СУЧАСНИЙ ВИМІР РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

  • Ольга Черьомухіна ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-4264-3114
  • Юлія Чалюк ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-4128-392X
  • Володимир Кириленко ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-4950-0378
Ключові слова: ринок праці, зайнятість, цифровізація, автоматизація

Анотація

Під впливом цифровізації та глобалізації ринок праці сьогодення розширює рамки форм зайнятості, потребує постійного оновлення знань та підвищення компетентностей, високої готовності адаптуватися до нових умов і формування нових регулюючих механізмів нового типу соціально-трудових відносин. У цій публікації запропоновані різні погляди на визначення терміну «цифрові трансформації», які описані на різних інтернет-ресурсах. У цій статті автор зупиняється на автоматизації як на неоднозначному процесі, що впливає як на економіку в цілому, так і на життя працівників на ринку праці. Загалом, дана робота розширює та систематизує уявлення про цифрову трансформацію, надає інформацію про її позитивний та негативний вплив на сферу зайнятості та ринку праці, надаючи практичні рекомендації щодо усунення та коригування загрозливих наслідків для економіки країни та суспільно-економічного життя.

Посилання

Stolterman E., Fors A. Information Technology and the Good Life. Information systems research: relevant theory and informed practice, 2004 . 689 p.

How will automation impact jobs. URL: https://www.pwc.ru/ru/publications/collection/how-will-automation-impact-jobs-designer.pdf (дата звернення: 25.12.2021).

Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages. URL: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages (дата звернення: 25.12.2021).

When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from AI Experts. URL: https://arxiv.org/abs/1705.08807 (дата звернення: 25.12.2021).

World Economic Forum: The Future of Job Report 2018. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf (дата звернення: 25.12.2021).

World Economic Forum: The Future of Job Report 2020. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf (дата звернення: 25.12.2021).

Artificial Intelligence And The Threat To Salespeople. URL: https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/01/29/artificial-intelligence-and-the-threat-to-salespeople/?sh=1df0b3ab4e01 (дата звернення: 25.12.2021).

Миренкова В.В. Влияние цифровой трансформации на рынок труда. URL: https://phsreda.com/e-articles/10256/Action10256-97907.pdf (дата звернення: 25.12.2021).

Дигилина О.Б. Трансформация рынка труда в условиях цифровизации. Вестник РГГУ: Серия «Экономика. Управление. Право». 2019. С. 167–180.

Кузнецова Н.Б. Вплив цифровізації на трансформацію праці та сектор креативної економіки. Ринок праці та зайнятість населення. 2019. № 4. С. 20–30.

10 прикладів, як штучний інтелект може змінити ваш спосіб життя. URL: http://fpp.com.ua/news/10-prykladiv-yak-shtuchnyj-intelekt-mozhe-zminyty-vash-sposib-zhyttya/(дата звернення: 25.12.2021).

Колот А.М., Герасименко О.О. Праця XXI: філософія змін, виклики, вектори розвитку : монографія. Київ : КНЕУ, 2021. 488 с.

Chaliuk Y., Dovhanyk N., Kurbala N., Komarova K., Kovalchuk N. The Digital Economy in a Global Environment. Ad Alta-J. Interdiscip. Res, 2021. №11. p. 143–148.

Novikova O., Pankova O., Chaliuk Y., Kasperovich O. The Potential of Digitalisation and Social Dialogue in Ensuring Post-Pandemic Labour Market Sustainability: Priorities for Ukraine. Studies of Transition States and Societies, 2021. 13(2). p. 70-85.

Чалюк Ю.О. Цифрова конкурентоспроможність країн. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2020. Вип. 50. С. 22–30.

Чалюк Ю.О. Індекси як критерії оцінки міжнародної соціально-економічної динаміки. Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2020. Вип. 31. С. 133–140.

Кириленко В., Чалюк Ю. Інноваційність економік світу. Підприємництво та інновації. 2020. Вип. 15. С. 7–14.

Чалюк Ю. О. Детермінанти цифровізації економіки та суспільства. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». 2020. Вип. 5. С. 138–143.

Stolterman E., Fors A. (2004). Information Technology and the Good Life. Information systems research: relevant theory and informed practice, 689 p.

How will automation impact jobs. URL: https://www.pwc.ru/ru/publications/collection/how-will-automation-impact-jobs-designer.pdf (accessed 25 December 2021)

Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages. URL: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages (accessed 25 December 2021).

When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from AI Experts. URL: https://arxiv.org/abs/1705.08807 (accessed 25 December 2021).

World Economic Forum: The Future of Job Report 2018. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf (accessed 25 December 2021).

World Economic Forum: The Future of Job Report 2020. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf (accessed 25 December 2021).

Artificial Intelligence And The Threat To Salespeople. URL: https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/01/29/artificial-intelligence-and-the-threat-to-salespeople/?sh=1df0b3ab4e01 (accessed 25 December 2021).

Mirenkova V.V. Vliyanie cifrovoj transformacii na rynok truda [The impact of digital transformation on the labor market]. URL: https://phsreda.com/e-articles/10256/Action10256-97907.pdf (accessed 25 December 2021).

Digilina O.B. (2019) Transformaciya rynka truda v usloviyah cifrovizacii [Transformation of the labor market in the context of digitalization]. Vestnik RGGU: Seriya «Ekonomika. Upravlenie. Pravo». p. 167–180.

Kuznetsova N.B. (2019) Vplyv tsyfrovizatsii na transformatsiiu pratsi ta sektor kreatyvnoi ekonomiky [The impact of digitalization on the transformation of labor and the creative economy sector]. Rynok pratsi ta zainiatist, № 4, р. 20–30.

10 prykladiv, yak shtuchnyi intelekt mozhe zminyty vash sposib zhyttia [10 examples of how artificial intelligence can change your lifestyle]. URL: http://fpp.com.ua/news/10-prykladiv-yak-shtuchnyj-intelekt-mozhe-zminyty-vash-sposib-zhyttya/(accessed 25 December 2021).

Kolot A.M., Herasymenko O.O. (2021) Pracya XXI: fіlosofіya zmіn, vikliki, vektori rozvitku: monografіya [Work XXI: philosophy of change, challenges, vectors of development: monograph]. Kyiv: KNEU, 488 p.

Chaliuk Y., Dovhanyk N., Kurbala N., Komarova K., Kovalchuk N. (2021) The Digital Economy in a Global Environment. Ad Alta-J. Interdiscip. Res, Vol. 11, p. 143–148.

Novikova O., Pankova O., Chaliuk Y., Kasperovich O. (2021) The Potential of Digitalisation and Social Dialogue in Ensuring Post-Pandemic Labour Market Sustainability: Priorities for Ukraine. Studies of Transition States and Societies. Vol. 13(2), p. 70–85.

Chaliuk Yu.O. (2020) Tsyfrova konkurentospromozhnist krain [Digital competitiveness of countries]. Elektronnyi naukovo-praktychnyi zhurnal «Infrastruktura rynku». Vol. 50, p. 22–30.

Chaliuk Yu.O. (2020) Indeksy yak kryterii otsinky mizhnarodnoi sotsialno-ekonomichnoi dynamiky [Indices as criteria for assessing international socio-economic dynamics]. Naukovyi visnyk UzhNU. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Vol. 31, p. 133–140.

Kyrylenko V., Chaliuk Yu. (2020) Innovatsiinist ekonomik svitu [Innovation of world economies]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii. Vol. 15, p. 7–14.

Chaliuk Yu.O. (2020) Determinanty tsyfrovizatsii ekonomiky ta suspilstva [Determinants of digitalization of economy and society]. Naukovyi ekonomichnyi zhurnal «Intelekt ХХІ». Vol. 5, p. 138–143.

Переглядів статті: 372
Завантажень PDF: 569
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Черьомухіна, О., Чалюк, Ю., & Кириленко, В. (2021). СУЧАСНИЙ ВИМІР РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-85
Розділ
ЕКОНОМІКА