ЦИФРОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: цифрові інструменти, антикризовий менеджмент, кризова ситуація, фінансова криза, збалансована система показників (BSC)

Анотація

Ґрунтуючись на адаптованій згідно збалансованої системи показників (BSC) американських економістів Р. Нортона та Д. Каплана класифікації кризових ситуацій на підприємствах залежно від сфери виникнення, авторами розглянуто теоретичні аспекти та прикладні засади застосування цифрових інструментів для подолання кризових ситуацій у системі антикризового менеджменту підприємства. Дослідження спрямоване на вивчення особливостей інтеграції цифровізації бізнесу в процес антикризового менеджменту підприємства з метою виявлення, своєчасного попередження, пом'якшення і подолання чотирьох складових кризових ситуацій: фінансової, операційної (виробничої), кадрової та маркетингової кризи. Згідно типології кризових ситуацій, які можуть виникнути на підприємствах, авторами систематизовано та охарактеризовано симптоми настання (чи наявності) кризи, наведено рекомендований комплекс цифрових інструментів протидії негативним наслідкам кризи та відзначено можливий ефект від застосування цифрового інструментарію.

Посилання

Barton L. Crisis in organizations: Managing and Communicating in the Heat of Chaos. Cincinnati, Ohio: South-Western. 1993. 256 р.

Сова О.Ю., Морозов Є.Ю. Сучасна парадигма антикризового управління підприємством. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31(70). № 2. С. 43–47. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-2-45

Діденко Є.О., Фесюн А.С. Теоретико-методичні засади антикризового управління підприємствами. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 90–96. DOI: http://doi.org/10.32702/2306-6806.2018.11.90

Prokopenko O., Kornatowski R. Features of modern strategic market-oriented activity of enterprises. Marketing and Management of Innovation. 2018. Vol. XIV(I). P. 165–173. DOI: https://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-22

Волощук К.Б., Іванишин О.В., Савчук О.В. Традиційний та інноваційний інструментарій антикризового менеджменту агропромислових підприємств. Інноваційна економіка. 2021. № 5–6. С. 92–98. DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.5-6.13

Кузьмін О.Є., Юринець О.В., Дорошкевич К.О., Прокопенко І.В. До питання ідентифікації ургентних інструментів антикризового управління підприємствами. Бізнес Інформ. 2021. № 4. C. 262–270. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-4-262-270

Олешко А.А. Механізм антикризового управління фінансовими корпораціями. Ефективна економіка. 2018. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6106

Кісьолек А., Бондаренко Ю., Огінок С. Порівняльний аналіз популярності українських закладів вищої освіти в Інтернеті. Економіка та суспільство. 2021. № 24. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-14

Гненний О.М., Чаркіна Т.Ю., Полішко Т.В., Гребенюк Г.М., Пікуліна О.В. Інструментарій антикризового управління туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 18–22. DOI: http://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.4.18

What is Digital Tools. URL: https://www.igi-global.com/dictionary/digital-tools/66587

Вовчак О.Д., Кулиняк І.Я., Гальків Л.І., Павлишин М.Л., Горбенко Т.М. Удосконалення діагностики кризи на підприємстві: фінансово-економічний зріз. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. № 3(38). С. 292–303. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237459

Кулиняк І.Я., Жигало І.І., Горбенко Т.М. Кризові ситуації на підприємствах: сутність, класифікація, загрози виникнення та заходи реагування. Інфраструктура ринку. 2021. Вип. 51. С. 175–183. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct51-27

Багацька К., Гейдор А. Бізнес-процеси в умовах диджиталізації економіки. Вісник КНТЕУ. 2019. № 5. С. 23–32. DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(127)03

Barton, L. (1993). Crisis in organizations: Managing and Communicating in the Heat of Chaos. Cincinnati, Ohio: South-Western.

Sova, O.Yu., & Morozov, Ye.Yu. (2020). Suchasna paradyhma antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom [Modern paradigm of anti-crisis enterprise management]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia – Scientific notes of TNU named after V.I. Vernadsky. Series: Economics and Management, 31(70), 43–47. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-2-45 (in Ukrainian)

Didenko, Ye.O., & Fesiun, A.S. (2018). Teoretyko-metodychni zasady antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvamy [Theoretical and methodological principles of anti-crisis management of enterprises]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 11, 90–96. DOI: http://doi.org/10.32702/2306-6806.2018.11.90 (in Ukrainian)

Prokopenko, O., & Kornatowski, R. (2018). Features of modern strategic market-oriented activity of enterprises. Marketing and Management of Innovation, XIV(I), 165–173. DOI: https://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-22

Voloshchuk, K.B., Ivanyshyn, O.V., & Savchuk, O.V. (2021). Tradytsiinyi ta innovatsiinyi instrumentarii antykryzovoho menedzhmentu ahropromyslovykh pidpryiemstv [Traditional and innovative tools of anti-crisis management of agro-industrial enterprises]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 5–6, 92–98. DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.5-6.13 (in Ukrainian)

Kuzmin, O.Ye., Yurynets, O.V., Doroshkevych, K.O., & Prokopenko, I.V. (2021). Do pytannia identyfikatsii urhentnykh instrumentiv antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvamy [On the issue of identification of urgent tools of anti-crisis management of enterprises]. Biznes Inform – Business Inform, 4, 262–270. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-4-262-270 (in Ukrainian)

Oleshko, A.A. (2018). Mekhanizm antykryzovoho upravlinnia finansovymy korporatsiiamy [The mechanism of crisis management of financial corporations]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 2. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6106 (in Ukrainian)

Kisolek, A., Bondarenko, Yu., & Ohinok, S. (2021). Porivnialnyi analiz populiarnosti ukrainskykh zakladiv vyshchoi osvity v Interneti [Comparative analysis of Ukrainian higher education institutions popularity on the Internet]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 24. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-14 (in Ukrainian)

Hnennyi, O.M., Charkina, T.Yu., Polishko, T.V., Hrebeniuk, H.M., & Pikulina, O.V. (2021). Instrumentarii antykryzovoho upravlinnia turystychnoho ta hotelno-restorannoho biznesu [Tools for anti-crisis management of tourism and hotel and restaurant business]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 4, 18–22. DOI: http://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.4.18 (in Ukrainian)

What is Digital Tools. Retrieved from: https://www.igi-global.com/dictionary/digital-tools/66587.

Vovchak, O., Kulyniak, I., Halkiv, L., Pavlyshyn, M., & Horbenko, T. (2021). Udoskonalennia diahnostyky kryzy na pidpryiemstvi: finansovo-ekonomichnyi zriz. [Development of Crisis Diagnostic at the Enterprise: Financial and Economic Breakdown]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky – Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 3(38), 292–303. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237459 (in Ukrainian)

Kulyniak, I.Ya., Zhygalo, I.I., & Horbenko, T.M. (2021). Kryzovi sytuatsii na pidpryiemstvakh: sutnist, klasyfikatsiia, zahrozy vynyknennia ta zakhody reahuvannia [Crisis situations at enterprises: essence, classification, threats and response measures]. Infrastruktura rynku – Market Infrastructure, 51, 175–183. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct51-27 (in Ukrainian)

Bahatska, K., & Heidor, A. (2019). Biznes-protsesy v umovakh dydzhytalizatsii ekonomiky [Business processes in the digitalization of the economy]. Visnyk KNTEU – Bulletin of KNTEU, 5, 23–32. DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(127)03 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 434
Завантажень PDF: 403
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Кулиняк, І., Копець, Г., & Горбенко, Т. (2022). ЦИФРОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-16
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ