ОБЛІК І ДОКУМЕНТУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ключові слова: амортизація, необоротні засоби, інформаційні технології документування, електронний кабінет платника податків, автоматизовані системи бухгалтерського обліку

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням облік і документування амортизації необоротних активів. Метою статті є узагальнення підходів до обліку і документування амортизації необоротних активів з використанням сучасних інформаційних технологій. Розкрито особливості податкового регулювання документування амортизації необоротних активів різними економічними суб’єктами: фізичними особами-підприємцями та юридичними особами. Визначено, що особливості документування амортизації необоротних активів, в тому числі через застосування електронного кабінету платників податків, визначаються організаційною формою ведення бізнесу та річним розміром загального доходу. Досліджено облік та документування амортизації необоротних активів із застосуванням автоматизованих систем обліку: 1С Підприємство, Галактика, Парус, IS-Pro, FlyDoc, M.E.Doc. Практичний аспект розглянуто на прикладі програмного забезпеченні IS-Pro.

Посилання

Трачова Д. М. Місце облікової інформації в системі постіндустріального інформаційного суспільства в контексті формування амортизаційної політики. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету: економічні науки. 2018. № 1 (36). С. 218–225.

Верига Ю. А., Новохатка Н. О. Методика нарахування, організація обліку та відображення у звітності амортизації основних засобів. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2018. № 5 (90). С. 104–109.

Любар О. О. Амортизація: економічна сутність, особливості нарахування та відображення в бухгалтерському обліку. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 4. С. 117–131.

Сарапіна О., Стефанович Н. Порівняльна характеристика обліку амортизації необоротних активів суб’єктами господарської діяльності: юридичними і фізичними особами. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 1. С. 175–179.

Трачова Д. М. Обліково-інформаційне забезпечення формування амортизаційної політики: теорія, методологія, організація : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09. Київ, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". 2019. 38 с.

Федорова І. В. Амортизація нематеріальних активів у контексті облікової політики: актуальна проблематика. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 20(3). С. 101–105.

Щирська О. В. Облік і внутрішній контроль амортизації основних засобів: теорія і методологія : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09. К., Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. 2013. 20 с.

Яцко М.В., Яцко Л.Б. Бухгалтерський облік амортизації основних засобів суб’єктів державного сектору в умовах трансформації бюджетних процесів в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2015. Вип. 1(45). Т. 2. С. 140–142.

Гресик В. В., Іваночко О. В., Засадна Г. І. Автоматизація нарахування амортизації основних засобів. Економіка і управління. 2019. №1. C. 114–121.

Урусова З. П., Зубачова В. І. Інформаційні технології розрахунку амортизації в національній економіці. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2018. № 2. С. 58–64.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n10662 (дата звернення: 11.01.2022).

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» від 27.04.2000 № 92. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text (дата звернення: 11.01.2022).

Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектору та порядку їх складання від 13.09.2016 № 818. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16#n174 (дата звернення: 11.01.2022).

Про затвердження типових форм первинного обліку (Форми NN ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, ОЗ-8, ОЗ-9, ОЗ-14, ОЗ-15, ОЗ-16) від 29.12.1995 № 352. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0352202-95#Text (дата звернення: 11.01.2022).

Про затвердження типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами - підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення від 13.05.2021 р. № 261. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0865-21#Text (дата звернення: 11.01.2022).

Гура Н., Мандрика Д. Проблемні питання нарахування амортизації необоротних активів на підприємстві. Молодий вчений. 2020. № 2 (78). С. 32–35.

Trachova, D. M. (2018). Mistse oblikovoi informatsii v systemi postindustrialnoho informatsiinoho suspilstva v konteksti formuvannia amortyzatsiinoi polityky [The place of accounting information in the post-industrial information society in the context of depreciation policy]. Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu: ekonomichni nauky – Collection of scientific works of Tavriya State Agrotechnological University: economic sciences, 1 (36), 218–225. (in Ukrainian)

Veryha, Yu. A., & Novokhatka, N. O. (2018). Metodyka narakhuvannia, orhanizatsiia obliku ta vidobrazhennia u zvitnosti amortyzatsii osnovnykh zasobiv [Method of accrual, organization of accounting and reflection in the reporting of depreciation of fixed assets]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli – Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade, 5 (90), 104–109. (in Ukrainian)

Liubar, O. O. (2017). Amortyzatsiia: ekonomichna sutnist, osoblyvosti narakhuvannia ta vidobrazhennia v bukhhalterskomu obliku [Depreciation: economic essence, features of accrual and reflection in accounting]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky – Economy. Finances. Management: current issues of science and practice, 4, 117–131. (in Ukrainian)

Sarapina, O., & Stefanovych, N. (2018). Porivnialna kharakterystyka obliku amortyzatsii neoborotnykh aktyviv subiektamy hospodarskoi diialnosti: yurydychnymy i fizychnymy osobamy [Comparative characteristics of accounting for depreciation of non-current assets by business entities: legal entities and individuals]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of economics and management, 1, 175–179. (in Ukrainian)

Trachova, D. M. (2019). Oblikovo-informatsiine zabezpechennia formuvannia amortyzatsiinoi polityky: teoriia, metodolohiia, orhanizatsiia [Accounting and information support for the formation of depreciation policy: theory, methodology, organization]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

Fedorova, I. V. (2018). Amortyzatsiia nematerialnykh aktyviv u konteksti oblikovoi polityky: aktualna problematyka [Amortization of intangible assets in the context of accounting policy: current issues]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo ‒ Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, 20(3), 101–105. (in Ukrainian)

Shchyrska, O. V. (2013). Oblik i vnutrishnii kontrol amortyzatsii osnovnykh zasobiv: teoriia i metodolohiia [Accounting and internal control of depreciation of fixed assets: theory and methodology]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

Iatsko, M.V., & Yatsko, L.B. (2015). Bukhhalterskyi oblik amortyzatsii osnovnykh zasobiv subiektiv derzhavnoho sektoru v umovakh transformatsii biudzhetnykh protsesiv v Ukraini [Accounting for depreciation of fixed assets of public sector entities in the transformation of budget processes in Ukraine]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia «Ekonomika» – Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Series "Economics", 1(45), 2, 140–142. (in Ukrainian)

Hresyk, V. V., Ivanochko, O. V., & Zasadna H. I. (2019). Avtomatyzatsiia narakhuvannia amortyzatsii osnovnykh zasobiv [Automation of depreciation of fixed assets]. Ekonomika i upravlinnia – Economics and management, 1, 114–121. (in Ukrainian)

Urusova, Z. P., & Zubachova, V. I. (2018). Informatsiini tekhnolohii rozrakhunku amortyzatsii v natsionalnii ekonomitsi [Information technologies for depreciation calculation in the national economy]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of Zaporizhia National University. Economic sciences, 2, 58–64. (in Ukrainian)

Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n10662 (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Natsionalnoho polozhennia (standartu) bukhhalterskoho obliku 7 «Osnovni zasoby» [On approval of the National Regulation (standard) of accounting 7 "Fixed assets"]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia typovykh form z obliku ta spysannia osnovnykh zasobiv subiektamy derzhavnoho sektoru ta poriadku yikh skladannia [On approval of standard forms for accounting and write-off of fixed assets by public sector entities and the procedure for their compilation]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16#n174 (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia typovykh form pervynnoho obliku [On approval of standard forms of primary accounting]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0352202-95#Text (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia typovoi formy, za yakoiu zdiisniuietsia oblik dokhodiv i vytrat fizychnymy osobamy – pidpryiemtsiamy i fizychnymy osobamy, yaki provadiat nezalezhnu profesiinu diialnist, ta Poriadku yii vedennia [On approval of the standard form, according to which the accounting of income and expenses of natural persons – entrepreneurs and natural persons engaged in independent professional activity, and the Procedure for its conduct]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0865-21#Text (in Ukrainian)

Hura, N., & Mandryka, D. (2020). Problemni pytannia narakhuvannia amortyzatsii neoborotnykh aktyviv na pidpryiemstvi [Problematic issues of depreciation of non-current assets at the enterprise]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 2 (78), 32–35. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 298
Завантажень PDF: 224
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Концева, В., Бойко, Н., & Масалітіна, В. (2022). ОБЛІК І ДОКУМЕНТУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-4
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають