Internal Displacement Report General population survey, Round 2, 1 April 2022. Available at: https://displacement.iom.int/reports/ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-2-24-march-1-april(accessed April 30, 2022).

IOM. Available at: https://www.iom.int/news/71-million-people-displaced-war-ukraine-iom-survey (accessed April 30, 2022).

The Economist. How the invasion of Ukraine will spread hunger in the Middle East and Africa. Available at: https://www.economist.com/middle-east-and-africa/how-the-invasion-of-ukraine-will-spread-hunger-in-the-middle-east-and-africa/21808072 (accessed April 30, 2022).

The Worldwide Effects of Russia’s Invasion of Ukraine. Available at: https://learningenglish.voanews.com/a/the-worldwide-effects-of-russia-s-invasion-of-ukraine/6468531.html (accessed April 30, 2022).

UNCTAD. The impact on trade and development of the war in Ukraine. Available at: https://unctad.org/system/files/official-document/osginf2022d1_en.pdf (accessed April 30, 2022).

Yakoviyk І., Chyzhov D., Karpachova N., Hlushchenko S., Chaliuk Yu. (2020) National security policy in Ukraine: a change in the system of power relations of the modern world. Revista San Gregorio, no 42, pp. 224–235.

Amosha O., Novikova O., Zaloznova Yu., Pankova O., Kasperovych O. (2020) Formuvannia modeli stratehichnoho rozvytku Donbasu: vid suchasnykh realii do vizii maibutnoho [Formation of the model of strategic development of Donbass: from modern realities to the vision of the future]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, no 3 (61), pp. 234–245. (in Ukrainian)

Hrytsak Ya.I. (2021) Podolaty mynule: hlobalna istoriia Ukrainy: monohrafiya [Overcoming the past: the global history of Ukraine: monograph]. Kyiv: Portal. 432 p. (in Ukrainian)

Dovhanyk N.M. Istorychna pamiat pro Druhu svitovu viinu v konteksti formuvannia ukrainskoi politychnoi natsii [Historical memory of the Second World War in the context of the formation of the Ukrainian political nation]. Available at: http://projects.dune-hd.com/bitstream/handle/2010/28854/34 40.pdf?sequence=2&isAllowed=y (accessed April 30, 2022). (in Ukrainian)

Dovhanyk N.M. Ukrainskyi natsionalno-vyzvolnyi rukh u roky druhoi svitovoi viiny [Ukrainian national liberation movement during the Second World War]. Available at: http://projects.dune hd.com/bitstream/handle/2010/35396/Ukr_susp_8.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed April 30, 2022). (in Ukrainian)

Memorandum pro harantii bezpeky u zviazku z pryiednanniam Ukrainy do Dohovoru pro nerozpovsiudzhennia yadernoi zbroi [Memorandum on Security Assurances in Connection with Ukraine’s Accession to the Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapons]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text (accessed April 30, 2022). (in Ukrainian)

Pakhomenko V. RF porushuie holovne pravylo viiny – ne vbyvaty tsyvilnykh [Russia violates the main rule of war – do not kill civilians]. Available at: https://www.dw.com/uk/ekspertka-rf-porushuie-holovne-pravylo-viiny-ne-vbyvaty-tsyvilnykh/a-61095715 (accessed April 30, 2022). (in Ukrainian)

Senatorova O. Yak RF vstyhla porushyty maizhe vsi normy mizhnarodnoho prava za odnu nich? [How did Russia violate almost all the rules of international law in one night?]. Available at: https://uba.ua/ukr/news/8973/ (accessed April 30, 2022). (in Ukrainian)

Sokurenko S. (2021) Makroekonomichni osoblyvosti kryzovykh yavyshch v Ukraini [Macroeconomic fea tures of crisis phenomena in Ukraine]. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, no 65, pp. 139–145. (in Ukrainian)

Sokurenko S. (2020) Prohnozy ekonomichnoi dynamiky v Ukraini pid chas pandemii COVID-19 [Forecasts of economic dynamics in Ukraine during the COVID-19 pandemic]. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, no 59, pp. 57–64. (in Ukrainian)

Filipchuk L., Lomonosova N., Syrbu O., Kabanets Yu. Vymushena mihratsiia i viina v Ukraini [Forced migration and war in Ukraine]. Available at: https://cedos.org.ua/wp-content/uploads/vymushena-migracziya-ta-vijna-v-ukrai%CC%88ni.docx-1.pdf (accessed April 30, 2022). (in Ukrainian)

Chaliuk Yu.O. (2020) Stsenarii sotsialno-ekonomichnoho rozvytku YeS pislia BREXIT ta COVID [EU socio-economic development scenarios after BREXIT and COVID]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, vol. 31 (70), no 4, pp. 25–32. (in Ukrainian)

Chaliuk Yu.O. (2020) PEST-analiz prychyn mihratsii naselennia Ukrainy do krain Yevrosoiuzu [PEST-analysis of the reasons for migration of the population of Ukraine to the European Union]. Infrastruktura rynku, no 49, pp. 61–67. (in Ukrainian)

Chaliuk Yu.O. (2022) Hlobalnyi sotsialno-ekonomichnyi rozvytok v umovakh VUCA, SPOD, DEST ta BANI svitu [Global socio-economic development in the conditions of VUCA, SPOD, DEST and BANI world]. Ekonomika ta suspilstvo, no 36. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1133/1091 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 942
Завантажень PDF: 649
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Чалюк, Ю. (2022). ГЛОБАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-54
Розділ
ЕКОНОМІКА