УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: фінансовий стан, управління фінансовою стійкістю, типи фінансової стійкості, абсолютні та відносні показники фінансової стійкості підприємства, фінансові ресурси, власні і позикові кошти

Анотація

У статті розглянуто процеси управління фінансовою стійкістю підприємств в Україні, проаналізовано абсолютні та відносні показники фінансової стійкості підприємства ТОВ «Лісопромисловий комплекс «ДАНІ» за 2017-2020 роки та розроблені рекомендації, спрямовані на їх покращення. Було розраховано трикомпонентний показник типу фінансової стійкості підприємства та встановлено, що підприємство має нормальній тип фінансової стійкості, але є тенденція до його погіршення. Запропоновані напрями удосконалення складових управління фінансовою стійкістю підприємства та основні етапи фінансової стабілізації підприємства. Зроблена оцінка ефективності заходів з відновлення фінансової стійкості ТОВ «ЛПК ДАНІ». Результати досліджень можуть бути використані при аналізі фінансового стану виробничих підприємств.

Посилання

Адаменко М.І., Василькова К.Ю., Янцевич А.А. Внутрішні та зовнішні фактори фінансової стійкості монопродуктової компанії. Бізнес Інформ. 2017. № 3. C. 312–319.

Готра В.В., Ріпич В.В., Дячок А.В. Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення. Економіка і суспільство. 2017. № 8. С. 219–223.

Довбня С.Б., Сидоренко Є.К. Формування ієрархічної системи діагностики фінансової стійкості підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Вип. 1(18). С. 108–114.

Ковтуненко Ю.В. Методичні основи аналізу фінансового стану промислового підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2016. № 8/2. С. 40–41.

Фінансовий аналіз : навч. посібник / уклад.: Н.Л. Марусяк. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 172 с.

Веб-сайт ТОВ «Лісопромисловий комплекс «ДАНІ». URL: https://opendatabot.ua/c/25004915

Панасюк Б.М., Шулик Ю.В. Оцінка та шляхи покращення фінансового стану підприємства. Науковий блог. 2019. № 3. С. 141–148.

Попович Д.В., Алимов О.С. Дослідження ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств та засоби її підвищення у сучасних умовах. Приазовський економічний вісник. 2018. № 1. С. 31–35.

Чемчикаленко Р.А., Сукрушева Г.О., Ткаченко А.Ю. Теоретичні основи управління фінансовим станом підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 27. С. 350–354.

Adamenko M.I., Vasyljkova K.Ju., Jancevych A.A. (2017) Vnutrishni ta zovnishni faktory finansovoji stijkosti monoproduktovoji kompaniji [Internal and external factors of financial stability of a single-product company]. Business Inform, no. 3, pp. 312–319. (in Ukrainian)

Hotra V.V., Ripych V.V., Diachok A.V. (2017) Diahnostyka finansovoho stanu pidpryiemstva ta shliakhy yoho pokrashchennia [Diagnosis of the financial condition of the enterprise and ways of improving it]. Economy and society, no. 8, pp. 219–223. (in Ukrainian)

Dovbnja S.B., Sydorenko Je.K. (2019) Formuvannja ijerarkhichnoji systemy diaghnostyky finansovoji stijkosti pidpryjemstva [Formation of a hierarchical system for diagnosing the financial stability of the enterprise]. Eastern Europe: Economy, Business and Management, vol. 1(18), pp. 108–114. (in Ukrainian)

Kovtunenko Yu.V. (2016) Metodychni osnovy analizu finansovoho stanu promyslovoho pidpryiemstva [Methodical bases of the analysis of a financial condition of the industrial enterprise]. Economy. Finance. Right, no. 8/2, pp.40–41. (in Ukrainian)

Marusiak N.L. (2020) Finansovyi analiz [Financial analysis]. Chernivtsi. (in Ukrainian)

Veb-sait LLC «Timber Industry Complex «DANI». Available at: https://opendatabot.ua/c/25004915 (in Ukrainian)

Panasiuk B.M., Shulyk Yu.V. (2019) Otsinka ta shliakhy pokrashchennia finansovoho stanu pidpryiemstva [Assessment and ways to improve the financial condition of the enterprise]. Scientific blog, no. 3, pp. 141–148. (in Ukrainian)

Popovych D.V., Alymov O.S. (2018) Doslidzhennia efektyvnosti finansovo-hospodarskoi diialnosti pidpryiemstv ta zasoby yii pidvyshchennia u suchasnykh umovakh [Research of efficiency of financial and economic activity of enterprises and means of its increase in modern conditions]. Priazovsky Economic Bulletin, no. 1, pp. 31–35. (in Ukrainian)

Chemchykalenko R.A., Sukrusheva H.O., Tkachenko A.Yu. (2019) Teoretychni osnovy upravlinnia finansovym stanom pidpryiemstva [Theoretical basis of managing the financial condition of the enterprise]. Market infrastructure, vol. 27, 350–354. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 712
Завантажень PDF: 522
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Ізюмська, В., & Нікульшина, А. (2021). УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА . Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-26
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ