СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

  • Вікторія Волошина-Сідей Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського https://orcid.org/0000-0002-4772-7261
  • Катерина Новак Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського https://orcid.org/0000-0001-5688-8342
  • Анастасія Яковенко Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського https://orcid.org/0000-0002-1390-1356
Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, розвиток підприємств, конкурентоспроможність, інноваційна діяльність

Анотація

У статті проаналізовано сучасне становище підприємств та визначено напрям розвитку сфери інновацій в Україні, встановлено, що для розвитку інноваційної діяльності необхідна сприятлива інфраструктура, де технології могли б не тільки зароджуватись, а й отримувати подальший розвиток. Нами було розглянуто основні фактори, що гальмують прискорення інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. Інновації визначені як ключовий елемент у забезпеченні успіху та стійкості підприємства. Досліджено сутність та види інноваційної діяльності в науковій літературі. У результаті аналізу виявлено основні характеристики сучасного рівня розвитку інноваційної діяльності країни. Проаналізовано стан інноваційної діяльності українських підприємств та запропоновано заходи щодо його покращення з урахуванням викликів сьогодення.

Посилання

Авсянніков Η. М. Інноваційний менеджмент : навч. посібник. Москва : РУДН, 2011.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 24.10.2021).

Інноваційні технології в туризмі : Навчальний посібник / укл. А. Гуцол. Северодонецьк : ПП «Поліграф-Сервіс», 2015. 343 с.

Копитко М. І. Управління інноваціями: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни у схемах і таблицях. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 292 с.

Лаврова Ю.В. Економіка підприємства та маркетинг. Конспект лекцій. Харків : ХНАДУ, 2012. 133 с.

Сумець О. М., Ігнатова Є. М. Товарна інноваційна політика : Навчальний посібник. Київ : «Хай-Тек Прес», 2010. 368 с.

Avsiannikov Η.M. (2011) Innovatsiinyi menedzhment [Innovation management]. Moskva: RUDN. (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua

Hutsol A. (2015) Innovatsiini tekhnolohii v turyzmi [Innovative technologies in tourism]. Severodonetsk : PP «Polihraf-Servis. (in Ukrainian)

Kopytko M.I. (2019) Upravlinnia innovatsiiamy [Innovation management]. Lviv: LvDUVS. (in Ukrainian)

Lavrova Yu.V. (2012) Ekonomika pidpryiemstva ta marketynh [Business economics and marketing]. Kharkiv: KhNADU. (in Ukrainian)

Sumets O.M., Ihnatova Ye.M. (2010) Tovarna innovatsiina polityka [Commodity innovation policy]. Kyiv: "Khai-Tek Pres". (in Ukrainian)

Переглядів статті: 702
Завантажень PDF: 289
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Волошина-Сідей, В., Новак, К., & Яковенко, А. (2021). СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-33
Розділ
ЕКОНОМІКА