СУЧАСНІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ З КОМП’ЮТЕРНИМИ ВІРУСАМИ

Ключові слова: кіберзагроза, комп’ютерний вірус, кібербезпека, захист інформації, антивірусна програма

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням використання сучасних методів боротьби з комп’ютерними вірусами. Детально розглянуто різноманітні методи виявлення шкідливих програм в контексті вимог комп’ютерної безпеки. Визначено механізм дії файлового і бутового вірусу. Наведена класифікація шкідливого програмного забезпечення, що передбачає поділ вірусів на класи. Особливу увагу в статті приділено механізму зараження окремих комп’ютерів, а також комп’ютерних мереж бутовими і файловими вірусами. В результаті виконання дослідження систематизовані способи виявлення вірусів при роботі пристроїв як без антивірусних програм, так із ними. Названі найбільш популярні та ефективні антивірусні програми, що рекомендовані фахівцями до використання в Україні. Відзначено, що основною невирішеною проблемою, яка потребує подальших розвідок, залишається розробка нових підходів до створення сучасного механізму захисту комп’ютерної техніки і інформаційного середовища від шкідливих програм і кібератак.

Посилання

Поліщук Л.І. Дослідження засобів боротьби з комп’ютерними вірусами для захисту інформаційно-комунікаційних систем. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. Кіровоград : КНТУ, 2014. С. 173. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/81587604.pdf (дата звернення: 23.10.2022).

Василенко М.Д., Рачук В.О., Слатвінська В.М. Шкідливі програми в контексті розуміння комп’ютерної вірусології та техніко-правової змагальності: міждисциплінарне дослідження. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2021. Том 29. С. 28–36.

Ричка Д.О. Комп’ютерні віруси – шкідливі програмні засоби, рушійна сила модифікації. Науковий вісник Херсонського державного університету., 2018. Вип. 1. Т. 2. С. 89–93.

Юзик О. П. Комп’ютерні віруси та боротьба з ними. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2006. Вип. 6. С. 8–11.

Топ-10 комп’ютерних вірусів, які призвели до величезних збитків. URL: https://10guards.com/ua/articles/10-worst-computer-viruses-in-history (дата звернення: 23.10.2022).

Комп’ютерні віруси та методи боротьби з ними. URL: https://ua-referat.com (дата звернення 26.10.2022).

Лисенко С.М., Щука Р.В. Аналіз методів шкідливого програмного забезпечення в комп’ютерних системах. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. Вип. 2. С. 101–107.

Всі методи виявлення вірусів на компютері. URL: http://fastping.com.ua/2021/12/22/vsi-metodi-viyavlennya-virusiv-na-kompyuteri (дата звернення: 23.10.2022).

Рейтинг найкращих антивірусів – ТОП-10 програм. URL: https://itc.ua/ua/articles/reityng-antyvirusiv/ (дата звернення: 23.10.2022).

Polishchuk, L.I. (2014) Doslidzhennia zasobiv borotby z kompiuternymy virusamy dlia zakhystu informatsiino-komunikatsiinykh system [Research on means of combating computer viruses for the protection of information and communication systems]. Informatsiini tekhnolohii ta kompiuterna inzheneriia – Information technology and computer engineering, 173. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/81587604.pdf (in Ukrainian)

Vasylenko, M.D., Rachuk, V.O., & Slatvinska, V.M. (2021) Shkidlyvi prohramy v konteksti rozuminnia kompiuternoi virusolohii ta tekhniko-pravovoi zmahalnosti: mizhdystsyplinarne doslidzhennia. [Malware in the context of understanding computer virology and techno-legal adversarialism: an interdisciplinary study]. Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu «Odeska yurydychna akademiia» – Scientific works of the National University "Odesa Law Academy", 29, 28–36.

Rychka, D.O. (2018) Komp’juterni virusy – shkidlyvi proghramni zasoby, rushijna syla modyfikaciji [Computer viruses are malicious software, the driving force of modification]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 1(2), 89–93.

Iuzyk, О. Р. (2006) Kopiuterni virusy ta borotba z nymy [Computer viruses and combating them]. Kompiuter u shkoli ta simi – Computer in school and family, 6, 8–11.

Top-10 kompiuternykh virusiv, yaki pryzvely do velycheznykh zbytkiv [Top 10 computer viruses that caused huge losses]. Available at: https://10guards.com/ua/articles/10-worst-computer-viruses-in-history (in Ukrainian)

Kompiuterni virusy ta metody borotby z nymy [Computer viruses and methods of combating them]. Available at: https://ua-referat.com (in Ukrainian)

Lysenko, S.M., & Shchuka, R.V. (2020) Analiz metodiv shkidlyvoho prohramnoho zabezpechennia v kompiuternykh systemakh [Analysis of malware methods in computer systems]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of the Khmelnytskyi National University, 2, 107–107.

Vsi metody vyiavlennia virusiv na kompiuteri [All methods of detecting viruses on a computer]. Available at: http://fastping.com.ua/2021/12/22/vsi-metodi-viyavlennya-virusiv-na-Kompyuteri (in Ukrainian)

Reitynh naikrashchykh antyvirusiv – TOP-10 prohram [Rating of the best antiviruses – TOP-10 programs]. Available at: https://itc.ua/ua/articles/reityng-antyvirusiv/ (in Ukrainian)

Переглядів статті: 305
Завантажень PDF: 290
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Антоненко, Н., Дігтяр, Я., & Крикун, Н. (2022). СУЧАСНІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ З КОМП’ЮТЕРНИМИ ВІРУСАМИ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-51
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають