МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПРАЦІВНИКАМИ В ІС «BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП»

Ключові слова: автоматизація, облік, розрахунки з працівниками, методика

Анотація

Стаття присвячена важливим питанням обліку розрахунків з працівниками в сучасній інформаційній системі «BAS Бухгалтерія КОРП», що дозволяє покращити обліковий процес та задовольнити потреби підприємства і державних установ. Визначено сутність та складові частини виплат працівникам згідно НПСБО 26 «Виплати працівникам». Узагальнено основні завдання організації праці та обліку її оплати у програмі «BAS Бухгалтерія. КОРП». З’ясовано, що підсистема «Кадровий облік і нарахування зарплати» у програмі «BAS Бухгалтерія. КОРП» включає два розділи «Кадри» і «Зарплата». Узагальнено параметри налаштувань обліку робочого часу і заробітної плати та розроблено покрокову організаційну модель розрахунків оплати праці в ІС «BAS Бухгалтерія. КОРП». Визначено, що основною невирішеною проблемою залишається розроблення методичних положень з обліку різних об’єктів в ІС «BAS Бухгалтерія. КОРП».

Посилання

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://kodeksy.com.ua/podatkovij_kodeks_ukraini.htm (дата звернення: 26.07.2021).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» від 28.10.2003 № 601. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03/conv#Text (дата звернення: 25.07.2021).

Аверкина М.Ф., Гриценюк О.І. Особливості автоматизації обліку праці та заробітної плати. Причорноморські економічні студії. 2018. № 29(2). С. 113–-117. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_29(2)__25 (дата звернення: 14.11.2021 р.).

Антоненко Н.В., Хоменко В.С. (2016). Використання програмних продуктів в системі автоматизації бухгалтерського обліку. Вісник Національного транспортного університет. 2016. № 3. С. 3–8. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vntu_2016_3_3. (дата звернення: 11.11.2021).

Бойчук А.А., Мельник А.М. Автоматизація обліку на підприємствах України. Наука й економіка, 2016. № 2. С. 22–25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2016_2_6. (дата звернення: 15.11.2021).

Марусей Т.В., Мушеник І.М. Автоматизація обліку заробітної плати засобами інформаційних технологій. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки. 2015. № 23. С. 127–133. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZnpPdatue_2015_23_15. (дата звернення: 14.11.2021).

Синяєва Л.В., Кондратюк О.В., Микульський В.С. Автоматизація обліку заробітної плати за допомогою програми «1С. Підприємство» конфігурації 2.0. Економіка і організація управління. 2017. № 4. С. 15–26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2017_4_4. (дата звернення: 13.11.2021).

Юр’єва І.А., Березіна Т.В. Аналіз шляхів удосконалення автоматизації обліку заробітної плати на підприємстві. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. 2013. № 67. С. 25–29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2013_67_6. (дата звернення: 11.11.2021).

Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]. Retrieved from: https://kodeksy.com.ua/podatkovij_kodeks_ukraini.htm

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 26 «Vyplaty pratsivnykam» [Regulation (standard) of accounting 26 «Payments to employees»]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03/conv#Text

Averkyna M.F., Hrytsenyuk O.I. (2018). Osoblyvosti avtomatyzatsiyi obliku pratsi ta zarobitnoyi platy [Features of automation of labor and wage accounting]. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_29(2)__25 (accessed 14.11.2021).

Antonenko N.V., Khomenko V.S. (2016). Vykorystannya prohramnykh produktiv v systemi avtomatyzatsiyi bukhhaltersʹkoho obliku [The use of software products in the accounting automation system]. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vntu_2016_3_3 (accessed 11.11.2021).

Boychuk A.A., Melʹnyk A.M. (2016). Avtomatyzatsiya obliku na pidpryyemstvakh Ukrayiny [Automation of accounting at the enterprises of Ukraine]. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2016_2_6 (accessed 15.11.2021).

Marusey T.V., Mushenyk I.M. (2015). Avtomatyzatsiya obliku zarobitnoyi platy zasobamy informatsiynykh tekhnolohiy [Automation of wage accounting by means of information technology]. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZnpPdatue_2015_23_15 (accessed 14.11.2021).

Synyayeva L.V., Kondratyuk O.V. Mykulʹsʹkyy V.S. (2017). Avtomatyzatsiya obliku zarobitnoyi platy za dopomohoyu prohramy «1S. Pidpryyemstvo» konfihuratsiyi 2.0. [Automation of payroll accounting using the program «1C. Enterprise» configuration 2.0.] Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2017_4_4

Yuryeva I.A., Berezina T.V. (2013). Analiz shlyakhiv udoskonalennya avtomatyzatsiyi obliku zarobitnoyi platy na pidpryyemstvi [Analysis of ways to improve the automation of payroll accounting at the enterprise]. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2013_67_6

Переглядів статті: 197
Завантажень PDF: 228
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Концева, В., Гошовська, В., & Зюзюн, О. (2021). МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПРАЦІВНИКАМИ В ІС «BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП». Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-16
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ