СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

Ключові слова: концепція, економічна теорія, економічна думка, еволюція, розвиток

Анотація

У статті проаналізовано розвиток економічної думки України в сучасних умовах. Досліджено еволюцію поглядів українських науковців стосовно низки економічних процесів і категорій, а також доведено значимість сучасної економічної теорії для розвитку суспільства та економіки держави. Визначено основні критерії, які характеризують сучасну економічну теорію. Встановлено, що сучасна економічна теорія розвивається як динамічна наука. Предмет її вивчення адаптується до трансформаційних змін господарського розвитку та життя суспільства, а методологія постійно удосконалюється за рахунок залучення нових методів економічного й соціологічного аналізу. Досліджено сутність та різні види синтезу економічних концепцій, напрямів та шкіл. Встановлено, що перспективним напрямом подальших досліджень у сфері економічної теорії є визначення шляхів синтезу різних економічних шкіл, течій і підходів задля удосконалення методології аналізу, глибинного пізнання особливостей суспільного розвитку й економіки держави.

Посилання

Історія економіки та економічної думки : підручник / за ред. В.В. Козюка, Л.А. Родіонової. Тернопіль : ТНЕУ, 2015. 792 с.

Фещенко В.М. Сучасні економічні теорії: концептуальні витоки та еволюція змістовного наповнення. Сучасні економічні теорії: історія, методологія та перспективи розвитку : зб. матеріалів Всеукр. Круглого столу, м. Київ, 10 листопада 2016 р. Київ : КНЕУ, 2016. С. 9–16.

Родіонова Л. Напрями розвитку економічної теорії на початку ХХІ ст. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2014. №2. С. 159–170. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2014_2_18

Володин А. Новые рубежи познания экономической истории. Экономическая история: взгляд из XXI века. Москва : Финансовый университет, 2012. С. 10–18.

Довбенко М. Криза економіки – не криза науки : монографія. Київ : ВЦ «Академія», 2009. 304 с.

Базилевич В.Д. Економічна наука та освіта в епоху системних трансформацій: нові виклики і запити до фундаментальної теорії. Економіка України. 2016. № 8. С. 78–90.

Руденко М.Д. Енергія прогресу. Нариси з фізичної економії. Видання друге, доповнене. Тернопіль : Джура, 2005. 412 с.

Горкіна Л.П. Нариси з історії політичної економії в Україні. Київ, 1994. 242 с.

Колодій С.Ю., Колодій С.К. Інституціональна теорія як прояв європейських традицій плюралізму в сучасній економічній науці. Фінансовий простір. 2018. № 4(32). С. 27–33. URL: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/628/626

Институциональная экономика: Новая институциональная экономическая теория : учебник / под ред. А.А. Аузана. Москва : Инфра-М, 2005. 446 с.

Леоненко П.М. Інституціоналізм та його місце в сучасній економічній теорії (політичній економії). Економічний вісник університету. 2013. Вип. 21(1). С. 163–171. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvu_2013_21(1)__28.pdf

Koziuk, V.V., Rodionova, L.A. (2015) Istoriia ekonomiky ta ekonomichnoi dumky [History of economics and economic thought: a textbook]. Ternopil: TNEU, 792 p. (in Ukrainian)

Feshchenko, V.M. (2016) Suchasni ekonomichni teorii: kontseptualni vytoky ta evoliutsiia zmistovnoho napovnennia [Modern economic theories: conceptual origins and the evolution of content]. Proceedings of the Suchasni ekonomichni teorii: istoriia, metodolohiia ta perspektyvy rozvytku (Ukrainian, Kyiv, 10 nov. 2016). Kyiv: KNEU, pp. 9–16.

Rodionova, L. (2014) Napriamy rozvytku ekonomichnoi teorii na pochatku 20 st. [Directions of development of an economic theory at the beginning of the XXI century]. Visnyk TNEU, no. 2, pp. 159–170. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2014_2_18

Volodin, A. (2012) Novyie rubezhi poznaniya ekonomicheskoy istorii [New frontiers of knowledge of economic history.]. Ekonomicheskaya istoriya: vzglyad iz XXI veka. Moskva: Finansovyiy universitet, pp. 10–18. (in Russian)

Dovbenko, M. (2009) Kryza ekonomiky – ne kryza nauky [The crisis of the economy is not the crisis of science]: monohrafiia [a monograph]. Kyiv: VTs «Akademiia», 2009. 304 p. (in Ukrainian)

Bazylevych, V.D. (2016) Ekonomichna nauka ta osvita v epokhu systemnykh transformatsii: novi vyklyky i zapyty do fundamental’noi teorii [Economic science and education in the epoch of system transformations: new challenges and requests for the fundamental theory]. Ekonomika Ukrainy, no. 8, pp. 78–92 (in Ukrainian)

Rudenko, M. D. (2005) Enerhiia prohresu. Narysy z fizychnoi ekonomii [Progress energy. Essays on the physical economy]. Ternopil: Dzhura, 412 p. (in Ukrainian)

Gorkina, L.P. (1994) Narysy z istorii politychnoi ekonomii v Ukraini [Essays on the history of political economy in Ukraine]. Kyiv, 242 p. (in Ukrainian)

Kolodii, S.Yu., Kolodii, S.K. (2018) Instytutsionalna teoriia yak proiav yevropeiskykh tradytsii pliuralizmu v suchasnii ekonomichnii nautsi [Institutional theory as a manifestation of European traditions of pluralism in modern economics]. Finansovyi prostir, no. 4, pp. 27–33. Available at: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/628/626

Auzan, A.A. (2005) Institutsionalnaya ekonomika: Novaya institutsionalnaya ekonomicheskaya teoriya [Institutional Economics: A New Institutional Economics Theory]. Moscow: Infra-M., 446 p. (in Russian)

Leonenko, P.M. (2013) Іnstitucіonalіzm ta jogo mіsce v suchasnіj ekonomіchnіj teorії (polіtichnіj ekonomії) [Institutionalism and its place in modern economic theory (political economy)]. Ekonomіchnij vіsnik unіversitetu, vol. 21(1), pp. 163–171. Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvu_2013_21(1)__28.p

Переглядів статті: 1116
Завантажень PDF: 570
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Пархоменко, Л., Фротер, О., & Осіпова, А. (2022). СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-38
Розділ
ЕКОНОМІКА