ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

  • Вікторія Волошина-Сідей Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського https://orcid.org/0000-0002-4772-7261
  • Анастасія Кириченко Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського https://orcid.org/0009-0004-3719-1741
Ключові слова: грошові потоки, управління, вхідний грошовий потік, вихідний грошовий потік, аналіз, інформаційні джерела

Анотація

У статті проаналізовано сутність та поняття грошових потоків підприємства, досліджено генезис наукових бачень щодо сутності грошових потоків підприємства, визначено їх роль як об’єкта управління, розкрито науково-методичні підходи до управління грошовими потоками підприємства. У процесі дослідження з’ясовано основні фактори, які впливають на управління грошовими потоками підприємства. Охарактеризовано інформаційно-аналітичне забезпечення, що необхідне при здійсненні оперативного аналізу та якісного стратегічного управління грошовими надходженнями. Визначено компоненти інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління грошовими потоками підприємства. За проведеним дослідженням здійснено групування основних користувачів, які зацікавлені в отриманні даних, та встановлено доцільність виділення двох груп користувачів інформації з описом їх інформаційних запитів щодо руху грошових потоків підприємства.

Посилання

Кошельок Г.В. Вплив грошових потоків на конкурентоспроможність промислових підприємств. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та шляхи підвищення: монографія / за заг. ред. О.Г. Янкового. Одеса: Атлант, 2013. С. 396¬413.

Кошельок Г.В. Інформаційне забезпечення аналізу грошових потоків підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. № 3 (54). С. 232 ¬ 239.

Кундря-Висоцька О.П. Інтеграція в обліку грошових потоків: передумови та необхідність. Тези Міжнародної наукової конференції «Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу» (20-21 жовтня 2017 року). Житомир. 2017. С. 87¬89.

Лігоненко Л. О., Ситник Г. В. Управління грошовими потоками: навч. посібник. Київ: Нац. торг.- екон. ун-т, 2015. 255 с.

Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк Л. Д. та ін. Фінанси підприємств. Київ: КНЕУ, 2004. 546 с.

Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. 3-те вид., випр. і доп. Київ: Знання, 2017. 668 с.

Спільник І., Загородна О. Грошові потоки підприємства: комплексний аналіз за даними фінансової звітності. Міжнародний науковий журнал. 2017. Вип. 1-2. С. 67 - 85.

Ясишена В. В. Теоретичні аспекти аналізу грошових потоків підприємств. Економічний простір. 2018. № 16. С. 123 131.

Koshelok H.V. (2013) Vplyv hroshovykh potokiv na konkurentospromozhnist promyslovykh pidpryiemstv. Konkurentospromozhnist pidpryiemstva: otsinka rivnia ta shliakhy pidvyshchennia [Influx of penny flows into the competitiveness of industrial enterprises. Competitiveness of the enterprise: assessment of the level and direction of advancement]: monohrafiia [a monograph]. za zah. red. O.H. Yankovoho. Odesa: Atlant, S. 396¬413. [in Ukrainian].

Koshelok H.V. (2014) Informatsiine zabezpechennia analizu hroshovykh potokiv pidpryiemstva. [Information is provided for the analysis of penny flows of enterprises.]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen. 3 (54). S. 232-¬239. [in Ukrainian].

Kundria-Vysots'ka, O.P. (2017) “Integration in cash flow accounting: prerequisites and necessity”, Tezy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii [Theses of the International Scientific Conference], Rozvytok obliku, analizu i audytu sub'iektiv suspil'noho interesu [Development of accounting, analysis and audit of public interest entities]» Zhytomyr, pp. 87¬89. [in Ukrainian].

Lihonenko L. O., Sytnyk H. V. (2015) Upravlinnia hroshovymy potokamy [Managing penny flows]: navch. posibnyk. Kyiv. Nats. torh.- ekon. un-t, 255 s. [in Ukrainian].

Poddierohin A. M., Bilyk M. D. (2004) Finansy pidpryiemstv. [Business finance]. Kyiv: KNEU, 546 s. [in Ukrainian].

Savytska H. V. (2017) Ekonomichnyi analiz diialnosti pidpryiemstva [Economic analysis of the enterprise]: navch. posib. 3-te vyd., vypr. i dop. Kyiv. Znannia. 668 s. ([in Ukrainian].

Spilnyk I., Zahorodna O. (2017) Hroshovi potoky pidpryiemstva: kompleksnyi analiz za danymy finansovoi zvitnosti. [Enterprise cash flows: a comprehensive analysis of financial statements.]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal. Vyp. 1–2. S. 67–85. (in Ukrainian).

Yasyshena V. V. (2018) Teoretychni aspekty analizu hroshovykh potokiv pidpryiemstv. [Theoretical aspects of the analysis of cash flows of enterprises]. Ekonomichnyi prostir. № 16. S. 123–131. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 64
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Волошина-Сідей , В., & Кириченко, А. (2023). ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-9
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ