ГЛОБАЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ VUCA, SPOD, DEST ТА BANI СВІТУ

  • Юлія Чалюк ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-4128-392X
Ключові слова: економіка, соціальні ризики, SPOD світ, VUCA світ, DEST метод, BANI світ, ланцюгова реакція, ефект хвиль на воді, ефект доміно

Анотація

Глобалізація сприяє переформатуванню структури сучасного світу, впливає на коригування національних систем державного управління. Посилюється взаємозалежність та взаємопереплетення економік світу, відбувається зміна стратегії економічного, соціального та політичного розвитку держав. Нестабільне соціально-економічне середовище характеризується кризовими процесами та довготривалими періодами відновлення. Пролонгована світова криза, турбулентне соціально-економічне середовище сприяє появі концепції світового суспільства ризику, де діють ризики нового типу, які важко контролювати, а їх наслідки неможливо передбачити. Для усунення негативних наслідків, що викликані неконтрольованими зовнішніми та внутрішніми чинниками, автор використовує сучасні методи стратегічного аналізу в умовах SPOD, VUCA, DEST та BANI світу.

Посилання

After VUCA, the transformation to a BANI world. URL: https://ideasen.llorenteycuenca.com/2021/03/16/after-vuca-the-transformation-to-a-bani-world/

Arnold J. The First Domino: Eisenhower, the Military, and America’s Intervention in Vietnam Hardcover. William Morrow & Co, Chicago. 1991. 444 p.

BANI: A new framework to make sense of a chaotic world. URL: https://thinkinsights.net/leadership/bani/ (дата звернення: 17.03.2022).

Beck U. Risk Society, Towards a New Modernity. London: Sage Publications. 1992. 260 p.

Berger R. How to Survive in the VUCA World. Hamburg: Roland Berger. 2013. 365 p.

Chaliuk Y.O., Dovhanyk N.M. Social partnership of Ukraine with the EU within the European regions and cross-border clusters. Науковий вісник Полісся. 2018. № 4 (16). С. 33–38.

Jamais Cascio. Facing the Age of Chaos. URL: https://medium.com/@cascio/facing-the-age-of-chaos-b00687b1f51d (дата звернення: 17.03.2022).

Nick Horney. Leadership Agility in a VUCA World. URL: http://leadership-agility.net/wp-content/uploads/2015/01/Leadership-Agility-in-a-VUCA-World-1-12-15.pdf (дата звернення: 17.03.2022).

Probal Das Gupta. Russian roulette: Analysing the Ukraine war’s domino effect. URL: https://www.firstpost.com/world/russian-roulette-analysing-the-ukraine-wars-domino-effect-10438861.html

VUCA мир: что это и каковы его характеристики. URL: https://mn-zd.ru/interesno/vuca-mir-chto-eto-i-kakovy-ego-xarakteristiki/

Горемикіна Ю.В. Соціальний захист в Україні: первинні та вториннісоціальні ризики людського розвитку. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2017. № 2. С. 276–286.

Каплан Я. Смена Миров. Бизнес в новом времени. Мир DEST. URL: https://medium.com/

Панькова О.В., Касперович О.Ю. Диспропорції соціально-економічного розвитку в умовах цифровізації: проблеми та ризики для ринку праці України. Ринок праці та зайнятість населення. 2019. № 3(59). С. 35–43.

Прийменко О.С. Соціальні ризики в солідарній пенсійній системі України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридичні науки. 2014. Вип. 4 (1). С. 224–227.

Циган Р.М., Солодков Д.Є. Негативні чинники впливу кризи, спричиненою пандемією Covid-19, на малий і середній бізнес. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/95.pdf

Чалюк Ю.О. Глобальна конкурентоспроможність Китаю. Китаєзнавчі дослідження. 2021. № 1. С. 137–149.

Яковлева Г.О. До визначення поняття та природи соціальних ризиків у праві соціального забезпечення. Право та інновації. 2018. № 2. С. 49–53.

After VUCA, the transformation to a BANI world. Available at: https://ideasen.llorenteycuenca.com/2021/03/16/after-vuca-the-transformation-to-a-bani-world/

Arnold J. (1991). The First Domino: Eisenhower, the Military, and America’s Intervention in Vietnam Hardcover, William Morrow & Co, Chicago.

BANI: A new framework to make sense of a chaotic world. Available at: https://thinkinsights.net/leadership/bani/

Beck U. (1992). Risk Society, Towards a New Modernity. London: Sage Publications, 260 p.

Berger R. (2013). How to Survive in the VUCA World. Hamburg: Roland Berger, 245 p.

Chaliuk Y.O., Dovhanyk N.M. (2018) Social partnership of Ukraine with the EU within the European regions and cross-border clusters. Naukoviy visnik Polissya [Scientific Bulletin of Polissya], vol. 4 (16), pp. 33–38.

Jamais Cascio. Facing the Age of Chaos. Available at: https://medium.com/@cascio/facing-the-age-of-chaos-b00687b1f51d

Nick Horney. Leadership Agility in a VUCA World. Available at: http://leadership-agility.net/wp-content/uploads/2015/01/Leadership-Agility-in-a-VUCA-World-1-12-15.pdf

Probal Das Gupta. Russian roulette: Analysing the Ukraine war’s domino effect. Available at: https://www.firstpost.com/world/russian-roulette-analysing-the-ukraine-wars-domino-effect-10438861.html

VUCA mir: chto eto i kakovyi ego harakteristiki [VUCA world: what it is and what its characteristics are]. Available at: https://mn-zd.ru/interesno/vuca-mir-chto-eto-i-kakovy-ego-xarakteristiki/

Goremikina Yu.V. (2017) Sotsialniy zahist v Ukrayini: pervinni ta vtorinni sotsialni riziki lyudskogo rozvitku [Social protection in Ukraine: primary and secondary social risks of human development]. Sotsialno-trudovi vidnosini: teoriya ta praktika [Social and labor relations: theory and practice], vol. 2, pp. 276–286.

Kaplan Ya. Smena Myrov. Byznes v novom vremeny. Myr DEST [Change of Worlds. Business in a new time. World DEST]. Available at: https://medium.com/

Pankova O.V., Kasperovych O.Yu. (2019) Dysproportsii sotsialno-ekonomichnoho rozvytku v umovakh tsyfrovizatsii: problemy ta ryzyky dlia rynku pratsi Ukrainy [Disproportions of socio-economic development in terms of digitalization: problems and risks for the labor market of Ukraine]. Rynok pratsi ta zainiatist naselennia [Labor market and employment], vol. 3 (59), pp. 35–43.

Pryimenko O.S. (2014) Sotsialni ryzyky v solidarnii pensiinii systemi Ukrainy [Social risks in the solidary pension system of Ukraine]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia yurydychni nauky [Scientific Bulletin of Kherson State University. Legal science series], vol. 4(1), pp. 224–227.

Tsyhan R.M., Solodkov D.Ye. Nehatyvni chynnyky vplyvu kryzy, sprychynenoiu pandemiieiu Covid-19, na malyi i serednii biznes [Negative factors of the impact of the crisis caused by the Covid-19 pandemic on small and medium-sized businesses]. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/95.pdf

Chaliuk Yu.O. (2021) Hlobalna konkurentospromozhnist Kytaiu [China's global competitiveness]. Kytaieznavchi doslidzhennia [Chinese studies], vol. 1, pp. 137–149.

Yakovleva H.O. (2018) Do vyznachennia poniattia ta pryrody sotsialnykh ryzykiv u pravi sotsialnoho zabezpechennia [To define the concept and nature of social risks in social security law]. Pravo ta innovatsii [Law and innovation], vol. 2, pp. 49–53.

Переглядів статті: 747
Завантажень PDF: 1047
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Чалюк, Ю. (2022). ГЛОБАЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ VUCA, SPOD, DEST ТА BANI СВІТУ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-21
Розділ
ЕКОНОМІКА