ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЗАСОБИ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ

Ключові слова: конфлікт, функції конфлікту, причини конфлікту, конфлікт на підприємстві, підприємство, способи виходу із конфліктної ситуації, тимчасовий персонал

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей конфліктів на підприємстві та засобам їх розв'язання. На сьогоднішній день ще не з’ясовані усі аспекти зазначеної проблеми, зокрема недостатньо вивченою є проблема розв’язання конфліктів на підприємстві. У статті дано визначення поняттю «конфлікт» та розкрито особливості конфлікту на підприємстві; розглянуто основні причини виникнення конфліктних ситуацій на підприємстві та їх основні риси; перераховані основні функції конфлікту та підхід до вивчення конфліктних явищ К. Томаса; приведені результати дослідження рівня вираженості конфліктності на підприємстві та способи виходу із конфліктної ситуації у працівників аутсорсингового підприємства у сфері тимчасового персоналу.

Посилання

Барабаш Ю.Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права. Харків : Право, 2008. 220 с.

Біловодська О.А., Кириченко Т.В. Управління конфліктами в системі управління людським потенціалом підприємств. Економіка і суспільство. 2017. № 10. С. 177–182.

Ємельяненко Л.М., Петюх В.М., Торгова Л.В., Гриценко А.М. Конфліктологія : навч. посіб. [За заг. ред. В.М. Петюха, Л.В. Торгової]. Київ, 2003. 193 с.

Герасіна Л.М., Требін М.П., Воднік В.Д. та ін. Конфліктологія : навч. посіб. Харків : Право, 2012. 128 с.

Криса О.Й. Природа конфліктів в організації. Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка» 2004. 396 с.

Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта. Київ : МАУП, 2000. 256 с.

Русинка І.І. Конфліктологія: Психологія технології запобігання і управління конфліктами : навч. посіб. Київ : Професіонал, 2007. 332 с.

Куревіна І.О., Яхно Т.П. Конфліктологія та теорія переговорів : навч. посіб. Київ : Центр учбової літ., 2012. 168 с.

Barabash Yu.H. (2008) Derzhavno-pravovi konflikty v teorii ta praktytsi konstytutsiinoho prava [State and legal conflicts in the theory and practice of constitutional law]. Kharkiv: Pravo. (in Ukrainian)

Bilovodska O.A., Kyrychenko T.V. (2017) Upravlinnia konfliktamy v systemi upravlinnia liudskym potentsialom pidpryiemstv [Conflict management in the human resource management system of enterprises]. Economy and society, no 10, pp. 177–182.

Iemelianenko L.M. (2003) Konfliktolohiia [Conflictology]. Kyiv: Pravo. (in Ukrainian)

Herasina L.M., Trebin M.P., Vodnik V.D. (2012) Konfliktolohiia [Conflictology]. Kharkiv: Pravo. (in Ukrainian)

Krysa O.I. (2004) Pryroda konfliktiv v orhanizatsii [The nature of conflicts in the organization]. Proceedings of the Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Marketynh ta lohistyka v systemi menedzhmentu» (Ukraine, Lviv 2004) Lviv: Lvivska politekhnika. (in Ukrainian)

Lozhkyn H.V., Poviakel N.Y. (2000) Praktycheskaia psykholohyia konflykta [Practical psychology of conflict]. Kyiv: MAUP. (in Ukrainian)

Rusynka I.I. (2007) Konfliktolohiia: Psykholohiia tekhnolohii zapobihannia i upravlinnia konfliktamy [Conflictology: Psychology of conflict prevention and management technology]. Kyiv : Profesional. (in Ukrainian)

Kurevina I.O., Yakhno T.P. (2012) Konfliktolohiia ta teoriia perehovoriv [Conflictology and negotiation theory]. Kyiv : Tsentr uchbovoi lit. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 438
Завантажень PDF: 914
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Лісений, Є., & Лісеная, А. (2022). ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЗАСОБИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-5
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ