АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІІ «КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА»

Ключові слова: капітал підприємства, структура капіталу, управління капіталом підприємства, фінансовий менеджмент, фінансові ресурси, економічний ресурс

Анотація

В статті розглянуто теоретичні підходи до визначення дефініції «капітал підприємства». Було систематизовано наукові підходи щодо визначення сутності економічної категорії капітал підприємства та зроблено уточнення його класифікації. Проведено дослідження історичного розвитку підходів різних економічних шкіл до вивчення змісту сутності капіталу. Зроблено також аналіз і наведена спрямованість визначень капіталу, що надані вченими в різних літературних джерелах. Було виділено два основних напрямки до визначення сутності капіталу, а саме – з позиції фінансового менеджменту, тобто процесу управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів суб'єкта господарювання; а також коли капітал розглядається як ресурс, призначений для залучення в економічний процес з метою одержання доходу, тобто з точки зору його економічної сутності.

Посилання

Бланк І.А. Управління формуванням капіталу. Київ : Ника-Центр, 2012. 512 с.

Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту. Київ : Молодь, 1997. 1000 с.

Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. Як управляти капіталом? Москва : Фінанси і статистика, 2006. 384 с.

Історія економічних вчень : підручник / за ред. Тарасевича В. М., Петруні Ю. Є. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 352 с.

Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент : підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 520 с.

Пономарьов Д.Е. Капітал підприємства: сутність та аналіз формування і використання. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 5. С. 53–58.

Фінансовий аналіз : навч. посібник / уклад.: Н.Л. Марусяк. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 172 с.

Blank I.A. (2012) Upravlinnya formuvannyam kapitalu [Capital formation management]. Kyiv: Nyka-Centr. (in Ukrainian)

Balabanov I.T. (2006) Osnovy finansovogo menedzhmentu. Yak upravlyaty kapitalom? [Fundamentals of financial management. How to manage capital?]. Moskva: Finansy i statystyka. (in Russian)

Brigxem Ye. (1997) Osnovy finansovogo menedzhmentu [Fundamentals of financial management]. Kyiv: Molod. (in Ukrainian)

Tarasevych V.M.. Petrunya Yu.Ye. (Eds.) (2013) Istoriya ekonomichnyx vchen : pidruchnyk [History of economic thought]. Kyiv: Centr uchbovoyi literatury. (in Ukrainian)

Kramarenko G.O. (2006) Finansovyj menedzhment: pidruchnyk [Financial management]. Kyiv: Centr navchalnoyi literatury. (in Ukrainian)

Ponomarov D.E. (2016) Kapital pidpryyemstva: sutnist ta analiz formuvannya i vykorystannya [Enterprise capital: essence and analysis of formation and use]. Investyciyi: praktyka ta dosvid, 5, 53–58. (in Ukrainian)

Marusiak N.L. (2020) Finansovyi analiz [Financial analysis]. Chernivtsi. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 378
Завантажень PDF: 751
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Ізюмська, В. (2022). АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІІ «КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА». Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-35
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають