ІНТЕГРАЛЬНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЄКТУ

  • Вікторія Волошина-Сідей Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського https://orcid.org/0000-0002-4772-7261
Ключові слова: інновація, інноваційний проект, проектна оцінка, оцінка ефективності, інтегральні показники ефективності

Анотація

У статті проведено аналіз поняття інноваційного проєкту з позиціонування його, як двигуна розвитку економіки та стабільного функціонування підприємництва та бізнесу. Проведено дослідження основних показників оцінки ефективності інноваційного проекту, результатом чого стала вдосконалена класифікація показників оцінки якості та ефективності інноваційного бізнесу. Здійснено розробку основних критеріїв оцінки ефективності інноваційного проекту з акцентом на їх інтегральне значення. Дана проблематика особливо є актуальною в умовах нестабільності та криз, так як вихід із цих непростих економічних ситуацій, зазвичай, відбувається через впровадження інновацій у всі сфери суспільного життя. Чітко простежується взаємозв’язок зазначеної проблематики із новітніми науковими доробками у сфері інноваційного проектування, стартап-екосистеми та напрацюваннями вітчизняних та зарубіжних вчених та практиків.

Посилання

Bibarsov K., Khokholova G. Conceptual Basics and Mechanism of Innovation Project Management. European Research Studies Journal, 2017. Volume XX, Issue 2B, рp. 224–235.

Блауг М. Управління інноваціями: Україна та зарубіжний досвід : Монографія. Київ : Вікторія, 2011. 312 с.

Букреєва Д. С. Мотиваційний механізм інноваційного розвитку: складові та стан його ринкової структури. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. №1. С.167-176.

Геєць В. М. Інноваційна Україна 2020. Національна доповідь. НАН України. Київ, 2015. 336 с.

Копитко М. І. Управління інноваціями: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни у схемах і таблицях. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 292 с.

Про інноваційну діяльність. Закон України. Верховна Рада України. 2002, № 36 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (дата звернення: 14.04.2022).

Bibarsov, K., & Khokholova, G. (2017). Conceptual Basics and Mechanism of Innovation Project Management. European Research Studies Journal, Vol. XX, Issue 2B, рp. 224-235.

Blaug, M., & Haman, V. (2011). Upravlinnia innovatsiiamy Ukraina ta zarubizhniy dosvid [Innovation management: Ukraine and foreign experience]. Kiyv: Viktoriia. (in Ukrainian)

Bukreieva, D. S. (2011) Motyvatsijnyj mekhanizm innovatsijnoho rozvytku: skladovi ta stan joho rynkovoi struktury [Motivational mechanism of innovative development: components and state of its market structure. Marketing and innovation management]. Marketynh i menedzhment innovatsij. №1. S. 167-176. (in Ukrainian)

Geets, V. M. (2015). Innovatsiyna ekonomika 2020 [Innovative Ukraine 2020.], Naysionalna dopovid. Kyiv: NAN Ukrainy. (in Ukrainian)

Kopytko, M. I. (2019) Upravlinnia innovatsiiamy [Innovation management]. Lviv: LvDUVS. (in Ukrainian)

The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine "About innovation activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (accessed 14 April 2022).

Переглядів статті: 790
Завантажень PDF: 227
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Волошина-Сідей, В. (2022). ІНТЕГРАЛЬНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЄКТУ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-58
Розділ
ЕКОНОМІКА