ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: податки, оподаткування, аналіз, оцінка, податкове навантаження підприємства, облік

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням оцінки податкового навантаження підприємства, що не входить до переліку класичних складових оцінки фінансового стану чи інвестиційної привабливості підприємства. Проте оцінка податкового навантаження підприємства є актуальною та інформативною для власників та інвесторів. Метою дослідження є обґрунтування методичного інструментарію оцінки податкового навантаження підприємства в частині його обліково-аналітичного забезпечення та адаптування до положень чинного податкового та бухгалтерського обліку і звітності. В дослідженні обґрунтовано сукупність аналітичних показників для різних груп користувачів інформації: для зовнішніх користувачів рекомендовано проводити аналіз показників загального податкового навантаження підприємства, податкового навантаження за доходами, витратами та податкового навантаження на грошові потоки; для внутрішніх користувачів ‒ показників загального податкового навантаження підприємства, податкового навантаження за доходами, витратами та податкового навантаження на грошові потоки, податкового навантаження за всіма сплаченими податками.

Посилання

Бойко С.В., Варченко О.М., Драган О.О. Структурні асиметрії податкових надходжень до Зведеного бюджету України за КВЕД 009:2010. Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики. 2018. Вип. 1. С. 76–86. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.162869

Паєнтко Т.В. Теоретичні аспекти визначення рівня податкового навантаження. Наукові записки. Серія «Економіка». 2008. Вип. 10. Ч. 1. C. 165–172.

Безверхий К. Аналіз податків, єдиного соціального внеску та інших платежів в контексті розрахунку податкового навантаження підприємства авіабудівної галузі Бухгалтерський облік і аудит. 2015. № 11. С. 37–43.

Побережець О.В., Гусєв А.О. Фінансовий аналіз як інструмент оптимізації податкового навантаження підприємства. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2020. Вип. 3 (46). С. 122–133. DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.3(46).214217

Jacobs Otto H., Christoph Spengel. Measurement and Development of the Effective Tax Burden of Companies – An Overview and International Comparison. Intertax. 2000. Vol. 28. Iss. 10. Pp. 334–352.

Overesch M. The Effective Tax Burden of Companies in Europe. DICE Report, ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, München. 2005. Vol. 03. Iss. 4. Pp. 56-63.

Elschner C., Lammersen L., Overesch M., Schwager R. The Effective Tax Burden of Companies and on Highly Skilled Manpower: Tax Policy Strategies in a Globalized Economy. 2006. Fiscal Studies. Vol. 27. No. 4. Pp. 513–534.

Kagan J. Effective Tax Rate. Investopedia. URL: https://www.investopedia.com/terms/e/effectivetaxrate.asp

Lazar S. Effective tax burden borne by companies: a review and a new methodology. Annals of the University of Oradea, Economic Science Series. 2010. Vol. 19 Iss. 2. Pp. 584–588.

Paying Taxes methodology. The World Bank Group. URL: https://www.doingbusiness.org/en/methodology/paying-taxes

Paying Taxes. The World Bank Group. URL: https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/paying-taxes

Алєксєєв І.В., Паранчук С.В., Червінська О.С., Синютка Н.Г. Управління податковим навантаженням підприємств. Регіональна економіка. 2016. № 4. С. 145–152.

Швець Ю.О., Завальнюк А.О. Оптимізація податкового навантаження на підприємстві ПАТ «Янцівський гранітний кар'єр». Проблеми системного підходу в економіці. 2018. Вип. 4. С. 117–124. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-18

Ткачик Л.П. Методика проведення податкового аналізу субʼєктами підприємництва. Потенціал стійкого розвитку та фінансова безпека соціально-економічних систем : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Сімферополь–смт Гурзуф, 17-18 жовт. 2013 р.). С. 81–84.

Новосельська Л.І. Методи оцінювання рівня податкового навантаження підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.10. С. 239–244.

Оліховський В.Я. Методи та інструменти податкового планування в системі менеджменту підприємства : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Львів: Національний університет «Львівська політехніка» 2018. 270 с.

Орищин Т.М. Оптимізація податкового навантаження підприємства: теоретичний та методичний аспекти. Економіка та держава. 2019. № 4. С. 58–62. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.4.58

Писаренко Т. Оцінювання податкового навантаження на діяльність суб’єктів господарської діяльності. Галицький економічний вісник. 2020. Том 65. № 4. С. 114–120. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04

Аранчій В.І., Мисник Т.Г. Податкове навантаження та методологічні основи його виміру. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії: серія економічні науки. 2013. Вип. 2 (7). Т. 2. С. 21–27.

Малахова Ю.А. Методичні засади визначення податкового навантаження на підприємствах автомобільного транспорту. Економіка. Фінанси. Право. 2014. № 11. С. 17–20

Барабаш Н.С., Никонович М.О. Податковий аналіз: зміст та особливості розвитку. Культура народів Причорномор’я. 2013. № 256. С. 119–123

Мельничук Г.С. Організація та методика аналізу податкового навантаження на підприємство: теоретичні аспекти. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2019. № 1. С. 159–175. DOI: https://doi.org/10.33244/2617-5940.1.2019.159-175

Boiko, S.V., Varchenko, O.M., & Drahan, O.O. (2019). Strukturni asymetrii podatkovykh nadkhodzhen do Zvedenoho biudzhetu Ukrainy za KVED 009:2010 [Structural asymmetry of tax revenues of the Consolidated budget Ukraine for KTEA 009: 2010]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky ‒ Financial and credit activities: problems of theory and practice, 1(28), 76–86. Retrieved from https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.162869 [in Ukrainian].

Paientko, T.V. (2008). Teoretychni aspekty vyznachennia rivnia podatkovoho navantazhennia [Theoretical aspects of determining the level of tax burden]. Naukovi zapysky. Seriia «Ekonomika» ‒ Scientific notes. Series «Economy», 10(1), 165–172. [in Ukrainian].

Bezverkhyi, K. (2015). Analiz podatkiv, yedynoho sotsialnoho vnesku ta inshykh platezhiv v konteksti rozrakhunku podatkovoho navantazhennia pidpryiemstva aviabudivnoi haluzi [Analysis of taxes, single social contribution and other payments in the context of calculation of tax burden of enterprise of aircraft industry]. Bukhhalterskyi oblik i audyt ‒ Accounting and audit, 11, 37–43. [in Ukrainian].

Poberezhets, O.V. & Husiev, A.O. (2020). Finansovyi analiz yak instrument optymizatsii podatkovoho navantazhennia pidpryiemstva [Financial analysis as a tool for optimizing the tax burden of the enterprise]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia ‒ Market economy: modern theory and practice of management, 3 (46), 122–133. Retrieved from https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.3(46).214217. [in Ukrainian].

Jacobs, Otto H. & Christoph, Spengel (2000). Measurement and Development of the Effective Tax Burden of Companies – An Overview and International Comparison, Intertax, 28 (10), 334–352.

Overesch, M. (2005). The Effective Tax Burden of Companies in Europe. DICE Report, ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, München, 03(4), 56–63.

Elschner, C., Lammersen, L., Overesch, M. & Schwager, R. (2006). The Effective Tax Burden of Companies and on Highly Skilled Manpower: Tax Policy Strategies in a Globalized Economy. Fiscal Studies, 27(4), 513–534.

Kagan, J. (2021). Effective Tax Rate. Investopedia. Retrieved from Retrieved from https://www.investopedia.com/terms/e/effectivetaxrate.asp

Lazar, S. (2010). Effective tax burden borne by companies: a review and a new methodology. Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, 19 (2), 584–588.

The World Bank Group (2021). Paying Taxes methodology. Retrieved from https://www.doingbusiness.org/en/methodology/paying-taxes

The World Bank Group (2021). Paying Taxes. Retrieved from https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/paying-taxes

Alieksieiev, I.V., Paranchuk, S.V., Chervinska, O.S. & Syniutka, N.H. (2016). Upravlinnia podatkovym navantazhenniam pidpryiemstv [Management of the tax burden on enterprises]. Rehionalna ekonomika ‒ Regional economy, 4, 145–152 [in Ukrainian].

Shvets, Yu.O. & Zavalniuk, A.O. (2018). Optymizatsiia podatkovoho navantazhennia na pidpryiemstvi PAT «Iantsivskyi hranitnyi karier» [Optimization of the tax burden at the enterprise of PJSC «Yantsivskyi Hranitnyi Karier»]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi ‒ Problems of system approach in economy, 4, 117–124. Retrieved from https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-18 [in Ukrainian].

Tkachyk, L.P. (2013). Metodyka provedennia podatkovoho analizu subʼiektamy pidpryiemnytstva [Methods of tax analysis business entities]. Proceedings from I Vseukrainskа naukovo-praktychnа konferentsiiа «Potentsial stiikoho rozvytku ta finansova bezpeka sotsialno-ekonomichnykh system» – [First Ukrainian scientific and practical conference «Potential for sustainable development and financial security of socio-economic systems»] (Simferopol-Hurzuf). Simferopol [in Ukrainian].

Novoselska, L.I. (2013). Metody otsiniuvannia rivnia podatkovoho navantazhennia pidpryiemstv [Methods for assessing the level of tax burden on enterprises]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy ‒ Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 23.10, 239–244 [in Ukrainian].

Olikhovskyi, V.Ya. (2018). Metody ta instrumenty podatkovoho planuvannia v systemi menedzhmentu pidpryiemstva [Methods and tools of tax planning in management system of the enterprise]. (Candidate’s thesis). Lviv [in Ukrainian].

Oryshchyn, T.M. (2019). Optymizatsiia podatkovoho navantazhennia pidpryiemstva: teoretychnyi ta metodychnyi aspekty [Optimization of the tax burden of the enterprise: theoretical and methodical aspects]. Ekonomika ta derzhava ‒ Economy and state, 4, 58-62. Retrieved from https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.4.58 [in Ukrainian].

Pysarenko, T. (2020). Otsiniuvannia podatkovoho navantazhennia na diialnist subiektiv hospodarskoi diialnosti [Assessment of the tax burden on business entities activity]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk ‒ Galician economic bulletin, 65, 4, 114-120. Retrieved from DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04 [in Ukrainian].

Aranchii, V.I. & Mysnyk, T.H. (2013). Podatkove navantazhennia ta metodolohichni osnovy yoho vymiru [Tax burden and methodological bases of its measurement]. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii: seriia ekonomichni nauky ‒ Scientific works of Poltava State Agrarian Academy. Series ofeconomic sciences, 2 (7), 21–27 [in Ukrainian].

Malakhova, Yu.A. (2014). Metodychni zasady vyznachennia podatkovoho navantazhennia na pidpryiemstvakh avtomobilnoho transportu [Methodical bases of definition of tax burden at the enterprises of motor transport]. Ekonomika. Finansy. Pravo – Economy. Finance. Law, 11, 17-20 [in Ukrainian].

Barabash, N.S. & Nykonovych, M.O. (2013). Podatkovyi analiz: zmist ta osoblyvosti rozvytku [Tax analysis: content and features of development]. Kultura narodiv Prychornomoria ‒ Culture of the peoples of the Black Sea region, 256, 119-123 [in Ukrainian].

Melnychuk, H.S. (2019). Orhanizatsiia ta metodyka analizu podatkovoho navantazhennia na pidpryiemstvo: teoretychni aspekty [Organization and methodology of analysis of tax burden on the enterprise: theoretical aspects]. Zbirnyk naukovykh prats Universytetu derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy ‒ Collection of scientific works of the University of the State Fiscal Service of Ukraine, 1, 159-175. Retrieved from https://doi.org/10.33244/2617-5940.1.2019.159-175. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 431
Завантажень PDF: 537
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Концева, В., Антоненко, Н., & Карлова, І. (2021). ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-12
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають